Forum for Menn og Omsorg

www.krisesenter.org

Krise- og rådgivningstelefonen: (se kontaktinformasjon)


 


Nyheter og aktuelt                Flere aktuelle artikler på Texfiles, hjemmesiden til Ole Texmo


05.12.15
Forum for menn og omsorgs høringsuttalelse til forslag om endringer i Barneloven pr oktober 2015


01.08.14
Barnefordeling, kunnskapsgrunnlag og feilkilder  Av Ole Texmo
Artikkel på trykk i Domstoladministrasjonens (DA) tidsskrift "Rett på sak", juni 2014. Interessant at de som representerer systemet er mer mottakelige for kritikk enn hva de systemservile mainstremamediene (NRK, Aftenposten, Dagbladet, VG mfl) tillater. Artikkelen fokuserer bl.a uvitenskapelige dogmer fremført av professor dr juris Trude Haugli og Grethe Nordhelle som presenterer seg som både psykolog og advokat. Psykolog Katrin Koch og hennes feilforutsetninger nevnes også.


01.04.14
Ny regjering, nye beklagelser  (Texnytt 01.04.14, Oscar Jernilden, kst red)
Som vanlig på denne tiden av året dukker en viss Jernilden opp med siste nytt fra øverste hold og de innerste sirkler i MaktNorge. Om bl.a Kommunesammenslåingsreformen, SKUP-prisen mv.


27.12.13
Fortsatt klage på psykolog Espen Walstad  
Hva driver egentlig fagetisk råd (FER) i Psykologforeningen med, bortsett fra å beskytte sine bukk- og havresekkpsykologer? Det er påfallende at ikke FER evner å behandle en vel underbygget klage på seriøst vis, særlig når metodespørsmål må under lupen. Har norske psykologer ingen faglige ambisjoner? Har man begreper om etikk nå FER velger å omdefinere helt eksplisitt underbyggede klagepunkter?


27.11.13
Menn på krisesenter  Av Ole Texmo 
Forsøk på å nyansere bildet som kvinnelige journalister og forskere ønsker å skape. De to første avsnittene trykket som leserinnlegg i Klassekampen 09.11.13. Resterende avsnitt er minst like viktige, og gir en alternativ historiefremstilling av hvordan menn ikrise blir behandlet av det rettroende sjikt av statsfeminister.


13.11.13
Valdsutsatte menn strøymar til Krisesentra  (Klassekampen 1. november 2013 : Magnhild Folkvord)
Men dei kvennelege ansatte på KS trur ikkje at menna vil ha mannlege ansatte. Kva om Klassekampen og KSfolka hadde spurd til dømes FMO kva vi menn trur og mener om kvinneleg vald, skam og ymist anna. FMO har drive krisetelefon for menn i 12 år men reknast diverre framleis som spedalske av dei politisk rettruande som får sette premiss for politikk og samfunnsdebatt.


14.10.13
Stygg sakk opp i Høyesterett: Hvor mye er en far verd?  (VG 09.10.13 : Fridtjof Nygaard) 
Mor nekter far samvær ned datteren. Det er svært lite rettspraksis på dette. Høyesterett må avgjøre om retten til å kjenne sitt biologiske opphav vinner over morens behov for trygg omsorg. Dagens rettspraksis er opp mot tyve år gammel, sier morens advokat Gro Hamre. Farens prosessfullmektig, advokat Arild Humlen, betegner samværskonflikten som en "typesak". Høyesterett skal avgjøre om en av foreldrene kan motarbeide samvær så mye at det blir regelen og utfallet når rettsapparatet avgjør saken. Deretter må Høyesterett vurderer om brudd på forholdet til en av foreldrene er til barnets beste, sier Humlen.


23.09.13
Klage på psykolog Espen Walstad til Norsk Psykologforenings (NPF)
Fag-etiske råd (FER), klagen er anonymisert av hensyn til sakens berørte parter. Espen Walstad er en sentral skikkelse i sakkyndigkretser, hittil godt beskyttet av sine nettverk. Men før eller senere må hans faglige forutsetninger under lupen. Helst før.


11.09.13
Den fordømte mannen  Av Ola Arve Solstad


28.07.13
Barnevernet vegrer seg for å gå inn i konfliktsaker  Av Stig Nøra (forskning.no)
Ifølge forsker Kari Jevne. Det tror vi bare sånn passelig på, men det er selsagt det inntrykket som må skapes for å gi barnevernet hjemmelsgrunnlag når lover skal revideres til "barnets beste" - prosessuelt og materielt - og system- og prestisjehensyn skal kamufleres.


17.07.13
Pappaperm til alle  Av Erik Ingvoldstad, snart far uten rettigheter  (Dagbladet 16.07.13)
Dette handler om avledede rettigheter i likestillingsnorge: Fedre som faller utenfor er lei av å bli behandlet som utskudd.


09.07.13
Når livet rives opp med rota  Av fortvilt pappa  (Dagbladet 05.07.13)
Det norske rettsvesenet tror at å fradømme barna samvær med fedrene sine er til barnas beste. Denne pappaen er en av mange som tar kontakt med FMO, i denne dagbla-kronikken er han anonymisert. FMO garanterer diskresjon til alle som tar kontakt, men oppfordrer gjerne til å ta kontakt med media for å fortelle om galskapen i systemet.


06.07.13
Fedre med barn på krisesenter  Av Linn Løkken (nrk.no vestfold 05.07.13) 
Det er for trangt for fedre med barn på krisesenter i vestfold. Er dette et utslag av diskriminering? Er det en måte å si fra om at man ikke anerkjenner fedre og barns problemer på lik linje med mødre/kvinners? Krisesenterbevegelsen som er en statsfeministisk organisasjon har hele tiden vært i mot at menn skulle få krisesetnertilbud.


30.06.13
Biologiske foreldre uten betydning  Av Øyvind Benestad, Stiftelsen MorFarBarn  (Aftenposten 20.06.13)
Leseverdig kronikk, 5 år etter at den nye ekteskapslovkonstruksjonen ble vedtatt


07.06.13
Barnefordelingssaker - vår tids kjønnskamp  Av Frode Thuen, professor i psykologi (NRK Ytring 06.06.13)
"Det typiske i barnefordelingssaker er at far ønsker en 50/50 - løsning, mens mor ikke går med på det. Bevisbyrden bør legges på den som motsetter seg delt omsorg." Ikke dumt observert fra professor Frode Thuen, men kan vi stole på at han virkelig mener det han skriver? For ikke lenge siden uttalte han til media at "fedre må finne seg i å spille rollen som annenfiolinist". Vi velger imidlertid å lese forfatteren i beste mening: det er den som ikke ønsker å dele på omsorgen som bør ha bevisbyrde. Mer presist også søksmålsbyrde legger vi til. Her en kronikk om Delt omsorg som lovteknisk utfordring (2008) og en om Søksmålsbyrde (2009)


30.05.13
Del 7 og 8 i serien om "En fars maktesløshet" av Ola Arve Solstad.
Rettens bemerkninger  og  Siste akt


23.04.13
Innspill til stortingets familiekomite  Av Ole Texmo  
Forum for menn og omsorg deltar på Åpen høring i Stortingets familie- og kulturkomite, tirsdag 23. april 2013. Her er noen av de temaene vi bruker våre tilmålte 10 minutter til å presentere. FMO anbefaler at det foreliggende lovforslaget (Prop 85 L (2012-13) til endringer i barnelova blir sendt tilbake til departementet pga sviktende utredning.


16.04.13
Domstolen ga faren omsorgen, (NRK 15.04.13 : Eva Stabell)
men barnevernet tok datteren fra ham. Nå har heldigvis saker og ting ordnet seg, men ikke alle saker ender like godt som denne. Tendensen til at barnevernet overprøver retten er dessverre utbredt, det handler ikke utelukkende om vilkårlighet i praksis fra kommune til kommune, men om inngrodd forakt for biologisk foreldreskap og legal rett til omsorg og samvær.


01.04.13
Regjeringen beklager igjen  (Texnytt 01.04.13 : Oscar Jernilden)
For nøyaktig ett år siden kom regjeringen med en rekke beklagelser. Nå har man institusjonalisert beklagelsesregimet enda mer. Åpenhetsdoktrinen står ved lag, men står Jens Stoltenberg og hans konfliktskyhet for fall? Les også hva FMOs utsendte meldte for ett år siden: Regjeringen beklager


29.03.13
2 nye kapitler i serien om "En fars maktesløshet" av Ola Arve Solstad.
Adopsjonsvedtakene og Sakens faktum. Tidligere publiserte deler i venstre marg under "Lesernes erfaringer"


14.03.13
Er likestilling farlig for barn?  Av Dag Rune Ramstad  (Bergens Tidende 07.03.13)


06.03.13
Likestilling for fedre 
Aksjonsgruppe foreslår alternative paroler for 8. mars. Helt på sin plass, de dominerende feministiske kreftene morarbeider reell likestilling mellom kvinner og menn, mødre og fedre. FMO støtter oppropet og oppfordrer til å markere uretten som begås mot barn og fedre. Følg link til artikkelen for praktiske opplysninger om tid og sted.


22.02.13
Har vi egentlig lært av Christoffer-saken  Av Dag Rune Ramstad  (Stavanger Aftenblad 21.02.13
Kronikkforfatteren viser til flere høringsuttalelser i siste runde som viser at skepsisen er tilstede mot bebudede lovendringer som vil svekke samværsretten utfra påstander om vold og overgrep. At "Christoffer-saken" angivelig har bedret "rettssikkerheten" for barn er en tvilsom påstand.


07.02.13
Saken har ødelagt meg  (Dagbladet 06.02.13 : Sigrid Moe)
sier Christoffers biologiske far. I dette oppslaget skapes det uklarhet om hvorfor samværet mellom far og sønn opphørte. Er dette et skittent triks for å dekke over samværssabo og at samværsretten er ubeskyttet. For både far og barn, og i dette tilfellet med tragisk utfall forsåvidt som man kan tenke seg at faren kanskje kunne avverget katastrofen. Les denne om Christoffer-saken og samværsretten.


31.01.13
Måtte si nei til mann i krise  (Tidens krav 31.01.13 : Liv Jorunn Denstadli Sagmo)
Krisesenteret klarer ikke å gi lovpålagt tilbud til menn. I oppslaget fremkommer også kjønnsdiskriminerende holdninger da menn blir spurt om de er voldelige. Slikt spør man da aldri kvinner om eller hur. Iallfall ikke kvinner som oppsøker krisesenter.


25.01.13
Sterke diskurser  Av Ola Arve Solstad 
Kommentar til de fire første kapitlene i serien "En fars maktesløshet" under "Lesernes erfaringer" (se menyen i venstre marg). Psykolog A nevnt flere ganger er Bjørg Grova, psykolog B er Haldor Øvreeide, sistnevnte en ikke helt ukjent bukk- og havresekkpsykolog.


07.01.13
Ønsker færre barnelovsaker i domstolene  ( VG 07.01.13 , Terje Helsingeng )
Tor Langback mener at 80 prosent av barnelovsakene burde vært ferdigmeklet og avgjort på familievernkontoret. TL er leder av Domstolsadministrasjonen, "Meglingspotensialet er stort", men TLs tallanalyser henger ikke på greipp og tar heller ikke høyde for systembetingende virksomme årsaker til at saker havner i retten. Eller at forlik presses på partene slik at konfliktene ikke blir løst men kommer tilbake som endringssaker.


