Forum for menn og omsorg :                                                                                  23.04.2013

Innspill til «Åpen høring i stortingets familie- og kulturkomite»

Endringer i barnelova (barneperspektivet i foreldretvister) (Prop. 85 L (2012-13)

Forum for menn og omsorg (heretter FMO) har levert uttalelser til begge Høringsnotatene som ligger til grunn for høringsrunde med etterfølgende samlede lovforslag (Prop 85 L):

http://www.krisesenter.org/docs/horingsuttalelse_FMO_200912.html

http://www.krisesenter.org/docs/horingsuttalelse_FMO_011212.html

Våre påpekninger av utredningssvikt er imidlertid ikke reflektert i Prop 85 L. Dette gjelder særlig påviselig kunnskapssvikt i form av manglende empirisk-statistisk og ditto sviktende vitenskapelig underlag for den ideologien som begrunner forslagene. Det er ikke dokumentert behov for de lovendringsforslagene som fremmes, med bakgrunn i f.eks sviktende lovgivning eller valide studier av rettspraksis.

Viktige stikkord/temaer:

Liten eller ingen oppmerksomhet om beviskrav og risikoavveining, en gjennomgående språkbruk som betegner «faktiske overgrep» som om det ikke var vits i å undersøke gehalt i påstander. Ingen avveining av risikoen for at forslagene vil kunne føre til økning av mengden av overgrepspåstander med ditto høyning av konfliktnivå og ytterligere belastning for parter og system, også når samvær ikke blir gjennomført. Ingen problematisering av «beskyttelse av samværsretten» verken for foreldre eller barn.

Sviktende utredning av lovtekniske forhold, verken søksmåls- og bevisbyrde, eller grenseoppgangen til andre lover (minst 6-7 tilliggende lovsystemer pluss forskrifter). Heller ingen refleksjoner over mulig byråkratisk samrøre, i særlig grad den forvaltningskultur som preger deler av barnevernets virke hvor det ikke skrives rapporter/referater f.eks av samtaler med barn. Ingen diskusjon om formkrav knyttet til høring av barn og administrering av tilsyn.

Ingen problematisering av mulig kjønnsideologisk slagside. Ingen refleksjon over det forhold at menn/fedre som blir merogmindre frivillig part i barnefordelingssaker (foreldretvister som det nå skal hete) kan tenkes å være mer enn gjennomsnittlig kompetente/engasjerte i sine barn. Dynamikken i barnefordelingssaker, med hyppig innslag av påstander om vold og overgrep (samt tiltagende bruk av merogmindre saklige bekymringsmeldinger) kan forstås utfra det forhold at fedre verken av konkurrerende mødre eller fagfolk anses som fullverdige foreldre. Dette er delvis også et politisk spørsmål.

FMO anbefaler at Prop 85 L blir sendt tilbake for grundigere utredning, Familiekomiten har mulighet til å gjøre dette, noe man burde ha gjort for 10 år siden da dagens regler om bl.a høring av barn ble vedtatt uten samfunnsdebatt eller krav til vitenskapelighet.

Med vennlig hilsen Ole Texmo oletexmo@krisesenter.org

Forum for menn og omsorg www.krisesenter.org