Forum for Menn og Omsorg

www.krisesenter.org

Konkrete saker

 
 

Rettsapparatets uvilje til selvkritikk - Av Anders Dahlén, FMO - (Samfunnsmagasinet) - 28. juli 2005
Anders Dahlén kommenterer dommen mot Borghild Hop Berning, som ble dømt til 90 dagers fengsel for å hjelpe en far til å gjennomføre samvær med sin sønn. Dommen kan leses her (sakens øvrige parter er anonymisert).

Utdrag fra dommen: - Berning har gjennom sin handlemåte og sin forklaring under hovedforhandlingen avdekket at hun synes å være uten motforestillinger overfor egne initiativ. Hennes selvrettferdige holdning, tilsynelatende blottet for vilje til selvkritikk, og bruk av andre personer i sin aksjon for å fremme egne mål har i den aktuelle saken ført til at B er blitt påvirket til å velge en fremgangsmåte som var svært uheldig for ham.

Hvilken "selvrettferdighet" og "egne mål" er det retten egentlig sikter til med sin retorikk? Det er nok enklere for en norsk domstol å legge skylden på Berning enn å ta selvkritikk for egen mangel på handlekraft og kunnskap i forhold til barns fundamentale rettigheter. FNs barnekonvensjon bør kanskje inn som en del av pensum for norske dommere?

 
  Familiefar frikjent for overgrep - FMO/Einar Nyaas, 31. mai 2005
OSLO/FØRDE: En 34 år gammel trebarnsfar fra Vågsøy kommune ble den 28.04.2005 frifunnet av Gulating lagmannsrett for å ha mishandlet sine tre døtre. Barnas mor hadde tidligere anmeldt faren for blant annet å ha forsøkt å holde hodene til barna under vann i badekaret. Men kvinnen var nok ikke klar over at trebarnsfaren ikke hadde badekar i sin nye leilighet.. Les også om saken i Samfunnsmagasinet, som sterkt kritiserer Nordfjord tingrett
 
  Hvorfor får jeg ikke se min egne barn? - FMO/Ole-Jacob Abraham, 31. mai 2005
LARVIK/ÅLESUND: Nok en gang har FMO fått en henvendelse fra en far som tynes av systemet. Fordi kona til "Ole" har tatt med seg ungene og flyttet, har han blitt hindret kontakt med barna i over to måneder.
 
  Menn i Norge: - Skyldig inntil det motsatte er bevist - FMO/Ole-Jacob Abraham (først publisert 12.02.05). En barnefar ble tiltalt for familievold uten at det forelå noe bevis – likevel mistet han karrieren sin i det offentlige pga. tiltalen. – Dersom eksen din kommer med beskyldninger om familievold i forbindelse med barnefordelingssak, er du som mann i Norge skyldig inntil det motsatte er bevist, sier barnefaren som nå er enstemmig frikjent for familievoldsbeskyldningene av tingretten  

 

 

 

 

Kristensen-saken

Barnevern og rettsstat Av Ole Texmo. Texmo avslører barnevernets rolle og påtalemyndighetens løgner i heksejakten på Per Kristensen

Fengslende farskap Av Einar Nyaas. Per Kristensen måtte sone straff for en "forbrytelse" som mange synes er vanskelig å forstå

Norske fedre - en pariakaste? Av Einar Nyaas

 

 

 

Hjelmeland-saken

Begge artiklene ble skrevet før rettssaken i den såkalte Hjelmelandsaken, en sak som vil fortsette å være like aktuell frem til sannheten om saken blir kjent. En av de mange barnefordelingssakene i Norge som systemfeilene har gjort til en tragedie. Mannen ble arrestert for voldtekt mot sin ekskone på bakgrunn av en anmeldelse som "tilfeldigvis" ble inngitt like etter at mannen ble tilkjent daglig omsorg for sine barn. Mor som påstår at hun ble voldtatt krevet omsorgen for barna straks mannen ble varetektsfengslet. Mannen ble senere og på meget tynt grunnlag dømt for voldtekt av sin ekskone. En historie som meget godt illustrerer norske domsstolers inkompetanse i barnefordelingssaker, og hvordan systemfeilene er i stand til å tvinge en far som ønsker å ta ansvar for sine barn til å gå så drastisk til verks som å ta gisler i en barnehage for å få frem sin historie.