12.12.12
Dom ankes etter Facebook-vennskap  (VG 11.12.12
Nye problemstillinger i barnefordelingssaker. I dette oppslaget får en mor bruke media til å markedsføre en tapt sak. Den påstått inhabile meddommeren er forøvrig psykolog Espen Walstad , en velkjent sakkyndigversting i barnefordelingssaker. I denne konkrete saken ble det gjort et poeng av at EW er FB-venn med farens advokat Ragnhild Kverneland .


02.12.12
FMOs høringsuttalelse  til lovforslag fra BLID-departementet om "bedre beskyttelse av barn mot vold og overgrep" (01.12.12)


29.11.12
Fikk surrogatbarn - får ikke foreldrepenger  (VG 29.11.12)
Departementet: Må være juridisk mor eller far. Mye kan sies om måtene departementet har behandlet barneloven på, men her har de faktisk rett. Forøvrig er det korrekt å si at barneloven ikke er rett navlet, jf pater-est og endringene i tråd med ny ekteskapslovkonstruksjon som skyver biologisk far ut til fordel for lesbisk med-mor. Er det merkelig at lovens praktisering blir tøvete?


23.11.12
Beruset statsadvokat lugget, holdt fast og ropte ukvemsord til kvinne  (VG 23.11.12 : Gordon Andersen, Dennis Ravndal og Morten Hopperstad)
Så var det offisielt. Statsadvokat Olav Helge Thue har vært ute igjen, denne gangen ble han tauet inn. Han har visstnok beklaget insidenten, men vi ser frem til at han også beklager mer alvorlig juks og fanteri i lovens navn, bl.a dette tilfellet av manipulering av retten.


23.11.12
Kjønnsstereotypt fra Fett  Av Nina Hovland Moronski , masterstudent  (Dagbladet 21.11.12)
"Ut fra den lille forskningen som er gjort, peker alle funn mot at menn ikke behandles særlig anderledes enn kvinner i barnefordelingssaker". Så det så. Motkronikk er sendt inn, men det er ikke gitt at feministene i Dagbladet tillater andre enn feminister å diskutere hvorvidt menn blir diskriminert.


23.11.12
En norsk barnefordelings-tragedie  Av Øivind Østberg  (19.11.12 maskulinist.no) 
Meget god artikkel om sider av terrorsaken artikkelforfatteren hevder ingen andre har tatt opp. Det er ikke helt korrekt, bl.a har denne vært på trykk og kommunisert blant orienterte "maskulinister" her og der.


14.11.12
Foreldrene ødelegger barna  (NRK 13.11.12
NRK kaller det "fordypning", FMO kaller slike oppslag propaganda, oppslag uten nyanser for mulige systemfeil og uheldige virkninger av et system som spiller foreldrene ut mot hverandre. NRK Brennpunkt hadde også en dokumentar 13.11.12 om "Fedrelandet" som var i overkant ekkel, selv til NRK å være. I dokumentaren sies det uten forbehold at fedre som skylder bidrag mangler vilje og ikke evne. NRK bruker også barn som virkemiddel, uten at barna er spurt om hvilken kontekst deres utsagn er ment å inngå i. Skammelig, men dessverre ikke uventet fra NRKs side. Linkene inneholder videre linker til selve dokumentaren og andre oppslag som dokumenterer NRKs kunnskapsløshet. Litteraturprofessor Arild Linneberg prøver i denne kronikken om de glemte fedrene å nyansere noe, samt stille spørsmål ved hva NRKs dokumentar egentlig viste (?)


10.11.12
Kvinnebevegelsen får æren for delt omsorg  (forskning.no 10.11.12 : Antia Haslie)
I følge forsker Tone Hellesund som har intervjuet 17 utradisjonelle "familier" i sitt strategiske utvalg. Some people got the nerve. Det er ikke mange årene siden en av hovedparolene i 8.marstogene var "Nei til trakassering av kvinner; nei til delt omsorg". Fordummingen av forskningen kjenner ingen grenser, heller ikke forskningsformidlingen. NB: kommentarfelt


10.11.12
Drukner i psykolog-klager  (Dagbladet 6.11.12 : Gunnar Thorenfeldt)
Psykologforeningens fag-etiske råd mottar mengder av klager, over halvparten på sakkyndige i familiesaker. Her er artikkelen fra Tidsskrift for norsk psykologforening hvor bl.a psykolog Karen Hassel ved sine kliniske selvforsikringer demonstrerer hvorfor og hvordan dagens psykologer neppe kommer til å lære seg forsvarlig håndverk som sakkyndige. Eller som saksbehandlere i klagesaker. Verken dagbla-oppslaget eller artikkelen i TNPF nevner metodeproblemene som fører til mengder av klager. Se FMOs publisering av endel anonymiserte klager i venstre marg.


30.10.12
Hva er reell frykt?  Av advokat Christian A. Kramer  (Aftenposten 30.10.12)
Budskapet fra departementet er at samværsretten svekkes ytterligere. Uttrykket "reell frykt" forekommer ikke i den foreslåtte lovtekst, men flere ganger i høringsnotatet. Det er også tvilsomt å åpne for at straffeprosessen og barnevernlovens rettssikkerhetsgarantier uthules.


26.10.12
Nina Johnsrud revisited   Sånn a propos truslene mot journalist Nina Johnsrud og de som "står uredd opp for ytringsfriheten". Det hører med til denne historien fra noen år siden i saken omtalt, at mannen NJ og hennes arbeidsgiver Dagsavisen først hengte ut som voldsmann, senere ble blankt frifunnet i lagmannsretten. Da mannen ba Dagsavisen om at avisen omtalte frifinnelsesdommen, presterte denne ytringsfrihetsavisen å skrive at mannen som først ble dømt i tingretten nå "slapp å sone" <sic>. En slik uttrykksmåte er misvisende og sannsynligvis bevisst fordreining: at noen "slipper å sone" betyr at man har fått betinget dom. Denne mannen ble blankt frifunnet, stikk i strid med Dagsavisens syn på menn og voldelighet. Kritikk mot krimjournalist Nina Johnsrud blir automatisk oppfattet som trakassering eller trusler. Mer nyansert er ikke den norske ytringsfriheten.


21.10.12
Hjelp meg, Thorkildsen!  Av Anders V. Bjerke  (Klassekampen 19.09.12)
Hvorfor kan mødre komme unna med at de ikke møter opp på lovbestemt mekling etter samlivsbrudd? Er det riktig at fedre må bære omkostningene for systemfeil?


16.10.12
Selvjustis som lovforslag  Av Håvard Rem, forfatter  (Aftenposten 16.10.12)
"Barneministeren vil gjøre far-barn-relasjonen til gjenstand for selvjustis. Mor blir domstol." Flott kronikk av forfatteren Håvard Rem: "Å flytte avgjørelsesmyndigheten fra rettsapparatet til en nyskilt og bitter alenemor, åpner for betydelige skadefølger"


13.10.12
Ja til en redelig debatt om partnerdrap  Av Jens Andreas Huseby (Dagbladet 10.10.12)
Løgnen om at norske menn er spesielt voldelige stammer fra Ny tid og deres redaktør Dag Herbjørnsrud. Heller enn å beklage overfor alle de instanser og medier som har bygget på hans feilforutsetninger, angriper han de som påpeker feilene. Høres dette mønsteret kjent ut?


13.10.12
Departementet vil endre barneloven  (Aftenposten 11.10.12 , Olga Stokke og Stein Erik Kirkebøen)
Minister Inga Marte Thorkildsen fornekter seg ikke, nå skal det bli enda enklere og mer legitimt å nekte samvær på tvilsomt grunnlag. Lovforslaget virker som vanlig lite gjennomtenkt men er symptomatisk for den ideologiske trenden vi har hatt i lengre tid.


13.10.12
Det har den siste tiden dukket opp flere kvinnelige bloggere som tar opp menns problemer med å følge opp sine barn på likeverdig basis etter samlivsbrudd. En av disse er Trude Helen Hole. I to artikler tar hun opp temaer vi har kjent på kropp og sjel: Likestilling, også for menn (1.okt 2012) og Norge bryter menneskerettigheter i barnefordelingssaker (2.okt 2012)


01.10.12
En fars maktesløshet  Av Ola Arve Solstad
Tredje del : Vitner og troverdighet ; fjerde del : Tiden lager alle sår


26.09.12
En fars maktesløshet  Av Ola Arve Solstad 
Første del : Et ønsket barn
serie om en stygg sak fra 90-tallet som dessverre like gjerne kunne skjedd i dag.
Andre del. : Bak lukkede dører
Alle delene er samlet under "Lesernes erfaringer" under menyen i venstre marg.


21.09.12
Høringsuttalelse fra FMO til forslag om ytterligere svekkelse av samværsretten (20.09.12) 
BLID-departementet ønsker fremdeles ikke å inkludere fedre som fullverdige foreldre med krav på respekt. Forslag til endring i barneloven om "samvær under tilsyn" har vært ute på høring. FMO har konsentrert seg om å påpeke det sedvanlig sviktende kunnskapsgrunnlaget og feilforutsetninger BLID aldri ser ut til å lære av.


13.09.12
"Mannshatende radikalfeminister"  av Ole Texmo. 
Kronikken er publisert som leserinnlegg på hjemmesiden til Journalistforbundet med overskriften "Er Sverige en rettsstat?". NB: kommentarfelt


05.09.12
En likestillingsdebatt for alle?  Av Ole Texmo. 
Når likestillingsombudet sier i Dagbladet at "debatten må føres på en slik måte at flere alternative stemmer kommer med", hva mener hun egentlig? Er det noen vits for en mann å ytre seg med Marte Michelet som debattredaktør? Fordummingsprosjektet når stadig nye høyder. Med stadig færre mannlige stemmer. Samtidig er man bekymret for radikaliseringen.


29.08.12
Ny bok om barnefordeling  (VG 28.08.12 : Linn K. Yttervik
Forfatterene Fritz Leo Breivik og Kate Mevik hevder "barn taper i retten" og at "foreldrenes beste overordnes barnets beste". FMO kommer tilbake med omtale av boken og resepsjonshistorien.


20.08.12
"Fallet Assange ett hot mot den svenska rättsstaten"  av Helena Bergman og Anders Carlgren (Dagens Nyheter 19.08.12)
Glimrende innlegg av to journalister som tør å imøtegå en ødeleggende konsensus i rett og media. HB og AC skriver bl.a : «Fallet Julian Assange har synliggjort den statsfeminism med tilhörande propagandamaskineri som för närvärande gäller här i landet. Det är ett maskineri där manshatande radikalfeminister utan historisk förankring, samverkar med journalister som inte begriper journalistikens kritiska uppgift och medlemmar av rättsväsendet som gör karriär på numera lagstadgad jämställhet


17.08.12


Psykologforeningen beskytter sine medlemmer mot saklig kritikk, men forbrukere/klienter må ikke gi opp av den grunn. Før eller senere vinner vi frem. Klager i disse tilfellene fikk ikke medhold i første runde og anket til Psykologforeningens ankeutvalg. her er ankene for psykologene Katrin Koch anke datert 24.07.12 og Mariann Sabina Auestad anke datert 24.07.12
Her er de opprinnelige klagene til Fag-etisk råd på psykolog Katrin Koch, klage datert 20.01.12  og på psykolog Mariann Sabina Auestad i avsluttet barnefordelingssak, begge oppnevnt som sakkyndige i Oslo tingrett klage datert 23.01.201209.08.12
Regjeringen lyver om barnebortføring igjen  (Adresseavisen 25.07.12) Av Kjell Schevig, redaktør av bortført.no
Svar til barneminister Inga Marte Thorkildsen som i innlegg 18.07.12 imøtegikk KSs kronikk av 11.07.12 (nettpublisert 13.07.12 hos FMO). Se også oppslag fra TV2nyhetene (publ 29.07.12)


06.08.12
Viktig med pappakontakt  (Dagsavisen 06.08.12)
Babyer som har mye pappakontakt har mindre risiko for å utvikle adferdsvanker senere i livet viser ny studie. Men psykolog Willy Tore Mørch mener kjønn ikke har noen betydning. Når får vi studier om hvordan det går med barn som blir utsatt for samværssabotasje oppmuntert av psykologer?


