Sakkyndige psykologer under faglig kritikk:

(For å lese disse dokumentene trenger du Acrobat Reader som kan hentes gratis her)


Klager fikk ikke medhold i første runde og anket til Psykologforeningens ankeutvalg. her er ankene for psykologene Katrin Koch

Anke datert 24.07.12

og Mariann Sabina Auestad

anke datert 24.07.12

Klage til Fag-etisk råd i Norsk Psykologforening på psykolog Katrin Koch i avsluttet barnefordelingssak, oppnevnt som sakkyndig i Oslo tingrett.

Klage datert 20.01.12

Klage til Fag-etisk råd i Norsk Psykologforening på psykolog Mariann Sabina Auestad i avsluttet barnefordelingssak, oppnevnt som sakkyndig i Oslo tingrett av tingrettsdommer Wenche Elisabeth Arntzen.

Klage datert 22.12.2011  (pga feil i postforsendelse er klagen datert på nytt, jf oppdatert link, 23.01.12)


Psykolog Kjell Hagen kaller seg nå "Kjell Arne Hagen", hans status som fagperson steg ytterligere for kort tid siden da han ble utnevnt til medlem av "Barnesakkyndig kommisjon". Kjell Arne Hagen har ingen faglige arbeider å vise til, f.eks om relevante temaer som "kvalitetssikring" eller "utredningsmetodikk".

Klage på psykolog Kjell Hagen (rettsoppnevnt sakkyndig)

Hoveddokument: Klage til Helsetilsynet - 14.10.2006

Vedlegg 1: Sakkyndig uttalelse til Borgarting lagmannsrett - 02.03.2006 (5MB)

Tilsvar fra psykolog Kjell Hagen til Helsetilsynet: Klage på sakkyndig rapport - 14.12.2006 (675KB)

Uttalelse fra klager til Helsetilsynet: Ad klage på Kjell Hagen - 07.02.2007

Kommentar fra FMO til Helsetilsynet: Kommentar fra Foreningen Menn og Omsorg - 12.02.2007

Uttalelse fra klager til Helsetilsynet: Ad klage på Kjell Hagen - 22.02.2007

Svar fra Helsetilsynet: Klage på psykolograpport - 06.03.2007

Hvor langt kan en rettsoppnevnt psykolog gå i å stemple en barnefar som "pedofil asosial psykopat" uten etterrettelig dokumentasjon, før ansvarlige myndigheter setter en stopper for sakkyndigvirksomheten? Psykolog Kjell Hagen er beryktet i klientkretser, nok en gang har han gått over streken. Her er klagen på hans sakkyndigrapport i en konkret sak med tvilsomme overgrepsanklager.

 

Klage på psykolog Karen Hassel (rettsoppnevnt sakkyndig)

Orientering fra Helsetilsynet: Klage på psykolog - 15.09.2006

Helsetilsynet vil ikke behandle saken før dommen er rettskraftig, jfr. Rundskriv IK-29/97 av 11. november 1997. FMO vil komme tilbake med en ny og utvidet klage straks rettskraftig dom foreligger i saken. En ganske merkelig regel ut fra et rettssikkerhetsperspektiv, mener FMO. Eneste farbare vei å gå videre er nå endelig å få psykologene ut av rettssalene. De har verken utredningsmessig kompetanse eller noen felles faglig forankring.

Hoveddokument: Klage til Helsetilsynet - 15.08.2006

Vedlegg 1: Sakkyndig utredning i familiesak - 22.05.2006 (3.9MB)

 

Fredrikstad-saken: Sakkyndig Bjørn Roald Larsen under lupen

Foreldrenes og barnas navn er fjernet fra dokumentene av hensyn til barna. De øvrige aktørers navn er uendret.

Hoveddokument: Notat pr 20.04.06: Kommentar til sakkyndig Bjørn Roald Larsen av Ole Texmo (HTML)

Vedlegg 1: Sakkyndigerklæring - psykolog Bjørn Roald Larsen 15.05.2005 (1.7MB)

Vedlegg 2: Notat - psykolog Bjørn Roald Larsen 08.12.2005 (570KB)

Vedlegg 3: Sakkyndigerklæring - psykolog Bjørn Roald Larsen 09.12.2005 (640KB)

 

Klage på psykolog Jon Ståle Gjesdal Henriksen (rettsoppnevnt sakkyndig)

Klage til Ankeutvalget for Norsk Psykologforening: Anke på vedtak i klagesak mot psykolog Jon Ståle Gjesdal Henriksen - 02.10.2006

Svar fra Norsk Psykologforenings Fag-etiske råd: Klage på psykolog Jon Ståle Gjesdal Henriksen - 22.08.2006

Fag-etisk råd klarer ikke å svare på om Gjesdal Henriksens mange psykologfaglige påstander virkelig har rot i noe psykologfaglig empiri. I stedet velger Fag-etisk råd å komme med denne konklusjonen: "Det er ikke funnet grunnlag for at saken vil føre frem. Saken avvises derfor som fag-etisk klagesak". FMO vil klage saken videre inn for Norsk Psykologforening ved Ankeutvalget.

