Stevning

Til

Oslo Tingrett

Vedr. gyldigheten av

Likestillings- og diskrimineringsnemndas vedtak

I

Sak nr 30/2008

 

 

Saksøker: Kjell Arve Schevig

                 Bynesveien 4B, 7018 Trondheim

Saksøkt: Staten v/ Likestillings- og diskrimineringsnemnda

               Postboks 8049 dep, 0031 Oslo

Innhold:

1. Innledning
2. Forholdet mellom hva saken gjelder og hva klagen gjelder
3. Sakens bakgrunn, gang og opplysning
4. Saksbehandlingsfeil
4.1 Utelatelser mv
4.2 Selvmotsigelser
5. Feil rettsanvendelse/lovforståelse
5.1 Inngripende for klager
5.2 Partenes ressurser
5.3 Undersøkelsesplikt og bevisbyrde
5.4 Hensynet til barna
6. Avslutning
7. Påstander1. Innledning

Likestillings- og diskrimineringsnemnda (heretter LDN) behandlet 06.02.09 Kjell Schevigs (heretter saksøker) klage over henleggelse fra Likestillings- og diskrimineringsombudet (heretter LDO) av 10.07.08 i sak 30/2008. Nemnda vedtok samme dag: Klagen på Likestillings- og diskrimineringsombudets vedtak om henleggelse tas ikke til følge.

Konklusjonen uten premisser ble oversendt klager umiddelbart. Vedtak i fulltekst forelå tre uker senere den 27.02.09. Ut fra denne dato er beregnet 3-månedersfristen iht Diskrimineringsombudslovens § 12 som nærværende stevning er hjemlet i.

Vedlegg 1: Nemndas vedtak av 06.02.09

Stevningen anses med dette rettidig innlevert. Som verneting er valgt Oslo tingrett

2. Forholdet mellom hva saken gjelder og hva klagen gjelder

Saken gjelder overprøving og gyldighet av Nemndas vedtak. Diskrimineringsombudslovens § 12 hjemler full prøving av saken. Saksøker forstår saken slik at selv om det opprinnelige kravet om undersøkelse av mulig kjønnsdiskriminerende praksis ligger i bunnen, kan ikke retten undersøke om saksøker/klager har rett, men bestemme at LDN/LDO sørger for å undersøke forholdene.

Hva saken gjelder tar utgangspunkt i at premissene for vedtaket er feil – både prosessuelt og materielt – slik at konklusjonen i ”Nemndas vurderinger” med tilhørende vedtak også blir feil.

Saksøker vil fokusere feil i Nemndas vedtak vesentlig kategorisert som saksbehandlingsfeil og feil rettsanvendelse/lovforståelse. Hva klagen gjelder fremkommer av Vedlegg 1, avsnittene om ”saken gjelder”, ”sakens bakgrunn” og ”Kjell Schevig har gjort gjeldende”.

3. Sakens bakgrunn, gang og opplysning

I hovedsak er sakens bakgrunn og gang fremstilt noenlunde korrekt i Vedtaket fra LDN. En del mangler og utelatelser er dog viktig å påpeke, jf nedenstående om relevansen av påvisning av Saksbehandlingsfeil. Saksøker/klager har hele tiden klaget både på vegne av seg selv og på vegne av andre fedre i samme situasjon.

Saksøker sendte først et brev til LDO 12.12.07

Vedlegg 2: Brev fra Kjell Schevig til LDO av 12.12.07

LDO ba i brev av 15.01.08 om redegjørelse fra NAV Utland.

Vedlegg 3: Brev fra LDO til NAV utland av 15.01.08

Brevet viser at LDO startet med en god intensjon om å finne om av klagers henvendelse var berettiget. Brevet tyder på omfattende refleksjon rundt de spørsmål klager vil ha belyst. En noe forsinket korrespondanse avdekket imidlertid at NAV og Arbeids- og velferdsdirektoratet (AVD) ikke bidro til å avklare klagers ønske om å få fakta på bordet.