05.08.12
Flere menn til krisesentrene  (TV2nyhetene 03.08.12
Menn med utenlandsk opprinnelse utgjør flertallet av de som oppsøker krisesenter


29.07.12
Regjeringen jukser med tall på barnebortføringer  (TV2nyhetene 28.07.12)
Flere kjente tilfeller er ikke tatt med i statistikkene. Justisdepartementet stiller som vanlig ikke opp når de blir konfrontert med sitt talljuks


21.07.12
Viktig pappakontakt  (forskning.no 21.07.12 : Ingrid Spilde)
Babyer som har god kontakt med pappa ved tremånedersalderen har mindre risiko for adferdsproblemer senere.


18.07.12
Regjeringen må slutte å finansiere barnekidnapping  (TV2nyhetene 17.07.12 : Christoffer Kjos Gabrielsen
Det er nå høysesong for barnebortføring. Fremskrittspartiet krever at man stanser utbetalinger ved bbf og har levert forslag til lovendringer. Nyhetsoppslaget avsluttes med link til Justisdepartementets side for barnebortføring. Som om den var til å bli klok av.


13.07.12
Kjønnskrigens nye forsvarssjefer  Av Kjell Schevig  (Adresseavisen 11.07.12
Inga Marte Thorkildsen og Sunniva Ørstavik inviterer til kjønnskrig med sine holdninger og praksiser


13.07.12
Delt omsorg bedre for skilsmissebarn  (forskning.no 11.07.12 : Ditte Svane-Knudsen videnskab.dk
Dansk studie viser at 11-15 åringer med delt omsorg har det bedre. I Norge ligger det en klam hånd over fagmiljøene med tanke på at delte omsorgsordninger er bedre enn skjevdelte. Både for barn og voksne. I Norge er det også trasdisjon for å benekte overførbarhet fra danske studier.


09.07.12
Far har det meste på stell, likevel bor barnet hos straffedømte mor  (Bergens Tidende 09.07.12
Selv når mor sitter i fengsel får ikke far kontakt med sitt barn. Retten har bestemt. BT har i disse dager flere oppslag om bl.a eksplosiv økning i barnefordelingssaker og feilene i bidragssystemet.


06.07.12
Flere menn på krisesenter  (ABCnyheter 06.07.12)
Dette er visstnok bare toppen av isfjellet. Da får vi håpe det ikke tar overhånd med voldsanklager andre veien. Offerrollen er a bitch battle.


03.07.12
Stortingspappaer vil ha mer tid med barna  (Aftenposten 03.07.12 : Siri Færden
Et generasjonsskifte blant rikspolitikere innvarsles. Det mest intererssante spørsmålet bli som vanlig ikke stilt: Hvilken betydning vil denne trenden ha for sammensetningen på Stortinget med tanke på hvilke verdier og erfaringer som får gjennomslag i lovgivningen, i særlig grad på området barn og foreldre? Blir vi sittende igjen med de single karrierepolitikerne uten relevant livserfaring, og gamlisene med de konservative holdningene?


01.07.12
Vil ta likestillingen fra SVs Inga Marte  (Dagbladet 30.06.12 : Veslemøy Lode)
Dette er alvorlige saker: Tar du likestillingen fra en feminist, tar du livsløgnen fra henne.


24.06.12
Vrangsiden av systemet  Av Barnefar (anonymisert av personvernhensyn)
Åpen mail til journalist Ingvild Sahl i Aftenposten som fremstiller situasjonen for henlagte bekymringsmeldinger som om alle bekymringsmeldinger fra Krisesentre var ekte og ærlig motiverte. Denne barnefaren har erfart 30 talls falske bkm, mange av dem iscenesatt av betrodde og anerkjente fagfolk.


22.06.12
Voldsutsatte menn mangler tilbud  Av Håken Hveem  (Aftenposten Meninger 21.06.12)
Der kom den.


20.06.12
Likestilling reduserer vold  (forskning.no 20.06.12 : Heidi Elisabeth Sandnes
Fremdeles uklart om "likestilling" kun er en feministisk kategori. fremdeles uavdekkende sammenehenger mellom fedres grad av involvering med barn og graden av tvilsomme voldspåstander mot fedrene etter samlivsbrudd i f m banrefordeling. På dette punkt kunne kjønnsforskerne virkelig få prøvd sin integritet.


09.06.12
Dommer siktet i bortføringssak  (NRK 08.06.12 : Karoline Paulsen Årrestad)
Lagdommer Ivar Sølvberg i Frostating (navngitt i Dagens Næringslivs oppslag samme dag) siktet for å ha bidratt til falsk forklaring i barnefordelingssak for 10 år siden da han representerte faren i egenskap av advokat. Pådriver er ikke usannsynlig (bistands)advokat for mor og barn, Unni Fries, tidligere politijurist med "kvinne og barnerett" som spesiale, særlig innstilt på å støtte kvinner/mødre i alle sammenhenger. Saken er egentlig foreldet, men når en vinkling kan dreies i mors favør .. ...


06.06.12
Barn bør gråte når de vitner  (forskning.no 06.06.12 : Svein Harald Milde)
Barn som avhøres om vold og seksuelle overgrep bør gråte for å bli trodd. Ifølge en studie veiledet av seniorforsker Ellen Margrethe Wessel ved Psykologisk institutt UiO. Herretter kan barn instrueres i å gråte, uavhengig av om de har blitt utsatt for vold og overgrep. Konklusjonen er fortsatt trukket på forhånd: når påståtte overgripere ikke blir dømt må det være noe galt, f.eks at barn viser forskjellige følelsesuttrykk som ikke restløst kan taes til inntekt for en bestemt sannhet. Les også om hysteriet blant tannleger i Oppland og Hedmark hvor ingen melder fra om overgrep (kanskje fordi der intet er å melde, hvilket ville vært en altfor god nyhet eller hur)


05.06.12
Også stefars utdanningsnivå påvirker intelligensen  (TV2nyhetene
Stesønner av menn med høy utdannelse er smartere. Undersøkelsens kontrollgruppe for sammenligning er imidlertrid ikke hvorvidt sønner får vokse opp med sine biologiske fedre. Er man redd for at forskjellene dermed ville bli for tydelige: at sønner har mye bedre av å få nyte godt av sine egentlige fedre, også intelligensmessig, men fremfor alt helsemessig.


31.05.12
Væpnet politi hentet datter på krisesenter  (Fredrikstad Blad 30.05.12 : Stig Nilsson)
En stygg sak. Barnefar flyktet til krisesenter for å forhindre at barnet ble tatt ulovlig ut av landet. Hvordan hadde politi og barnevern reagert om en mor hadde gitt samme begrunnelse? Krisesentertilbudet er nå kjønnsnøytralt, men hva med holdningene hos politi og barnevern?


22.05.12
Hvem er den sinte mann? 
Åpent debattmøte i Prosalong, onsdag 23.05.12 kl 19.30 i NFFs lokaler i Uranienborgveien 2 (like bak Slottet, inngang Parkveien) i Oslo. "Er det noe som skurrer i mannsrollen i det likestilte Norge?" spør arrangørene som har invitert forfatter Cornelius Jakhelln, forlegger Geir Gulliksen og debattredaktør Elisabeth Skarsbø Moen (VG) til å innlede. Ordstyrer er Hannah Helseth. Les denne om "maskulinitet eller selvkastrering" som oppsummerer en lignende debatt  ifjor høst. Her en lanseringskronikk fra Cornelius Jakhelln (Dagbladet 23.05.12)


21.05.12
Er det bare menn som slår barna sine her til lands?  Av Rannveig Svendby (Aftenposten 21.05.12)
Med referanse til et slagsidepreget informasjonshefte fra BLD: "Det er ingen hemmelighet at fedre blir diskriminert i barnefordelingssaker" hvor hvitvaskede holdninger fra Alternativ til Vold kan påvirke dommere og sakkyndige. Dette påviste vi allerede i 2008 da heftet ble utgitt.


20.05.12
Må betale barnebidrag til adoptivsønnen hun dumpet  (TV2nyhetene 19.05.12 : Birthe Steen Hansen)
Sånn kan det gå når mor ikke vil være mor likevel. Moralen får være at man ingen kontroll har verken med barnas eller adoptivforeldrenes personlige egenskaper.


14.05.12
Stress og traumer hos barn som blir tatt av barnevernet  (forskning.no 14.05.12 : Svein Harald Milde)
Interessant forskning av stipendiat Gunn Astrid Baugerud (UiO), men det som ikke fremgår like klart er om det er påstått "vedvarende omsorgssvikt" eller effektuering av akuttvedtakene som skaper problemene. Klarer forskerne å skille mellom ulike konsekvenser og årsaksvariabler? Uansett viser det seg at stress og traumatiserende hendelser huskes godt, motsatt det inntrykk retten legger til grunn i voldssaker hvor de fornærmede etter gjeldende norsk rettsoppfatning blir mer "troverdige" av å ikke huske påståtte tildragelser.


08.05.12
Mannsforum arrangerer nytt debattmøte, denne gang om "Bruk av sakkyndige i familiesaker"
Innledere: psykolog Einar C. Salvesen og Ole Texmo. Tid og sted: Litteraturhuset i Oslo, fredag 11. mai 2012 kl 18-21. ECS vil ta utgpkt i erfaringer fra barnevernsaker mens OT vil ta utgpkt i barnefordelingssaker. Åpent for alle, med etterfølgende debatt. Ett tema som vil bli belyst er forskjeller og likheter mellom de to sakstypene, bl.a med tanke på en debatt som allerede er i gang, nemlig om hensiktsmessigheten med opprettelse av en særskilt familiedomstol. stay tuned


04.05.12
Dårlig dømmekraft  (ABC meninger) av Anders Dahlen 
Den nye barneministeren Inga Marte Thorkildsen er ute i båsvær, en storm hun har skapt selv. IMTs engasjement virker ikke å ta høyde for at "hvis det er slik at påstanden om overgrep er falsk, så vil det være et overgrep mot barnet å tvinge det inn i en situasjon der barnet måtte forklare seg nok en gang om et overgrep som aldri har funnet sted". Les også denne lederen fra Aftenposten om uakseptabel rolleblanding.


01.05.12
"Hun ville sørge for at barnet ikke havnet hos meg"  (NRK 30.04.12 : Kristin Granbo, Veronica Westhrin)
Faren i barnefordelingssaken mener Inga Marte Thorkildsen gikk over streken. Ikke bare ved å gripe inn i en sak for å påvirke utfallet, men også ved at IMT "som statsråd burde visst bedre enn å bruke sosiale medier som sitt forsvarsverk. Dette er taushetsbelagt informasjon",


29.04.12
Forsøkte å påvirke etterforskningen  (Dagbladet 29.04.12 :  Tore Bergsaker, Kjetil Magne Sørenes)
Inga Marte Thorkildsen tok kontakt med politiet i en betent sak hvor retten hadde bestemt at barnet skulle bo hos far, men moren fortsatt hårdnakket påstod at barnet var blitt utsatt for incest. Anmeldelse til politiet var henlagt. Hvor ofte hører vi ikke at politikere "ikke kan gå inn i enkeltsaker". Hadde IMT engasjert seg like sterkt hvis en far hadde kontaktet henne med påstander om dokumenterbar samværssabotasje med tilhørende hjernevask og foreldrefiendtliggjøring?