Hoveddokument: Klage til Norsk Psykologforenings Fag-etisk Råd - 05.04.2006

Svar fra Helsetilsynet: Klage på psykolog - 27.03.2006

Helsetilsynets svar bekrefter dessverre våre antagelser om at Helsetilsynet ikke fører tilsyn med psykologers kompetanse når de opptrer i retten. En fra før av fraværende kvalitetssikring av psykologers faglighet, forsterkes av manglende sanksjonsmuligheter fra myndighetene. - Et alvorlig rettssikkerhetsproblem som det både må og skal gripes fatt i. Klagen er i andre omgang nå oversendt til Fag-etisk råd i Norsk Psykologforening for vurdering.

Hoveddokument: Klage til Fylkeslegen i Oslo og Akershus - 09.03.2006

 

Klage på ATV i Telemark ved familieterapeut Øivind Aschjem

Hoveddokument: Klage på Alternativ til Vold (ATV) til Helsetilsynet i Telemark - 03.03.2006

Vedlegg 1: Rapport/Uttalelse fra ATV i Telemark - 4.01.2006 (1.4MB)

 

Klage på ATV i Oslo ved psykologene Marie Haavik, Pål Kristian Molin, Judith van der Weele, Per Isdal og Marius Råkil

Svar fra Helsetilsynet: Purring - klage på psykologer i stiftelsen Alternativ til Vold - 07.03.2007

Purring på svar fra FMO: Purring - klage på psykologer ved stiftelsen Alternativ til Vold (ATV) - 08.02.2007

Svar fra Helsetilsynet: Midlertidig orientering om saken - 03.2006 (500KB)

Hoveddokument: Klage på Alternativ til Vold (ATV) til Fylkeslegen i Oslo og Akershus - 1.03.2006

Vedlegg 1: Brev fra ATV til Frogner barnevern - 21.02.2005 (500KB)

Vedlegg 2: Brev fra ATV til Gamle Oslo barneverntjeneste - 2.03.2005 (500KB)

Vedlegg 3: Brev fra ATV til Gamle Oslo barneverntjeneste - 22.06.2005 (500KB)

Vedlegg 4: Brev fra ATV til Gamle Oslo barneverntjeneste - 6.02.2006 (500KB)

Vedlegg 5: Undersøkelsesrapport i henhold til lov om barneverntjenester, §4-3 - 28.09.2005 (1.4MB)

Vedlegg 6: Brev fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus - 29.07.2005 (500KB)

Vedlegg 7: Brev fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus - 20.10.2005 (1.1MB)

Vedlegg 8: Dom fra Borgarting lagmannsrett - avsagt 29.11.2004 (5.5MB)

Vedlegg 9: Kjennelse fra Høyesteretts kjæremålsutvalg - avsagt 9.02.2005 (360KB)

Vedlegg 10: Uttalelse i ankesak fra Borgarting lagmannsrett til Høyesteretts kjæremålsutvalg - 31.01.2005 (1.4MB)

 

Relevant fagdokumentasjon og offentlige dokumenter

Dokument 1: Sakkyndige truet rettssikkerheten - 05.11.2006 (540KB)

Kronikk av Harald Aas i Apollon nr. 3 2006 (Forskningsmagasin fra Universitetet i Oslo).

Dokument 2: Varsom, nøyaktig og objektiv. Krav til attester og erklæringer fra helsepersonell - 16.05.2006 (500KB)

Rapport fra arbeidsgruppe oppnevnt av helse- og omsorgsministeren for å vurdere bruk av sakkyndig helsepersonell innen justissektoren.

Dokument 3: Menneskerettigheter og barnevern i Norge og Sverige - Undersøkelse av sakkyndige utredninger - 16.05.2006 (133KB)

Joar Tranøy: Rapport fra Nordisk Samarbeidsråd for kriminologi - Universitetet i Stockholm.