Denne korrespondanse er ikke vedlagt stevningen. LDO påbegynte for så vidt en undersøkelse, men har senere bestemt seg for å innstille granskningen. Det kan se ut som om man har gitt etter for unnvikende svar fra NAV utland og AVD og gitt seg med det. Saksøkers klage ble formelt henlagt 10.07.08

Vedlegg 4: Brev fra LDO til Kjell Schevig: Henleggelse i sak om barnebidrag i barneborføringssaker 10.07.09

Vedlegg 5: Brev fra Kjell Schevig til LDO: Klage over henleggelse av 29.07.08

I brev av 04.12.08 (ikke vedlagt stevningen) fra LDN er vedlagt et sammendrag saksøker hadde vesentlige innsigelser mot. I en e-post til av 13.12.08 er skissert en rekke forhold som forutsetningsvis skulle innarbeides i et revidert sammendrag. Dette ble imidlertid ikke gjort.

Vedlegg 6: e-post fra Kjell Schevig til LDN av 13.12.08

Relevansen av mangelfull saksopplysning er både knyttet til spørsmålet om hvorvidt avgjørelsen er inngripende overfor klager/saksøker og for faktaforholdene i de undersøkelsene saksøker mener LDO burde sørget for ble gjennomført. Både for mulig påvisning av direkte og indirekte diskriminering. Og for forståelse av Luganokonvensjonens rettslige relevans ift Likestillingsloven (lstl).

I e-posten av 13.12.08 er referert til en konkret sak hos daværende Likestillingsombud (før navneendring), sak 2005/102, som dokumenterer at LDO betrakter praksisen hos NAV utland som indirekte kjønnsdiskriminering av gruppen bidragspliktige fedre som har fått sine bidrag (opp)justert av utenlands rett og forvaltning iht Luganokonvensjonens bestemmelser basert på presumpsjonen om bidragsmottaker som ” alltid den svakere part”.

Vedlegg 7: Likestillingsombudet sak 2005/102

LDN har ikke tatt med saksøkers anførsler slik det må være forutsatt, verken i sammendragene (ikke vedlagt stevningen) redigert i forkant av klagesaksbehandlingen, eller på bakgrunn av hva som ble fremført i det muntlige møtet 06.02.09.

På denne bakgrunn vil saksøker hevde at saken for Nemnda ikke var godt nok eller korrekt opplyst. Betydningen av disse forsømmelsene vil bli konkretisert i det følgende. På bakgrunn av vedlagt dokumentasjon – kun delvis innarbeidet i LDNs grunnlagsmateriale - vil saksøker anføre at fremstillingen er mangelfull på vesentlige punkter, med betydning for påvisning av både saksbehandlingsfeil og feil rettsanvendelse for så vidt som de juridiske resonnementer blir lidende under selektiv faktaforståelse fra LDO/LDN.

4. Saksbehandlingsfeil

Med saksbehandlingsfeil forstår saksøker feil i fremgangsmåte/metode i måten LDN har kommet frem til sin avgjørelse. Dette gjelder hovedsakelig redaksjonelle grep i fremstilling/redegjørelse for sakens historie og faktum, og for påviselige mangler/utelatelser. Når premissene er sviktende, blir også konklusjonen feil. I tillegg vil saksøker anføre flere påviselige selvmotsigelser som avslører logiske brister om hvilket faktum (og hvilken juss) man legger til grunn.

4.1 Utelatelser mv

Som nevnt i punkt 3. inneholder E-post til Nemnda av 13.12.08(vedlegg 6) en rekke forhold som saksøker ønsket lagt til i nemndas sammendrag. Disse forholdene ble imidlertid ikke lagt til sammendraget, og det virker som om det meste av innholdet i saksøkers e-post av 13.12.08 er utelatt totalt i Nemndas behandling av saken.

Under Nemndas møte med partene 06.02.09 fremførte saksøkers representant som resonnement overfor Nemnda at sakens omdreiningspunkt på dette stadium gjaldt grenseoppgang mellom sakens materialitet (klagers forhold økonomisk, helse- og velferdsmessig og ressurssituasjon forøvrig) og prosessuelle vilkår som dokumentasjons- og bevisbyrde.

En sentral problemstilling blir dermed: Hvem har ut fra partenes ressurssituasjon byrden med å fremlegge faktum som kan bekrefte respektive avkrefte innholdet i klagers opprinnelige krav. Nemnda syntes å bifalle saksøkers tilnærming, men i Nemndas vedtak er ikke nevnt problemstillingen. Saksøkers anførsler er ikke nevnt på dette punkt.