25.04.12
Rettspsykiateren som nyttig idiot  (forskning.no  25.04.12 : Ingvild Nilssen
Jusprofessor Jan Fridtjof Bernt ved Bergen Universitet meiner Breiviksaka er eit eksempel på at juristane flyktar frå vurderingsansvaret sitt. Det er heilskapen i jus-systemet det er noko gale med, seier JFB.


25.04.12
Christoffers mor dømt til fengsel  (VG 24.04.12 : Sissel Kruse Larsen)
Almenpreventive hensyn er tungt vektlagt i dommen: "Som mor med omsorgsansvar hadde tiltalte plikt til å gripe inn når hun ble klar over at Christoffer ble utsatt fra vold fra stefar. Det er hennes manglende inngripen som har ført til at Christoffer ble mishandlet til døde" Les også denne om Christoffersaken i lys av ubeskyttet samværsrett.


20.04.12
Menn som velger kvinnedominerte yrker  (forskning.no 20.04.12 : Kjersti Lassen)
Myter står for fall. Det er lite som tyder på at menn i omsorgsyrker har en utradisjonell form for maskulinitet, ifølge en ny doktorgradsavhandling av Hilde Karlsen ved Høyskolen i Oslo og Akershus.


14.04.12
Overgrepsdømt far får samvær med datter  (TV2 14.04.12 : Asbjørn Øyhovden, Celine Normann)
Uhyrlig sier Siv Jensen (Frp) og statsråd Inga Marte Thorkildsen (SV) vil styrke barns rettigheter. Oppslaget sier intet om samværet ble idømt i samsvar med eller mot datterens vilje. Saker og ting tyder på at jenta som er over 12 år har vilelt ha samvær med faren som har sonet ferdig, da er det mye som skal til for at retten dømmer i en annen retning. Hadde datteren motsatt seg samvær kunne Jensen og Thorkildens hatt grunn til å blåse seg opp. Tausheten om regulær samværssabotasje er fremdeles total, blant politikere og i media.


14.04.12
Norge subsidierer kriminelle handlinger  (TV2 14.04.12 : Ronnie Baraldsnes)
Foreldre som opplever at barn blir bortført, tvinges til å betale barnebidrag. Regjeringen har varslet tiltak men lite eller ingenting skjer. Statsråd Inga Marte Thorkildsen (SV) prioriterer tydeligvis bort denne type pinligheter, eller ...


11.04.12
Slik fungerer pappaperm  (MinPappaperm.no
Slik kan det også fremstilles. En av mange sites som dukker opp på nettet. Sånn a propos: i disse dager forhandler fellesforbundet om avtale hvor betalt 14 dagers pappaperm er ett av de mest fremtredende kravene som må innfries hvis streik skal unngåes. Dette nevnes såvidt i nyhetene, men kan være et tegn på at samfunnet går langsomt fremover. Langsomt.


07.04.12
Menn slipper å skifte bleier i barnehage  (Dagbladet 07.04.12)
Ikke lett å ta dette seriøst, men la menn fortsatt få være menn, og drittonger fortsatt få være drittonger. Leve nyhetstørken i norske medier, FMOs redaksjonelle linje er for tiden på påskeferie: look to Bryne and look to Media, where women is taking care of shit ... and men go hunting.


07.04.12
Partnerdrap er et maskulint fenomen  (forskning.no : Jorunn Kanestrøm og Per Jørgen Ystehede)
Ny studie bekrefter stereotypiene og uvitenskapeligheten ved "funnene". Når kvinner dreper er det selvsagt i nødverge. Selvsagt. Menn dreper fordi de har kontrollbehov. Og fordi de er menn.  Frustrasjonstoleranse er et interessant fenomen. Likeså terskelen for å bruke emosjonalitet. Men hvis "funnene" av slike studier går i kvinners disfavør får pipen straks en annen lyd. En hul lyd.


01.04.12
Regjeringen beklager  (Texnytt 01.04.12 : Oscar Jernilden)
Hvert år ganske nøyaktig på denne tiden hacker en viss Oscar Jernilden seg inn på vår side og leverer sin rapport om rikets tilstand. FMO fraskriver seg for anledningen sitt redaktøransvar samtidig som vi nok må velge å beskytte vår kilde. Den norske medievirkelighetsforståelsen er mangfoldig.


30.03.12
Barneministeren vil avdekke mer familievold  (TV2 : Robert Henriksen)
Utnevnelse av Inga Marte Torkildsen til ny barneminister er ikke godt nytt for fedre som blir eksponert for falske beskyldninger og samværssabotasje, like lite som for barna som blir dratt inn i slike konflikter. IMTs evne og vilje til å se slike perspektiver er dessverre ikke særlig utviklet. Barnehusideologien vil bli forsterket og overgrepshysteriet øke.


27.03.12
Barne- og likestillingsdepartementet nekter å svare  Av Jan Halvor Harsem  (Dagsavisen Nye Meninger 27.03.12)
Hvilke hensikter skal de foreslåtte ad hoc forskriftene om surrogati tjene? Fastsettelse av farskap etter bekvemmelighetsflaggprinsippet er innvarslet som "gjeldende rett" :

"Lysbakkens byråkrater hadde funnet et fiffig grep for å imøtekomme pressgruppenes krav om problem- og friksjonsfri tildeling av juridisk foreldreskap etter surrogati: Den midlertidige forskriften gir juridisk farskap med hjemmel i jurisdiksjonen i det landet hvor avtalen om surrogati ble inngått og gjennomført. Norske barns rettigheter i Norge skal altså reguleres av lovgivningen i et annet land"21.03.12
Reform for hvem?  Av Ole Texmo  
Før eller senere må likestillingsdebatten forløses. Helst før. Det må stilles spørsmål ved om Reform - ressurssenter for menn - arbeider for menn eller for statsfeminismen.


15.03.12
Spesialagenter hentet sønnen  (Nettavisen 15.03.12 : Henrik Arneberg)
Da justisdepartementet sviktet måtte faren hyre inn et sikkerhetsselskap til å hente sønnen hjem. Når saken har løst seg til barnets beste og faren har fått retten på sin side gjennom legale rettssprosesser, tar Justis likevel æren og fremstiller saken som løst i sine egne statistikker. Uten innsats fra myndighetene.


12.03.12
Brev fra fortvilet bestemor 
Anonymisert brev av 06.02.12 stilet til Barneministeren bl.a. Rettsoppnevnte sakkyndige omtalt i brevet er psykologene Arne Holtet og Mariann Sabina Auestad. Brevet tar opp flere tvilsomme forhold retten ser gjennom fingrene med, dessverre ikke enestående for denne saken.


07.03.12
Mannsforum arrangerer debattmøte på Litteraturhuset i Oslo onsdag 8. mars 2012 kl 1800.
Tema: "Er praksis i barnebortføringssaker diskriminerende for fedre?". Ordstyrer er Ole Texmo, innledere Geir Wågenes, Morten Furuholmen og Martin Waage. Møtet er åpent for alle interesserte med mulighet for innlegg og synspunkter. Fler opplysninger om tid og sted på Mannsforum


05.03.12
Har reist tusenvis av mil åleine mellom pappa og mamma  (NRK Sogn og Fjordane : Tone Merete Lillesvangstu
Mange barn reiser mellom foreldrene til og fra samvær. For å opprettholde kontakt med begge foreldrene. Det liker ikke alle fagfolkene.


29.02.12
Lysbakken og Bergstø falt for eget grep  (Dagbladet
Tidligere SV-representant Olav Gunnar Ballo advarer mot partikultur. Før eller senere må noen som slipper til i media også ta bladet fra munnen og advare mot enda flere kunnskapsløse snørrunger i politikken. SV-korrupsjonen bør også fokuseres utfra alternative syn på om det tildelte formål var og er  "en god sak" med tanke på hvordan menn demoniseres i media og samfunn.


21.02.12
Fars jobbutsikter teller  (forskning.no : Ingunn Haraldsen)
Hvorfor gir fars jobbtak negative konsekvenser men ikke mors? Forsker Mari Rege ved Universitetet i Stavanger har sine statsfeministiske forklaringer, men ingen av dem har hold i hennes egen forskning pussig nok. Eller kanskje hennes forklaring ikke er særlig påfallende, kjønnsideologisk utgangspunkt tatt i betraktning. Vi tar med denne fra kommentarfeltet :
"...eller kan det være at far er en viktigere rollemodell i en familie enn statsfinansierte liksomforskere skulle ønske?
Pussig hvordan man aldri ser ut til å synse på en måte som faller positivt ut for menn for tiden? Det synes å være comme il faut å fremstille menn som primitive, voldelige, overgripende og stakkarslige, mens kvinner er "det riktige kjønn", gullstandarden de tåpelige mennene bør strekke seg etter. Dette er ikke første gang forskning.no videreformilder kjønnsfascistisk synsing - og mye tyder på at det ikke blir siste gang heller."


19.02.12
"Siktet for å ha knivdrept moren foran deres felles barn"  (Aftenposten 18.02.12 : Lone Lohne
Det ligger visstnok en barnefordelingssak bak denne tragedien. Men får vi noensinne vite hva som skjer i lukket rett, hva som får enkelte menn/fedre til å gå så langt som til å drepe deres barns mor? Det vi vet er at svært mange menn/fedre blir presset svært langt over på defensiven. Med reelle trusler om å miste kontakten med sine barn, administrert av juroster og psykologer. Kanskje er det disse fagfolkene som burde siktes. For medvirkning til drap.


19.02.12
Godhetens tyranni  Av Nina Witoszek 
Måtte det en innvandrer fra det tidigere Øst-Europa til for å beskrive Norge som den siste Sovjet-stat med et autoritært barnevern som eksempel på "hverdagsstalinisme".  Professor Witoszek treffer spikeren på hodet når hun skriver dette: "For å berettige barnekonfiskeringen har man konstruert en selektiv og selvforsterkende argumentasjon basert på et tunnelsyn som har vært ugjennomtrengelig for motargumenter." Les også denne om en russisk kvinnes møte med norsk barnevern, hun ble tvunget til å skille seg fra sin norske mann. uten hjemlet vedtak, uten lov og dom, med barnevernet som overvåker.


12.02.12
Klage på psykolog Katrin Koch til Fag-etisk råd (FER) i Norsk psykologforening (NPF). Psykologen ble oppnevnt og tjenestegjorde som sakkyndig i en nå avsluttet barnefordelingssak.


09.02.12
Mishandlede kvinner sliter med å bli hørt  (forskning.no : Jorunn Kanestrøm
Gjentatte barnefordelingssaker oppleves som en konstant trussel, hevder forskeren som har dybdeintervjuet 8 kvinner, strategisk utvalg uten representativitet eller kontrollgrupper. Slike studeier blir vi ikke kloke av, tvertimot. NB : kommentarfelt med interessant inspill fra mann som ble utsatt for vold og oppsøkte krisesenter. uten å bli forstått.


