Forum for Menn og Omsorg

www.krisesenter.org

Høringsuttalelser

 
21.12.08
Farskapsutvalget ble oppnenvt 28.03.08 - ikke lenge før Barnelovutvalget leverte sin NOU, og mens den nye ekteskapsloven var til behandling, med forutsigbart utfall. Farskapsutvalget skal bl.a se på pater-est - reglen og om "det biologiske prinsipp" står for sterkt. FMO har allerede levert et notat (se lenger ned på siden vår) og benyttet anledningen til å levere et nytt innspill med utvidete kommentarer til utvalgets problemstillinger, bl.a Mandatforståelse, toknologi og etikk, lovlogikk og forholdet mellom kjønnspolitikk og juss. Utvalget skal etter planen levere sin NOU i mars 2009.
15.12.08
FMOs høringsuttalelse til forslag til endringer i barnevernloven (12.12.08)
Vi har i denne høringsuttalelsen begrenset oss til å kommentere bruk og misbruk av bekymringsmeldinger, vilkår for tilbakemeldingsrutiner og annen kvalitetssikring. Samt vilkår for tillit som barnevernet later til å være opptatt av. Vi bruker som casusillustrasjon en stygg sak hvor Alternativ til Vold (ATV) forfulgte en barnefar med falske meldinger.
28.09.08
Notat til høringsmøte i "Farskapsutvalget"  Forum for menn og omsorg (FMO) ble sammen med andre høringsinstanser invitert til møte med Farskapsutvalget oppnevnt av Barne- og likestillingsdepartementet. Møtet fant sted 18.09.08. Vårt notat ifm møtet kan leses ved å klikke på linken. Høringsinstansene samt andre intereserte kan fortsatt levere innspill frem til medio desember. NOU er planlagt til mars 2009.
07.09.08

Høringsuttalelse - Med barnet i fokus (NOU 2008:9) - Last ned som (Word) eller (PDF)

17.06.08

 

Høringsuttalelse - Fra ord til handling - Bekjempelse av voldtekt krever handling (NOU 2008:4) - Last ned som (Word) eller (PDF)

 

15.10.07

Høringsuttalelse - Forslag til endringer i saksbehandlingsregler om besøksforbud

 

01.09.07

 

Høringsuttalelse - Forslag om endringer i ekteskapsloven mv. Felles ekteskapslov for likekjønnede og ulikekjønnede par - Last ned som (Word) eller (PDF)
Barne- og Likestillingsdepartementets konkrete forslag viser at forholdene blir meget uoversiktlige og uryddige hvis de lesbiske og homofile skal få oppfylt sine krav. For et ukjent antall barn vil det bety stor usikkerhet å skulle vokse opp med uryddige forankrings- og tilknytningsforhold.
 

02.09.06

 

Høringsuttalelse - NOU2006:9 - Kvalitetssikring av sakkyndige rapporter i barnevernsaker - Last ned som (Word) eller (PDF)
FMO redegjør for utvalgets manglende forståelse for begrepet "Kvalitetssikring", og ikke minst gir uttrykk for en klar tvil til om psykologer og jurister er de yrkesgruppene som egentlig er mest kompetente til å utvikle et nasjonalt kvalitetssystem. Les også hva slags produkt enkelte psykologer presenterer som "sakkyndige" rapporter her.
 

24.02.06

 

 

Merknader til Ot. prp. nr. 11 (2005-2006), jf. Ot. prp. nr. 103 (2004-2005) - Lov om endringer i barnelova m.v. (omfang av samvær, styrking av meklingsordningen, tiltak for å beskytte barn mot overgrep, foreldreansvar etter dødsfall, tilbakebetaling av barnebidrag mv.

 

 

25.11.05

 

Høringsuttalelse - Utkast til forskrift om vedgåing av farskap uten moras medverknad - Last ned som (Word) eller (PDF)
FMO foreslår blant annet obligatorisk DNA-test ved alle fødsler for å fastslå eller avkrefte farskap. Barnas rett til å kjenne sitt biologiske opphav må være ubetinget og uten unntak. FMO ser også at lovgivningen må utredes i forhold til regler om anonymitet og sæddonasjon. Her må barnet vente til myndighetsalder før det kan få kjennskap til sin far. FMO oppforder myndighetene til å utrede hvilke hensyn som skal telle mest også på dette området, samt lignende problemstillinger knyttet til kunstig befruktning og alternative "familieformer"...
 

 

01.04.05

 

Høringsuttalelse - NOU2004: 20 - Ny Utlendingslov - Last ned som (Word) eller (PDF)
FMO vil sikre utenlandske fedres rett til samvær og omsorg for sine egne barn. Vi vil også aktivt motarbeide et forslag om at UDI skal bruke sladder fra krisesentrene som en sannsynliggjøring av at norske menn "utnytter" utenlandske kvinner, og at norske menn skal fratas retten til å inngå ekteskap med hvem de selv ønsker, angivelig for å "beskytte" disse kvinnene. Hvorfor vil ikke myndighetene føre et tilsvarende register over kvinner som er "kjent" for å fremsette falske anklager om vold og andre overgrep? NOU 2004:20 - Forslag til ny utlendingslov kan du laste ned her (PDF/3.5MB)

 

 

11.02.05

 

 

Forslag om å innføre obligatorisk mekling ved samlivsbrudd for samboere med felles barn og å oppheve barnelovens definisjon av vanlig samværsrett

 

 

02.07.04

Tiltak for å beskytte barn mot overgrep. Forslag om endringer i barneloven m.v.

 

08.03.04

Kvinnevoldsutvalgets utredning NOU2003:31 - "Vold i nære relasjoner"

31.03.03

Referat fra Stortingets Familie-, Kultur- og Administrasjonskomite (PDF)