De sakkyndige nok en gang

Av Ole Texmo, Forum for menn og omsorg


Barn blir ikke trodd når de forteller om overgrep. Dette er hovedbudskapet i VGs oppslag 21. og 22. september 2013 om barnefordelingssaker med sakkyndige i sentrale roller.

Utvalg og inntrykk

I to omfattende reportasjer, pluss kronikk fra barneombudet og lederartikkel, skapes et bestemt inntrykk av at det forekommer overgrep som retten gjennom ukritisk bruk av sakkyndige ser gjennom fingrene med. VG tar enkelte forbehold med uttrykk som «påstått», men hovedinntrykket som underbygges gjennom casebeskrivelser og utsagn fra forskere som ikke nødvendigvis har forsket på temaene VGs reportasjer omhandler, peker i en retning: selv om barna tilsynelatende er entydige i sine uttrykk, velger retten å neglisjere barnas utsagn. Hvis barna virkelig er utsatt for overgrep er dette selvsagt ille. Men hva hvis dommer og sakkyndiges oppfatning om at påstandene ikke er sanne eller troverdige er riktige? Hvordan vil VGs case se ut når og hvis det avdekkes at fremstillingen er selektiv og tendensiøs; at man uansett kun har begrenset tilfang og ikke kan si noe representativt om rettspraksis?

Kildekritikk og metode

Tilgang til barnefordelingssaker skjer gjennom kilder som enten er foreldreparter eller også deres advokater. I presentasjon av metode sier VG at de har rekruttert noen av casene via Støttesenter mot incest, men unnlater å nevne hvilken rolle en navngitt advokat og kilde har hatt for utvalget av saker og problemstillinger. VG har kunnet velge ut saker og subjektive partsfremstillinger som understøtter et bestemt syn. Av 17 saker VG har studert, presenteres 3 barns «stemmer». Når en problemstilling er påvirkning fra en av foreldrene er det påfallende at det ikke sies hvilken rolle foreldrene har hatt i og for VGs vinklinger. I søndagsreportasjen får en far anledning til å kritisere en navngitt psykolog som i sin tur får forsvare seg. Ifølge VGs heading «støtter» denne faren foreldrene som er presentert med sine case i lørdagens reportasje. Hvordan henger dette sammen hvis faren ikke kjenner til VGs vinkling og agenda?

Lukket rett

Ettersom jeg har vært høyt og lavt i dette gamet i rundt 20 år kjenner jeg en god del case til bunns og til topps, også et par av de casene VG omtaler. I Caset til «Nora» er det tydelig for meg som kjenner sakens akter at VG har valgt å underslå at anklagene i straffesakskjeden etter grundig etterforskning ble henlagt som «intet straffbart forhold anses bevist». VG har også valgt å underslå rettens begrunnelse for å overføre omsorgen fra mor til far. Et avgjørende premiss var at barnets eksplisitte språkbruk, ord som «penetrere» og «analsex», påviselig stammet fra en av barnets terapeuter moren anlitet seg på. Ikke fra barnet som ikke visste hva disse ordene betød. Dette ble avdekket under utspørringen av terapeuten i retten, jf dommen. Den av VG eksponerte sakkyndige tok sine forbehold, og hellet etter hvert i retning av å støtte faren som i lengre tid måtte avfinne seg med samvær under tilsyn grunnet anklagene. I fenomenbeskrivelsen PAS (parental alienation syndrome) er nettopp påvisning av «lånte scenarier» et symptom det metodisk er mulig å etterprøve.

Kompetansesvikt og beskyttelseskultur

Ifølge barnet ifølge moren ifølge terapeuten skulle barnet ha blitt utsatt for overgrep under samvær med faren. Under tilsyn. Uten at tilsynet har merket noe. Retten fant ikke denne fremstillingen troverdig, noe VG velger å neglisjere. Sakkyndige representerer oftest en rettssikkerhetsrisiko når ikke dynamiske faktorer som overgrepspåstanders oppkomst og utviklingshistorie blir kartlagt. De sakkyndige mangler utredningskompetanse for å kunne sortere ulike informasjonsnivåer og mulige feilkilder. De sakkyndige har ikke tilegnet seg metoder for å skille sanne fra falske påstander. Å fordoble inkompetansen ved å foreslå minst to sakkyndige pr sak, er uklokt. Fag-etisk råd i psykologforeningen får mange klagesaker som bunner i sviktende sakkyndig arbeide i familiesaker. Hittil har tendensen til å beskytte insiderpsykologer med «lang erfaring» bidratt til immunisering mot relevant kritikk av påviselig metodesvikt. De mest anerkjente i bransjen er ikke usannsynlig verstingene som får sette standarden. Det produseres ikke fagartikler om metoder for innsamling og presentasjon av informasjon, om hva som er holdbart og relevant. Psykolog Espen Walstad uttaler i søndagens VG at «konfliktdrivende informasjon» siles vekk som irrelevant. Er dette standard for kvalitetssikret sakkyndigarbeide?


Kronikk på trykk i Verdens Gang søndag 29. september 2013. I papirutgaven er caset nevnt ytterligere anonymisert, de to konkrete ordene barnet ikke kunne ha fått fra andre enn mor eller også terapeut (moren drev aktiv anatomiundervisning for å underbygge sine falske påstander) er fjernet. Jeg velger imidlertid å publisere den originale teksten da det er meget vanskelig å identifisere de berørte parter utfra opplysningene gitt her. VGhelgs oppslag 21.09.13 er under enhver omstendighet meget tvilsomme.