06.02.12
"Ny barnevernrapport kan føre til at flere foreldre fratas barna"  (Aftenposten/NTB : Mari K. By Rise, Lajla Ellingsen)
Rikspsykolog Magne Raundalen stiller seg i spissen for at et nytt såkalt prinsipp om "utviklingsfremmende tilknytning" skal bli førende på bekostning av "det biologiske prinsipp" man uten dokumentasjon har hevdet står for sterkt. Utvanning av foreldrebegrepet er en villet politikk, fremmet i samforstand med ideologiske føringer fra våre nye vekstnæringer for omsorgssvikthysteri. NB: oppslaget har kommentarfelt


03.02.12
Skilsmissebarn savner tid alene  (forskning.no : Anne Sliper Midling
Motstanden mot likeverdige omsorgsordninger (delt omsorg) ytres og formidles på ymse vis, uten at selve forskningsgjenstandene blir presentert på redelig vis mht validitet. "Barn trenger friområder, og det er viktig at barn og unge får egentid for å utvikle selvstendighet", sier Gry Mette D. Haugen, førsteamanuensis og nestleder ved Norsk senter for barneforskning NTNU, og seniorforsker ved NTNU Samfunnsforskning. Hun sier intet om kontrollgrupper for sine studier og om barn med skjevdelte ordninger får mer fritid. Ideologisk slagside har etablert seg som merkevare hos denne type forskere.


02.02.12
Migrapolis - "far på ferde"  (NRK vist første gang 1. februar 2012)
Hvordan skal far være som rollemodell i 2012? Myk, autoritær eller bare tilstede?


28.01.12
"ingen grenser - Fredrik" forteller om oppveksten uten faren  (Dagbladet 27.01.12 : Merete Skogrand)
"Han har ikke snakket med sin biologiske far siden begynnelsen av 90-tallet (...) Kontakten ble brutt da foreldrene ble skilt (...) Det har ikke vært en sorg, men et tomrom og et vakuum. Det er noe som har manglet."


24.01.12
"Dei fleste menn er ikkje eigna til å ta seg av borna åleine"  (NRK 24.01.12 : Olaug Bjørneset)
Med referanse til svensk professor Annika Dahlstrøm. Dette kan umiddelbart høres temmelig far fetched men holdningene den svenske professoren målbærer er utbredt også i det norske retts- og forvaltningssystemet. Spesielt blant kvinnelige dommere, psykologer og sosionomer, barnevernpedagoger og hos Klassekampens faste spaltist Toril Skard, foruten rikspsykolog Magne Raundalen. NB: kommentarfelt.


18.01.12
Klage på psykolog Mariann Sabina Auestad til Fag-etisk råd (FER) i Norsk psykologforening (NPF). Psykologen ble oppnevnt og tjenestegjorde som sakkyndig i en nå avsluttet barnefordelingssak. Av tingrettsdommer Wenche Elisabeth Arntzen, hoveddommeren i en pågående mye omtalt terrorsak hvor spørsmål om sakkyndiges kompetanse står sentralt.


18.01.12
Bruker falske anklager om incest for å vinne foreldreretten  (NRK Hordaland 16.01.12 : Sindre Øye Helgheim, Per Christian Magnus)
Mer og mer vanlig, mener advokat Mette Yvonne Larsen. Det har hun rett i, men forståelse og forklaring på fenomenet og effekten hun gir her og i et TV-innslag henger ikke på greipp. Det er dessuten en myte at påstander om overgrep er vanskelige bevismessig. Sannheten er at beviskravene er nullet ut og at det dermed er fritt frem for vidløftigheter. Ikke sjelden støttet av advokater og hvitvasket av korrumperte sakkyndige. NRKs oppslag gir feil bilde av situasjonen, falske anklager rir barnefordelingssaker som en mare, men problemet er delvis systemskapt, noe fagfolkene burde se.


13.01.12
Prektige Norge møtte virkeligheten  Av professor Ole Gjems-Onstad (Dagens Næringsliv 11.01.11: Livsfjerne norske ideologier)
Skattejurist og frittalende samfunnsdebattant OGO med interessante refleksjoner etter 22/7: "Da det gjaldt, manglet politiet den maskuline aggressive pågåenhet som kunne endret situasjonen. Først i ettertid er politiet blitt indignert - på dem som kritiserer deres unnfallenhet" (FMOs utheving). Noen som kjenner igjen strukturen i holdningen OGO identifiserer?


11.01.12
Mannsforum har fått egen hjemmeside.
FMO har tidligere, og vil fortsatt, annonsere MFs aktiviteter. På denne siten er det oversikt over grunnlag for engasjement og mer konkret møteaktivitet med temaer og innledere tilbake til starten i 2009.


09.01.12
Menn diskrimineres i økende grad  Av Ragnar Næss  (Morgenbladet 06.01.12
Imøtegåelse av fremstillingen i Morgenbladets oppslag signert Maren Næss Olsen ("Mann over bord" Mb 16.12.11) om feminisstaten.


04.01.12
Prinsippløs pappapolitikk  Av Sunniva Ørstavik, likestillings- og diskrimineringsombud og Knut Oftung, seniorrådgiver  (Dagbladet 04.01.12)
"Dagens ordning bør snarest erstattes av en individuell rett til foreldrepenger for fedre". FMO sier kun: Velkommen etter!


30.12.11
FMO ønsker sine lesere en fortsatt fredfull jul (det som er igjen av den), og fremfor alt: et fremgangsrikt og fruktbart nytt år!  FMO har fått mange henvendelser i året som gikk og de foregående årene. Så godt vi har maktet har vi forsøkt å være tilgjengelige og i noen saker følge utviklingen der det har latt seg gjøre. Vår krisetelefon drives på ulønnet frivillig basis, kapasiteten blir deretter. I perioder har vi mange henvendelser, men alle får svar. Send gjerne mail, det er enklere å registrere.

FMO tar i mot skriftlige bidrag fra våre lesere, helst personlige beretninger fra møte med rett og forvaltning og profesjonelle aktører (jurister og psykologer som kan være vel meget tilbøyelige til å stole på kliniske intuisjons ufeilbarlighet), men også fagartikler, kronikker og debattinnlegg om definerte spm.. Publiseringer kan gjøres anonymisert om ønskelig (av hensyn til berørte parter i pågående rettssaker f.eks) eller  under fullt navn. Vi er spesielt interessert i bertninger om det som skjer i lukket rett, det som ellers ikke nevnes i lærebøkene på det juridiske fakultet om dynamikken i sakene.

På nyåret kommer vi tilbake med flere publiseringer av klager på psykologer, en sikker bestseller og et viktig korrektiv til den medieoffentlige kunnskapsløsheten omkring rettskultur og metode slik vi får den demonstrert i disse terrorsaktider. FMO vil fortsatt stå på, nye høringsuttalelser er under utarbeidelse (bl.a en om forslag til ny forskrift om surrogati), vi følger opp viktige familiepolitiske temaer og spesielt mannssaker, særlig i f t omsorg for barn, fedreperm mv


20.12.11
Advarer mot barnebortføring i julen  (VG 20.12.11 : Tor-Erling Thømt Ruud)  
Kjell Arve Schevig i bortført.no ber utsatte foreldre være spesielt på vakt; Martin Arve Waage i ABP world anbefaler GPS-tracking på barna; statssekretær Astri Aas-Hansen advarer mot bruk av private firmaer og ber folket stole på at staten vet best. Business as usual; uselessness as formal policy.


15.12.11
Mødre slår barn oftere enn fedre  (Dagbladet 15.12.11 NTB)  
Ifølge forskningsrapport om barn og vold utført av Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA). "Forklaringene" er like typiske som de uvitenskapelige: mødre har mer ansvar for barna og slår derfor oftere, ikke ulik forklaringer på partnervold hvor det heter seg at kvinner slår i selvforsvar mens menn slår fordi de er menn.


15.12.11
Vil hindre lesbiske i å få barn  (Vårt Land 14.12.11 NTB)
Kristelig Folkeparti vil avvikle sædbankene i Norge. Om partiet får viljen sin, blir det slutt på assistert befruktning for lesbiske par og par der mannen ikke har befruktningsdyktige sædceller. Partiet legger frem flere forslag til endringer i Barneloven, fedres stilling skal styrkes sier Øyvind Håbrekke.


08.12.11
Terapeuter bør gå i seg selv  (forskning.no : Ida Korneliussen)  
Terapeutens personlige egenskaper har mer å si for utfallet av terapi enn hva man tidligere har trodd, ifølge ny norsk studie. "Trodd" er ordet. Egentlig er dette gammelt nytt, at klinisk psykodynamisk tro og praksis overdriver troen på ervervet klinisk intuisjon, men erkjennelsen sitter langt inne. Her en "gammel" kronikk som tar for seg bl.a Robyn Dawes teser fra hans banebrytende (alle andre steder enn i Norge) verk "House of Cards: psychology and psychotherapy built on myth", bl.a at profesjonelle klinikere ikke lærer av klinisk erfaring.


01.12.11
Den store barnerettsdagen !  
Help Forsikring slår på stortromma og tilbyr gratis advokathjelp i bl.a samværssaker. FMO vil på ingen måte drive reklame for et forsikringsselskap som sikkert har nok av ressurser fra før av (for alt vi vet kan de være seriøse nok bare så det er sagt), langt mindre for advokatstanden. Her et skryteeksempel på hva man har fått til angivelig. Er det så enkelt? Hvilken kompetanse har advokater på bruk og misbruk av sakkyndig kompetanse? Mange klienter blir lurt i dette systemet. Vær derfor på vakt og still kritiske spørsmål. Vis forbrukermakt, skaff deg kunnskap før du oppsøker jurister og psykologer i samværssaker og barnefordeling. Og velger forsikring for den del.


28.11.11
Fedrekvote og diskriminering  Av Ragnar Næss, Mannsforum  
"En rett gitttil far for å motivere ham bør gies ham utfra kriterier han selv fyller"


26.11.11
Kjønn, vold og parforhold  
Forskningsprosjekt omtalt i stort VGoppslag (dessverre kun papirutgaven) søndag 20nde nov: "Når hun slår ham". Kvinner s vold mot menn ser endelig ut til å være et stuerent tema, men ikke helt. Menns vold mot kvinner forklares med at volden skyldes kjønn, mens kvinners vold mot menn forklares med selvforsvar. Lenger er vi altså ikke kommet.


18.11.11
Markering av Den internasjonale mannsdagen lørdag 19.11.11.
Her er den norske siten. med program for dagen. FMO var "medarrangør" av den norske mannsdagen for noe når siden. En kronikk om "mannsdagen som forsvant" fra 2008 kan illustrere hvorfor det har vært vanskelig å vedlikeholde tradisjonen med å avholde mannsdag. Vi ønsker morgendagens markering lykke til!.


16.11.11
Mannskultur og voldtekt  Av Arild Brock (Aftenposten 15.11.11)  
Man må heller styrke menns selvfølelse, ydmykelse av menn svekker evnen til å beskytte. Kommentarfelt.


12.11.11
Det de rødgrønne glemte  Av Svein Inge Olsen (Fædrelandsvennen 12.11.11)  
Fedre har aldri hatt så dårlige kår som på tampen av 2011, og barna er som alltid de største taperne. Les også denne kommentaren ("rull inn puppen") fra Fevennens kulturredaktør til kronikken av Lise Christensen (følg link) Svein Inge Olsens artikkel er respons på. Debatten går høyt på Sørlandet, sjekk kommentarfeltene på Fvn-oppslagene. FMO benytter anledningen til å ønske alle fedre en god farsdag - med eller uten kontakt med barna.