Heller ikke saksøkers datter Silje Schevigs utsagn i nemndmøtet hvor hun meget tydelig eksemplifiserte hvordan og hvorfor klagers forhold er blitt forverret i og med bidragsinnkrevingen i regi av NAV Utland, er tatt med. At saken dermed er inngripende for klager synes hevet over tvil.

Disse eksemplene på vesentlige saksbehandlingsfeil viser at spørsmålene om både bevisbyrde ut i fra ressurssituasjon og grad av sakens inngripende virkning for klager, nødvendigvis ville ha gitt en annen belysning med tilhørende avveining av momenter, enn det LDN har foretatt.

Saksøker anfører at Nemnda har utelatt vesentlige momenter for å kunne konkludere som de har gjort. Klagers henvisning til sak 2005/102 er meget vesentlig, men relevansen er utelatt i presentasjonen overfor LDN, f.eks skillet mellom indirekte og direkte diskriminering. NAV Utlands brev av 14.12.07 (vedlegg 8) viser også meget tydelig at Luganokonvensjonen fra NAVs hold anses for å ha forrang foran ikke bare likestillingsloven, men også barneloven.

Vedlegg 8: Brev fra NAV utland til Kjell Schevig av 14.12.07

4.2 Selvmotsigelser

LDN legger - uten å kvalifisere standpunktet – til grunn at saken ikke er inngripende overfor klager, hvilket de i neste avsnitt bekrefter at er tilfelle, hvis realitetsbehandling av saken ”kunne fått konkret betydning”. Dernest motsier nemnda seg selv i synet på bevisbyrde ut fra synet på at saker skal ferdigbehandles som hovedregel. Nemnda hevder både at dette er regelen, at ikke klager trenger bringe dokumentasjonen til LDO, og at bevisbyrden først går over når klager har bevist sakens faktum, og jobben er gjort.

Ytterligere fremhever Nemnda LDOs selvstendige ansvar for å opplyse saken samtidig som nemnda fraskriver LDO det samme ansvar. Saksøker anser de påvisbare selvmotsigelse som eksempler på at fremgangsmåten ikke er tilfredsstillende da man burde oppdaget slike feilforutsetninger som slår bena under sentrale standpunkter, konkret bevisbyrde og relevansen av inngripen overfor klager.

5. Feil rettsanvendelse/lovforståelse

Med feil rettsanvendelse og lovforståelse forstår saksøker at LDN har lagt til grunn en juridisk tolkning av konkrete bestemmelser som er feil. Eller også har LDN foretatt vurderinger som verken er juridisk/lovmessig hjemlet eller logiske ut fra allmenne fornuftsbetraktninger – reelle hensyn. Saksøker anfører også feil i vurderingen av saksøkers forhold, med relevans for forholdet mellom fakta og juss.

Saksøker legger til grunn at vesentlige anførsler/momenter er redigert vekk i Nemndas vurderingsgrunnlag. Disse er nevnt som saksbehandlingsfeil. For den materielle vurderingen av relevansen av bevisbyrde og spørsmålet om inngripen for klager, vil saksøker anføre at forhold redigert vekk har betydning for den juridiske forståelse, jf regel-unntak og vilkår.

5.1 Inngripende for klager

At henleggelse av krav om undersøkelse av praksis i innkrevingssaker etter nemndas oppfatning ikke er inngripende, er oppsiktsvekkende, jf også påviste selvmotsigelse. Det er ikke hjemlet og dessuten feil at saken kan henlegges under henvisning til at saken ikke får betydning for klager, når det fra klagers side er nettopp fremhevet at saken både har en individuell og en prinsipiell relevans for gruppen av fedre som høyst sannsynlig blir diskriminert.

I e-post av 13.12.08 (jf Vedlegg) skriver klager:

Underholdsbidraget mitt ble av tysk domstol økt med 135 % av den til enhver tid gjeldende norske bidragssats. Økningen ble gjort med 5 års tilbakevirkende kraft, og jeg får ikke fradrag for reiser og samvær med min datter. (…) NAV Utland inndriver nå pengene på grunnlag av tysk rettsorden. (…) Verken bidragsloven, barneloven eller likestillingsloven kommer til anvendelse slik NAV Utland tolker lovgivningen.