Hjelmelandsaken i perspektiv Av Ole Texmo (oktober 2000)
En rettsavgjørelse innebærte at kontakt mellom far og hans barn ble avskåret i den tid "saken" var til behandling i det norske domstolsapparat. Kjæremålssaken er en del av et større sakskompleks, heretter kalt Hjelmelandsaken, hvori inngår både sivilsak om barnefordeling og to straffesaker.

Barnefordeling og gisseldrama - Hvem har ansvaret? Av Frida Buschmann, Bærum (mai 2000)
En mann hadde ”møtt den offentlige veggen” i sine langvarige anstrengelser for å få omsorg for og samvær med sine egne barn. Som et siste, desperat forsøk på å få saken belyst fra alle sider, valgte han å gå til en straffbar handling. Nå blir fokus satt på det som var ”synlig”, nemlig gisseldramaet, mens selve saken blir oversett og dysset ned. Det gjelder jo barnefordeling

 

 

 

Voldasaken - Historien om et justismord

Historien om et justismord Av Ola Kåre Bjørneset
Ola Kåre Bjørneset er tidligere prest i Volda, men ble fradømt retten til å praktisere som prest og sjelesørger i forbindelse med at han ble dømt for seksuelle overgrep mot sine tre døtre samt en sinnslidende kvinne han var sjelesørger for. Her er hans egen historie om et justismord

FMO offentliggjør dommene mot Ola Kåre Bjørneset her. Vi har ikke adgang til å offentliggjøre politidokumenter, medisinske rapporter etc. som kunne bidra til en bredere innsikt i skyldspørsmålet for "folk flest". Mye tyder på at det i denne saken er et opplagt justismord på grunn av faglig svakhet hos "sakkyndige" og andre aktører i saken, samt slurv fra lagmannsrettens side. I tråd med våre "presse-etiske regler" er de fornærmede parter i saken anonymisert. Noter at lagmannsrettens administrator har nektet bevisførsel av betydning for Bjørnesets forsvar. Avgjørelsen i Høyesterett gjelder kun straffeutmålingen. Høyesterett har ikke tatt stilling til om Bjørneset er skyldig eller ikke, etter Høyesteretts egen beslutning. Slik praktiseres dessverre lov og rett i Norge.

Dom - Søre Sunnmøre Herredsrett 3. november 2000 - (PDF 4.11MB)

Dom - Frostating lagmannsrett 8. mars 2002 - (PDF 240KB)

Dom - Høyesterett 14. februar 2003 - (PDF 750KB)

Les også: Dømt til 5 1/2 år - Sorenskriveren mener presten må frifinnes (Dagbladet 3. november 2000)

Leserbrev i anledning artikkelen "Historien om et justismord" Av Audun Bjørneset
Audun Bjørneset er faren til tidligere prest i Volda kommune Ola Kåre Bjørneset. Artikkelen er opprinnelig skrevet for NKMR, og er gjengitt i Forum for Menn og Omsorg med forfatterens tillatelse. Bjørneset døde 90 år gammel på sykehuset i Volda januar 2004

Skal media drive med politiarbeid? Av "Ein som kjenner saka frå innsida"
Om medias dekning og politiets håndtering av saken i forbindelse med at Bjørneset ikke møtte til soning i oktober 2003

Et nytt justismord? Av Ole Texmo

Hjelper incestdømt prest på flukt (Bergens Tidende 4. april 2004)
Den Bergens-baserte «Gruppen til familiens selvstendige rett» hjelper den etterlyste presten frå Sunnmøre som er dømt til seks års fengsel for sexovergrep


Politiet bruker bilde og media for å etterlyse en prest Av "Alenefar - Nordvestlandet"
Politimesteren i Ålesund skal i dag avgjøre om de skal gå ut med bilde og etterlysning av Presten. Grunnen er, i følge politimesterens uttalelse til VG: Pårørende synes ikke lenger å ha motforestillinger om dette, da presten selv har stilt til intervju i media. Hvem av de pårørende har politimesteren forespurt?

Overflødig journalistikk til skade for barn som er pårørende? Av "Alenefar - Nordvestlandet", 4. april 2004 (Samfunnsmagasinet)
Noen journalister i dette landet elsker å fremheve seg selv som kvinneforkjempere og ser ut til å elske å henge ut andre menn, uten å ha satt seg inn i sakene fra begge sider på en objektiv måte. De påstår at de dekker saker som er av ”allmenn interesse”, og som må ut uansett hvem det rammer