08.11.11
Lysbakken vil ha offentlige pappagrupper  (NRK 08.11.11 : Margrethe Miljeteig og Berit Strøyer Aalborg)
"Det å kunne dele erfaringer, få økt selvtillit og ha et sosialt fellesskap i permisjonen, tror jeg er like viktig for menn som for kvinner" sier minister Audun Lysbakken. Hva bygger han dette på? Sin egen manglende selvtillit? Menn/fedre har jevnt over bedre selvtillit enn kvinner/mødre, men dessverre reflekterer norsk familiepolitikk at man bygger på premisset om at menn må motiveres til omsorg og ansvar og ikke selv kan finne ut hvordan saker og ting skal og bør gjøres. Kvinners generelt dårligere selvtillit og påført usikkerhet i foreldrerollen gjøres til hovednormer. 


05.11.11
Voldtekt og fakta  Av Kjetil Rolness  (Dagbladet 05.11.11)  
Medias "voldtektsbølge" skaper unødig frykt, tar fokus bort fra årsaker og fastholder gamle myter om voldtekt og kjønn. Les også denne med gode kommentarer fra Martin Waage og Ragnar Næss


02.11.11
Noe som ikke stemmer  Av Ole Texmo  (Dagsavisen nyemeninger.no 02.11.11)
Var den terrorsiktede Anders Behring Breivik utsatt for omsorgssvikt i sine tidligere barneår? Denne delen av historien er en otfordring for kildekritikken. Mediefremstillingene så langt har ikke vært spesielt nyanserte.


27.10.11
"Ønsker du å skape splid mellom mor og far"  fikk Audun Lysbakken spørsmål om (Dagbladet 27.10.11)
"Ammeministeren" svarte leserne. Lysbakken lanserer i disse dager boken han skrev mens han hadde pappaperm. FMO kommer tilbake med omtale/anmeldelse.


21.10.11
Maskulinitet eller selvkastrering  Av Ole Texmo  
Skam er et interessant fenomen. Spørsmålet som bør stilles i ly av de tragiske hendelsene 22.07.11 er hvorvidt det norske femininiseringsprosjektet skaper en sorts skam som disponerer enkelte for destruktive handlinger.


17.10.11
Mistet kontakten med faren  Av Ole Texmo  (Dagsavisen nyemeninger.no 15.10.11)  
For å forstå den dypere bakgrunnen for terroristen og massemorderens motiver må vi ikke usannsynlig identifisere andre og trolig mer avgjørende faktorer. Det blir for lettvint å dele ut karakterer og diagnoser som "kvinnehater, islamofob og narcissist"


12.10.11
Breiviks far mottok psykolog-rapport   (VG 12.10.11 : Morten Hopperstad, Brynjar Skjærli m.fl.)
Faren til terrorsiktede Anders Behring Breivik fikk på begynnelsen av 80-tallet tilgang til en psykolog-rapport utarbeidet for barnevernet etter bekymringsmeldinger. Faren gikk da til sak for å få "foreldreretten", dvs for å få del i foreldreansvaret og den daglige omsorg. Han lykkedes imidlertid ikke.


07.10.11
Den norske mannsdagen. Av Kim Birger Ploug Heilberg (ABC nyheter 05.10.11)
7. oktober blir fremdeles markert som den norske mannsdagen om enn i mer beskjedne former enn starten på tradisjonen tilbake i 2004. Nå er i tillegg på gang en markering av Den internasjonale mannsdagen. Her er den norske siten. FMO kommer tilbake med mer informasjon om hva dette initiativet står for.


04.10.11
Samarbeidsvillige menn  (04.10.11, forskning.no : Andreas R. Graven)
Menn er minst like opptatt av samarbeid som kvinner, ifølge nye statistiske analyser.


30.09.11
Krever ny lov  (27.09.11, Romerike Blad : Elisabeth Lunder)  
Far behandles som andrerangs sier Ole Texmo: Vi trenger en lovgivning som belønner fars omsorgsinnsats.


27.09.11
Fortvilet far kjempet i seks år for sin sønn  (27.09.11, Romerike Blad : Elisabeth Lunder)  
Nå har retten avgjort at gutten skal bo hos far og ha begrenset samvær med mor. Men familievernet frarådet far å gå til sak. I disse dager er det en stor konferanse ("refleksjonsseminar om saksbehandlingsreglene i barnefordelingssaker") hvor hovedtrenden er å skyve mer av ansvaret over på familievernet. Forstå det den som kan og vil. Når skal fagfolkene lære av egen inkompetanse.


27.09.11
Den ekstreme mannen  (27.09.11, forskning.no : Berit Ellingsen)
.. varierer mer enn kvinner, både i størrelse og ved fysiske og mentale prestasjoner. Men kan man dermed si at utdanningssystemet (selvsagt) er tilpasset jenter/kvinners behov, herunder behovet for gjennomsnittlighet?


20.09.11
Sovjettilstander i barnevernet  Av Wiebe Kunst  
Om en fars fortvilte kamp, kronikkforfatteren som kjenner saken godt skriver: "Ingenting i min omgang med far og barn har fått meg til å tvile på deres oppriktighet. Alt de forteller er koherent og konsistent over tid (...) Ingen av de profesjonelle aktørene i de forskjellige saker har heller noensinne brydd seg med de bevis som far har lagt frem, og som klart viser at det er mor som skaper konfliktene."


12.09.11
Mannsforum arrangerer nytt møte torsdag 15. september 2011.
Tema er "vold mot menn", innleder er Ole Kristian Hjemdal fra Nasjonalt kunnskapssenter for stress og traumatisert vold. Sted: Litteraturhuset i Oslo, tid: 1800-2100. Kvinner er også velkomne.


09.09.11
Forfatteren Stig Sæterbakken har skrevet sin lysesete roman hittil  
(Klassekampen 09.09.11 : Sandra Lillebø) "Gjennom natten" handler om en manns sorgprosess etter sønnens selvmord.


06.09.11
Protestfestivalen i Kristiansand
(i år 03-09. september) har tradisjon for å sette mannsspørsmål på dagsorden. I år stilles spørsmålet om "den norske mannen er blitt verneverdig". (følg link og se programmet for 2011, torsdag 08.09.11). FMO har tidligere deltatt 2 ggr. Her et par kronikker som dekker inn vinklinger presentert og som fortsatt er aktuelle, også for årets debatt: Mannen - det overflødige kjønn (2008 publ fvn) og  Myten om den forlatte mann (2010 publ adr).


02.09.11
Mor eller medarbeider  (forskning.no 02.09.11: Jon Olav Skålid)  
Kvinner som kommer tilbake på jobb etter fødsel sliter med følelse av å ikke strekke til. I omtalen av denne undersøkelsen nevnes ikke støtte fra far med en stavelse. Er dette tilfeldig? Om undersøkelsen opplyses at alle mødrene i utvalget bodde med barnets far. Når kommer en kvantitativ og kvalitativ sammenligning av mødre og fedres mestring - som både foreldre og medarbeidere. Når kvinner skal forske på kvineliv, har de en lei tendens til å dvele med kvinners opptatthet av sine følelser, men lite konkret kan påvises når det kommer til mestring, f.eks det å ha kontroll på sine følelser og emosjoner.


30.08.11
"Anders Behring Breivik følte seg kastrert"  (ABC nyheter 29.08.11)
Kjønnsforskerne klarer ikke å fornekte seg. Maskulinitetsforsker Michael Kimmel mener jakten på maskulinitet forener ABB (og andre gutter og menn som føler seg kastrert?) med høyreekstremismen. Kimmel som selv er homofil og en garvet maskulinitetskonstruktivist (en nær venn og kollega av vår egen Jørgen Lorentzen) er en flittig Norges-gjest. Jeg har vært på seminarer hvor Kimmel har hevdet at redningen for mannen er å bli homofil, å fornekte sin maskulinitet for å bli tilpasningsdyktig et femininisert samfunn. Norske medier burde kan hende undersøke hva denne sosiologen står for før man utlegger hans teorier som gyldige.


30.08.11
Ingen myte at menn misliker problemprat  (forskning.no 28.08.11: Hanne Jakobsen)
Men klarer de som forsker på disse temaene forstå eller forklare hvorfor? Når får vi forskning som stiller spørsmål ved de vedtatte feministiske sannhetene, forskning som undersøker hvorvidt det å prate for mye eller for lite om sine "problemer" løser noesomhelst? Femininisering av forskningsfeltet blir sjelden problematisert, eller forskningsformidlingen for den del.


22.08.11
Sture Bergwall, kjent som Thomas Quick  får gjenopptatt sakene hvor han er dømt for drap på norske Gry Storvik og Trine Jensen  
(ABC nyheter 22.08.11: Ola Karlsen) Norske medier er nå mer lydhøre enn de var for ca 10-12 år siden da jeg begynte å tipse dem om svakhetene i domfellelsene mot mytomanen Thomas Quick. NRK (22.08.11) skriver nå forsiktig at "han har fått de fleste dommene på grunnlag av sine egne tilståelser selv om det har vært få eller ingen tekniske bevis" . Norske medier tør fremdeles ikke omtale den juridisk-rettslige svindelen, kanskje av frykt for at Thomas Quick - sakene representerer større og mer omfattende systemfeil og justisskandaler, ikke bare i Sverige men også i Norge.


12.08.11
Mor far og barn eller bare mor og barn  (Dagbladet 11.08.11)  
Jesper Juul revisited. En ikke helt ukjent problemstilling formodentlig, som JJ sier: "her er det flere parter å ta hensyn til"


04.08.11
"Gro Harlem Brundtland representerte alt Anders Behring Breivik hater"  (VG 03.08.11)  
Kjønnsforsker Jørgen Lorentzen fornekter seg ikke, trekker svært vidtgående konklusjoner og sammenligninger. Bildet er nok mer nyansert enn som så. En internet-venn som massemorderen spilte krigsspill og snakket med i flere år sier ABB snakket mye om sine foreldres skilsmisse. Kanskje er det her kilden til det ABB opplevde som det store sviktet har sin opprinnelse og som han kanaliserte inn i fremmedhat og høyreekstremisme.


02.08.11
Var åpen for å drepe familien  (Dagbladet 02.08.11)  Massemorderen var villig til å ofre sin egen familie for saken. Siktedes mor ønsker ikke å møte sønnen  (ABC nyheter, NTB 01.08.11Massemorderens familie er i sjokk. I en slik situasjon er det er forståelig at reaksjonene bærer preg av vantro og fornektelse. Ingen vi selvsagt bli identifisert med en terrorist som nettop har tatt livet av 77 mennesker. Det kan likevel være interessant å se på hva Anders Behring Breivik sier om sin familie, både de mer generelle ytringene om en priviligert oppvekst på Oslos vestkant, og ikke minst hans diametralt motsatte antydninger om svik. ABBs halvbror vil ikke kobles til det ABB har gjort, faren til ABB har tidligere uttalt at sønnen burde tatt sitt eget liv, da ABB "begynte å bli vanskelig" i tenårene, kuttet faren kontakten.


27.07.11
Kvinnestyrt oppvekst uten faren  (Dagbladet 27.07.11 : Gunnar Thorenfeldt, Astrid Meland m.fl.)
Den siktede Anders Behring Breivik syntes han var for feminin (jf hans 1500 siders manifest hvor det står endel interessant om hvordan en oppvekst som (skilsmisse)barn av 68-generasjonens lettvinte omgang med sex og moral kan forme et sinn), og skylder på "en kvinnestyrt oppvekst uten faren". Oppslaget er forøvrig en studie i hvordan en passe skrudd psykologiprofessor (Svenn Torgersen, som i flere andre sammenhenger har hevdet at 20 % av befolkningen har alvorlig personlighetsforstyrrelse) kan diagnostisere en person uten å ha møtt ham, selv om deler av beskrivelsen forsåvidt kan tenkes å passe ABB.

Om betydningen av farsfraværet står det lite i media, dette er jo et ikke-tema i alle sammenhenger, her er imidlertid et oppslag hvor faren tar avstand fra sønnen, et annet hvor det antydes at sønnen brøt kontakten med faren i 1995 (eller omvendt!?). Vi skal foreløpig ikke spekulere for meget i dette, men noe må uansett ha gått vedlig galt for forholdet mellom far og sønn. Kan faren ha sviktet sin sønn på et så grunnleggende vis at sønnen etterhvert ble disponert for sin "mission" og kanaliserte sitt hat og opplevelse av svik mot multikulturalismen generelt og konkret regjeringen og AUF ?


20.07.11
Barn lider unødig  (TV2 nyheter)
FrPs Siv Jensen etterlyser handling fra barneminister Audun Lysbotten. Mener hun at ministeren også må gripe inn ved omfattende samværssabotasje som rammer barn, eller er det kun populisme for å underbygge overgrepshysteriet når ugrunnede mistanker om overgrep dukker opp og får full deking i media. Når lages det storoppslag hver gang mødre saboterer samvær i forbindelse med falske overgrepsanklager? Når skal media slutte å bruke incestsentre som sannhetsvitner?


14.07.11
Oftest mor som bortfører barn  (Aftenposten 13.07.11 : Helle Skjervold)
Forslag om å endre loven slik at også hovedomsorgspersonen skal kunne straffeforfølges. Dette er lovende takter. Forhåpentligvis vil man da også oppdage sammenhengene i systemfeilene mellom nasjonal og internasjonal barnebortføring. Les også denne om Omsorgsunndragelse.


12.07.11
Surrogatpappa dumpet fra homobok  (Verdens Gang 12.07.11 : Dyveke Nilssen)  
Krenkelser kan være så mangt. I årevis har alminnelge skikkede heterofile norske barnefedre blitt neglisjert av media og myndigheter, grundige refleksjoner om barnelovens tvilsomme virkemåter presentert gjennom høringsuttalelser er blitt redigert bort i lovforarbeidene, ingen normal heterofil ekte forelder har fått prosedere sin sak i hovedstadsmediene og fått slik oppmerksomhet som disse homopappaene og surrogatiforeldrene. Men saken selger sikkert tabloider i sommervarmen, det teller formodentlig mer enn balansert fremstilling av skjevhetene i barnelovsystemet (hvor lesbiske er gitt en lovhjemlet rett til å få barn med statens hjelp, hvilket har gitt de homofile mennene oppfatning om at de blir diskriminert og forsømt)


04.07.11
Fedrekvoten er gull  (Aftenposten 02.07.11 : Joacim Lund)  
Nok en kommentator med personlig erfaring med småbarn, men som ikke utfordrer det feteste statsfeministiske dogmet om at fedre må motiveres med gulrot og pisk. Selvstendig opptjeningsrett er fremdeles tabu for riksmediene. Hvem er det de tror de må holde seg inne med?


01.07.11
"Betre med ein fjern far etter skilsmisse"  (NRK Rogaland 30.06.11 : Mathias Oppedal)  
Oppsiktsvekkende studie med tvilsom konklusjon. Politiker Kjersti Toppe krever at premissene blir gransket. Vi spør: Er det ingen grenser for statsfeministisk propaganda? Dette lukter lang vei av bestillingsforskning.


29.06.11
Menn utsatt for vold i nære relasjoner.  
Reform har gitt ut informasjonsbrosjyre om "fakta og myter". Dette er med respekt å melde tynne greier. Brosjyren er laget på oppdrag av Barne- og likestillingsdepartementet, og styrer unna alt som er kritisk til systembetingelser, f.eks strukturell vold tilrettelagt av ulike myndighetsnivåer. Når skal Reform manne seg opp og ta de virkelige utfordringene? Brosjyren underslår selvsagt FMOs eksistens og berettigelse, tiltross for at vi mottar flere henvendelser fra menn i krise enn Reform selv. Eller kanskje nettopp derfor.


26.06.11
"Fireåring fortalte om overgrep - saken ble henlagt"  (TV2 : Dag Stamnes, Connie Bentzrud og Aslaug Henriksen)  
"Foreldrene fulgte råd fra barnehuset, ble senere beskyldt for å ha påvirket guttens forklaring". Ja, nettopp!. Før eller senere må også journalister lære seg betydningen av å skille mellom ulike informasjonsnivåer med tilhørende feilkilder. Media er totalt ukritiske til det massive trøkket fra Barnehusene og justisminister Knut Storberget som ikke har noen forståelse for etterrettelig politiarbeide. Barnehusene er en del av problemet og ikke en del av løsningen.


22.06.11
Desperat jakt på kidnappede småjenter  (VG 22.06.11 : Sigrid Helene Svendsen )  
Høysesong for Barnebortføring er i gang. denne saken har bakgrunn i en barnevevernsak. Media er som vanlig sløve mht å finne ut av det legale grunnlaget. Det er opplyst at barna ble plassert i beredskap pga "konflikt mellom foreldrene". Hva betyr det? Hvor mye eller hvor lite skal til. kanskje er det her en far som har skjønt at å investere tillit til det norske forvaltnings- og rettssystemet er det dummeste han kan gjøre hvis han vil beholde kontakt med barna sine.

Siste (220611 kl 12): Barna funnet i god behold (NRK). En stor aksjon med pågripelse av ialt 6 personer, barnefaren er en av dem, han ble for sikkerhets skyld ettersøkt via interpol. Dette skjer altså når barnevernet er den krenkede part. Når andre selvtektsaksjoner som går ut over private parter skjer, forholder systemet seg helt i ro


14.06.11
Kranglete foreldre nekter barna pass  (NRK 14.06.11 : Tuva Jorfald)
Ferien nærmer seg. Foreldre som ikke underskriver gjensidig for barnas pass er ikke uvanlig. Men hvor stort problem er nå egentlig dette? Med klare prosedyreregler får barna pass tiltross for den andre forlderens vrangvilje.Det tar litt tid og det koster selvsagt. Men det ordner seg. Motsatt samværssabotasje som aldri sanksjoneres, og som aldri når de store medienes overskrifter.


07.06.11
Skilsmissebarn er mest kriminelle  (Dagbladet 07.06.11 : Eiliv Frich Flydal)
SSB med studie om sammenehengen mellom familiebakgrunn og kriminalitet


07.06.11
Fagfolk bagatelliserer overgrep gjort av kvinner  (Dagbladet 07.06.11 : Astrid Meland)
Mørketallene er som vanlig store, alltid store.


01.06.11
Ubrukelige dommere  Av Ole Texmo  
VG har i flere oppslag omtalt en konflikt i Bergen tingrett med fokus på en navngitt dommer. Denne dommeren har ved flere anledninger opptrådt langt utenfor formelle rammer for dommergjerningen med tilhørende tvilsom adferd. Når og hvis han mister jobben, bør det isåfall være starten på en omfattende utrenskning av ubrukelige dommere i norsk rettsvesen.


27.05.11
Sex feministiska myter  Ny bok av den svenske feminisme-kritikeren Pär Ström.
GenusNytt belyser den obelysta halvan av jämställhetsfrågan. Så där just precis!


24.05.11
"Guns and sharp swords in the hands of young children"  Bob Dylan er 70 år i dag.
FMO feirer ham på sin måte. Bobbern har vært en god trøst for mang en skilt barnefar. Her er en annen godbit, en skikkelig "protestsang". Som om ikke det var nok, for riktig å understreke ambiguity: "Name me someone who s not a parasite and I ll go out and say a prayer for him"


17.05.11
Fraråder ansatte å være alene på rom med det motsatte kjønn  (Aftenposten 16.05.11 : Elisabeth Rodum, Lars Inge Staveland, Kristine Grue Langset)  
God nasjonaldag! Store norske bedrifter som Norsk Hydro tar nå konsekvensene av risikoen for å bli anklaget for overgrep. Dominique Strauss-Kahn  - saken  hvor IMF-sjefen er anklaget for overgrep mot en stuepike når nye høyder. Kan denne saken være godt for noe: at fokuset på risiko menn utsetter seg for ved å være alene med kvinner - mer og mindre forutsigbart - også reiser rettssikerhetsspørsmål. Ikke bare betinget av omdømme og økonomiske hensyn.


12.05.11
Nå får pappa mer perm enn mamma  (Dagbladet 12.05.11)  
Men fremdeles ingen selvstendig opptjeningsrett. The big picture må forståes slik iflg Barneminister Audun Lysbakken: "fedres ansvarlige nærvær i spedbarnstiden bidrar til å skape mer likestilte familier. Det fører til at kvinner får større rom for egen karriere. Det store bildet er derfor at fedrekvote bidrar til et mer likestilt arbeidsliv og likelønn". Altså: fortsatt likestillingspolitikk på kvinner og mødres premisser.


06.05.11
Ministerbytte avgjorde pappaperm  (Forskning.no 03.05.11 : Ida Irene Bergstrøm)  
Tredeling av foreldrepermisjonen kunne vært mulig i 2009, hvis Karita Bekkemellem hadde fortsatt som minister, mener sosiolog Anne Lise Ellingsæter: "Da stoltenberg valgte Huitfeldt som ny minister, visste han hva han gjorde. For Statsminister Jens Stoltenberg var helt klart mot tredelingsforslaget (...) han mente forslaget innebar å ta permisjon fra mor."  Det skulle ikke fordundre oss om sosiologen har rett. I en artikkel i Tidsskrift for samfunnsforskning, nr 1/2011, identifiserer sosiologen ulike paradigmer, bl.a "farsretighetsparadigmet" vs "morsrettighetsparadigmet".


02.05.11
Mannsforum arrangerer nytt møte torsdag 05. mai 2011.
Tid: kl 1800-2100, sted: Litteraturhuset i Oslo, møterom "Kverneland" (2. etg).  Tema denne gang : "Er det plass til menn i likestillingsdebatten". Innledere: Ragnar Lie fra Likestillingsombudet og forsker Torbjørn Herlof Andersen fra Høyskolen på Gjøvik (pluss kanskje et par representanter fra media og medieoffentligheten, hvis de tør §;-}
Les denne som faktisk kom på trykk i Dagsavisen.


26.04.11
Enkemenn snytt for flere hundre millioner kroner  (Aftenposten 26.04.11: Per Kristian Aale)
Norge stevnet for EFTA-domstolen for kjønnsdiskriminering av flere tusen enkemenn. 4 år gammel dom neglisjert av norske myndigheten. Men dette er da ikke tilfelding: norsk likestillings- og diskrimineringsbevissthet tar ikke høyde for at menn behandles urettferdig. En pinlig sak, men langt fra uforklarlig.


19.04.11
Hvor vanlig er det at menn ønsker å voldta kvinner? Iflg toneangivende riksmedier skyller det for tiden en voldtektsbølge over landet, iallfall i deler av hovedstaden. Nøkternt sett er det registrert 4-5 anmeldelser (ingen DNA-match, altså ingen bekreftede tilfeller, foreløpig ingen tiltaler og minst av alt fellende rettskraftige dommer). På denne bakgrunn driver Justisminister Knut Storberget og mediene kampanje. Ikke voldta henne! oppfordrer Elisabeth Myhre Lie (høyskolelektor, fagansvarlig for videreutdanning i Kriminalitetesforebyggende arbeid) i Aftenposten 18.04.11. Er det trygt for en mann å tilfeldigvis befinne seg i nærheten av en kvinne, f.eks nattestids, hvis kvinnen har lest alt det ukritiske mølet som formidles i norske medier? Hva med forebygging av falske anmeldelser, eller hva skal vi si om denne ingressen til Aftenposten-innlegget: "Den senere tiden har frykten spredt seg blant kvinner. Redselen for å bli offer for overgrep og voldtekt er blitt aktivert etter en rekke oppslag om overfallsvoldtekter"


14.04.11
FMO passerer i disse dager 1 millioner unike treff siden vi byttet server sist i juni 2006. Disse er fordelt på flere hundre enkeltartikler på denne siten og på Texfiles hvor Ole Texmo publiserer kun egenproduserte artikler/debattinnlegg/kronikker mv. Våre statistikker viser jevnt økende besøk, vi har i snitt ca 5000 unike treff (ikke nødvendigvis enkeltbrukere da hver bruker oftest besøker flere artikler) i uken, 20 000 + hver måned. Tar vi med treffene fra tidligere servere tilbake til vi startet opp i 2001, har vi de siste 10 årene ikke usannsynlig hatt ca 1,5 mill besøk.


11.04.11
Ville heller vore skulda for massemord  (Bergens Tidende 09.04.11: Hans K. Mjelva, Trond Nygård-Sture)
Om ei stugg sak med skuldingar om seksuelle overgrep, ikkje heilt uvanleg i barnefordelingssaker. MERK tvilsame utsegner frå barneombodet sin jurist Knut Haanes om kvifor barnevernet må overprøve avgjerder i barnefordelingssaker der påstått valdelege fedre har anten vunne omsuten eller fått samver. Les også denne som har utgpkt i samme lekeapesak pr 2006


09.04.11
Hva slags far har du vært?  spør Aftenposten 09.04.11 i sin banebrytende journalistiske iver etter å finne representative uttrykk for den norske papparollen. "I mitt yrke er man enten inne eller ute", svarer Jan Petter Sissener (56), andre kjendiser som intervjues er Erik Solheim (56) og Ingebrigt Steen Jensen (56).


07.04.11
"Fällda för sexövergrepp"  Svensk bok av Therese Juel, om sviktende rettssikkerhet og myndigheters likegyldighet.
Boken er anmeldt av Magnus Hansson på "Genusnytt": Trenden er klar i mange saker, jf også "Felaktig dömda" av Göran Lambertz. Hansson skriver: "Mannen blir fälld enbart på tjejens berättelse, ingen teknisk bevisning existerar och ej heller någon tid eller plats för brottet."


01.04.11
Departementet beklager igjen og igjen  (Texnytt 01.04.11 : Oscar Jernilden)  
Barne- og likestillingsminister Audun Lysbakken er tilbake etter 4 måneders permisjon. Nå har han fått hjelp av kommunikasjonsstrateg Kjell Terje Ringdal til å markedsføre sin nye offensiv, en enda bedre offensiv. Les hva departementet sa for ganske nøyaktig ett år siden, og enda et par år siden.


28.03.11
Som man brøler i avisen får man svar ...  (Aftenposten 28.03.11: Wenche Fuglehaug)  
Om reaksjonene på forfatter og featurejournalist Kjetil S. Østli sine ytringer om papparollen og likestilling. Aftenposten forsøker å holde igang debatten, så får vi se om de er interessert i reell debatt om reell likestilling for ekte menn og fedre, også de som ikke definerer seg som feminister.


25.03.11
Gutter er fritt vilt  Av Birk Gautefall Carlenius (Aftenposten  Si:D)
"Higen etter resultatoppnåelse har jentene ennå ikke tatt fra oss". Flott innlegg fra en 15 år gammel gutt. Med slike arvinger er det håp.


15.03.11
Mannsforum arrangerer nytt møte torsdag 17. mars 2011.
Tid: kl 1930-2200, sted: Litteraturhuset i Oslo, "Kverneland".  Tema denne gang er organisering av mannsnettverk (erfaringer, hvordan og hvorfor) og dannelsen av Mannsforum som registrert organisasjon (med tilhørende muligheter, rettigheter og herligheter)


12.03.11
Smittsom omsorgssvikt  Av Jesper Juul  (Dagbladet 12.03.11)  
"Det offentlige mangler anstendighet og sunn fornuft i møte med barn. Det har spredd seg til norske foreldre" hevder media-psykolog Jesper Juul. Hvor er egentlig logikken i disse utsagnene? Hvorfor underslår psykologen sin egen yrkesgruppes anstrengelser for å undergrave foreldreautoriteten og legge til rette for det offentliges omsorgssvikt? Hvor er anstendigheten hos psykologene, de verste tragedieparasittene og spekulantene i foreldreusikkerhet?


09.03.11
Vil ha slutt på snakk om pappakvote  (Dagsavisen 08.03.11)
Likestillingsombud Sunniva Ørstavik etterlyser foreldreskap som er likt fordelt


01.03.11
En duft av kvinner  Av Kristin Clemet, leder av Civita  (Dagbladet 01.03.11)  
Eller, skal vi heller si: En eim av østrogen. "Norsk likestillingsdebatt har lenge vært preget av enkelte underliggende, ofte uuttalte og tildels motstridende premisser".  NB: kommentarfelt


19.02.11
Bortførte barn prioriteres ikke  (Aftenposten 18.02.11) Av Kjell Schevig, Bortført.no  
Svar på statssekretær Astrid Aas-Hansen (Ap) sitt innlegg  Bortførte barn har høy prioritet (Aftenposten 06.02.11). Se FMOs oppslag fra 31.08.10 og 12.09.09


11.02.11
Urett og kvinnerett   Av Kjell Schevig, redaktør Bortført.no  
Likestillingen trues ikke lenger av mannlige nettverk. Kvinnelige jurister i byråkrati og akademia arbeider systematisk for å sikre kvinner særfordeler. Pioneren Tove Stang Dahl kan ha gjort stor skade, i moderne tid arbeider juristene Kjersti Berg Sand og Wenche Kverneland på sitt vis for å gi kvinner favør.


11.02.11
Tingrettsdommer siktet for sex-overgrep mot barn  (NRK 09.02.11)
Stygg sak. Hevdet han forsket på seksualitet (Dagbladet 10.02.11) Mistanken mot tingrettsdommeren er styrket etter avhør med fornærmede men dommeren slipper varetekt (NRK 11.02.11) Det kunne vært interessant å se nærmere på hans forsknngsprosjekt. Er metodisk tilnærming godkjent av Forsknings Etisk Råd (FER) ?


04.02.11
Gjør lite for å inkludere fedre  (forskning.no 03.02.11 : Heidi Elisabeth Sandnes)  
Kommunale tjenester som barnehager og helsesestasjoner legger lite til rette for at fedre skal involvere seg mer og bruke mer tid på barna, ifølge studie fra Arbeidsforskningsinstituttet (AFI), Paal Rasmussen m.fl : "Bærekraftige familier - likestilte livsløp" (2010)


02.02.11
Knut Storberget hjelper bortførte barn under pappaperm  (Dagbladet / NTB 02.02.11)  
Justisdepartementet har fulgt saken til Tommy Hoholm tett den siste uken. Før helgen avgjorde slovakisk rett (på nytt) at barna skal tilbake til faren. Storberget er sjokkert over hvordan de slovakiske myndighetene har trenert tilbakeføring, men tier om at hans eget justisdepartement har trenert oppfølging og saksbehandling i minst fire år. Den slovakiske moren tok barna ulovlig med seg i 2005. Her er Aftenpostens eksklusive oppslag (01.02.11) "Politiet kan utlevere barna"


28.01.11
Aftenposten avslører   Av Ole Texmo  
Aftenposten har på nyåret 2011 kjørt en serie om sakkyndige, men avisen har til gode å gå opp skillet mellom sosialpornografi og systemkritikk. Typisk for mange av oppslagene er fravær av fokus på formelle nivåer (oppnevning og mandat), på elementære metodekrav (utredningskompetanse) og ikke minst på vesentlige begreper som kvalitetskontroll og kvalitetssikring. Når avisen avslutter sin serie uten å supplere og korrigere for de mange innspillen de har fått fra mennesker som har konkret erfaring med sakkyndige og som har  kvalifiserte oppfatninger om hvor systemfeilene kan identifiseres, er det selvskrytet som dominerer: "Aftenpostens avsløringer har vist ..". Det Aftenposten strengt tatt har avslørt er sin egen overfladiskhet og begrepsforvirring. Og sin systemservilitet.


25.01.11
Sveriges mannsnettverk får ny og spennende site.
Det svenske nettverket med Pelle Billing i spissen som står bak denne siden har samlet artikler og spørsmål om svenske menns livssituasjon som ellers ikke kommer like godt frem i medieoffentligehten og i politikken. Nettverkets plattform er bygget på oppfatningen om at lovgivning må være kjønnsnøytral; at kvinner og menns stemmer må være like viktige i likestillingsdebatten; rettigheter og mulighetsbetingelser må være like for begge kjønn; hittil skjulte og dårlig belyste mannssaker må taes på alvor; likestillingspolitikk må være basert på fakta og forskning.  Ikke vanskelig å være enig i dette fra norsk synspunkt.


19.01.11
NAV stoler bare på mor   Av GN  (VG 15.01.11)  
En ikke helt utypisk historie som også bekrefeter det andre fedre forteller: at NAV tilrettelegger og veileder mødre i hvordan de skal knekke fedrene til fellesbarna etter samlivsbrudd. Bidragssystemet fungerer som overføringskonto fra menn til kvinner.


11.01.11
Psykolog får kritikk i Alvdal-saken  (Aftenposten 10.01.11)  
Psykolog Jannike Willoch slaktes av både tingretten og Rettsmedisinsk kommisjon. Denne karakteristikken fra RMK kunne like gjerne vært brukt på arbeidet til andre sakkyndige psykologer i den engere krets, f.eks Knut Rønbeck, Anne Poulsson, Katrin Koch, Espen Walstad, Kjell Arne Hagen, Berte-Lise Trygstad, Karen Hassel og Fredrikke Lynum : "Det er mangelfull sykehistorie av barna, henvisninger til sentrale dokumenter mangler, det stilles ledende spørsmål og erklæringen mangler tidvis den nøytralitet erklæringer for retten skal ha."


07.01.11
De rettsløse barna  (Dagbladet 06.01.11) Av Thea W. Totland, Advokat, spesialist i barns rettigheter  
Med argumenter som "Seksuelle overgrep mot barn er mer omfattende enn vi liker å tenke på" og "Det er antatt at fem prosent av norske barn utsettes for vedvarende og gjentatte overgrep" forsøker spesialisten å rydde opp. Men spesialisten evner ikke å skille mellom rettssikkerhet og rettsvern, eller mellom skilsmisse og barnefordeling (da har vi ikke engang nevnt forskjell på årsak og virkning), eller rollen som barneadvokat og eller mors advokat.


01.01.11
Barn av innsatte lider  (Dagsavisen 29.12.10 : Tore Letvik)
Om de glemte barna. Skjønt her må det være flere grupper av samværsbarn som blir glemt. Hva med barn til ikke straffedømte helt alminnelige fedre - med legalt rettskraftig tofoldig samværsrett. "En svært sårbar gruppe mindreårige rammes av at Norge ikke har etablert ordninger som sikrer barna kontakt med mamma og pappa" <sic>
For eldre artikler se Arkiv 2005 - 2010.

 

 

 


Artikler og innlegg som benyttes er ikke nødvendigvis i samsvar med redaksjonens syn.
© 2001 - 2012 Forum for Menn og Omsorg (FMO)
Sist oppdatert 5. desember 2015