Det er ikke urimelig å tro at, om LDO etter undersøkelser fant at ikke bare norske fedre ble diskriminert på det omtalte område, men at norske myndigheter også har forsømt å bidra til revisjon av Lugano-konvensjonens presumpsjon om at kvinner alltid er den svakeste rett, ville saksøker hatt en sterk sak for å få omgjort de urimelige betingelse bidragsregimet er administrert etter.

5.2 Partenes ressurser

Saksøker/klager tar utgangspunkt i sin egen situasjon. I tillegg har han kjennskap til flere tilfeller som gir begrunnet mistanke om kjønnsdiskriminerende praksis. Saksøker har ikke selv ressurser til å gjennomføre undersøkelsene han ber LDO om å foreta. LDO har ressurser. LDO har ikke godtgjort at de kan unndra seg bevisbyrde verken mht hjemmelsgrunnlag eller hvordan partenes ressurssituasjon tilsier at klager må sørge for dokumentasjonen.

Saksøker kjenner til at Justisdepartementet har en liste med navnene til barn som er ulovlig bortført, et tresifret antall barn. LDO har bedre forutsetninger rent administrativt og autoritativt til å sørge for at listene fra justis samkjøres med NAV utlands register over bidrag til utland. Saksøker er ikke i posisjon til å kreve slike åtgjerder. Men det har LDO. Nav utland nekter å dokumentere at deres praksis ikke er kjønnsdiskriminerende. LDO kan legge press på NAV Utland slik at listene fra Justisdepartementet innhentes og samkjøres. Granskningen er allerede i sin sluttfase, slik at et krav i fra LDO om at NAV Utland innhenter nødvendige data for å opplyse saken – er neppe en ressurskrevende operasjon for LDO.

5.3 Undersøkelsesplikt og bevisbyrde

Bevisbyrdespørsmålet er ikke behandlet tilfredsstillende. Det er ikke hjemmel for å hevde at byrden er klagers inntil bevisene er innhentet og kan gå over på LDO. Denne forståelse er verken juridisk eller logisk gyldig. Det er heller ikke kvalifisert at nærværende sak er en slik sak som de særlige grunnene hjemler mht henleggelsesgrunn. Det er ikke kvalifisert hva som forstås med ”hensiktsmessig”.

Hvis det kan mistenkes at det er LDOs kjønnspolitiske prioriteringer som er bestemmende, og ikke arbeidsressurser til enhver tid, må LDO i denne prosessen legge frem en oversikt med tilhørende kvalifisering som viser at nærværende sak ikke når opp i en konkurranse mellom andre mer og mindre viktige saker. Saksøker vurderer å fremprovosere slik bevisføring fra motparten over ressurssituasjonen.

LDOs undersøkelsesplikt er dokumentert av nemnda selv. Hvorvidt klagen er individuelt eller generelt motivert kan muligens ha betydning for spørsmålet om direkte vs indirekte diskriminering. Men dette spørsmål ble ikke behandlet av Nemnda tiltross for medlemmet Thom Arne Helleslia sine konkrete spørsmål under møtet.

Hvis denne distinksjonen er relevant er det oppsiktsvekkende at LDN selv har underslått vurdering at et punkt et av nemndas medlemmer selv tok opp. LDO må nødvendigvis ha ment at saksøkers klage i utgangspunktet var undersøkelsesverdig, jf brev til NAV (vedlegg). På dette stadiet var spørsmålet om bevisbyrde ikke et tema. LDO må svare for hvorfor bevisbyrde først blir tema når saken er henlagt og klager bringer saken inn for LDN.

5.4 Hensynet til barna

Nemnda misforstår også betydningen av de konkrete sakers forhold og vurderinger knyttet til disse (nederste avsnitt s4) mht om det er forskjellsbehandling av kvinner og menn på dette grunnlag. Det er praksisen hos NAV Utland Innkreving som er utgangspunktet; om praksisen her viser at menn blir gjenstand for innkreving mens kvinner slipper. Nemnda kan mistenkes for ikke å ha forstått denne nyanse.

Det påberopte ”hensynet til barna” er ikke relevant, vesentlig fordi hensynet til bortførte barns forsørgelsesbehov er det samme – uavhengig av bortførerens kjønn. I saksøkers tilfelle forholder det seg slik at hans ekskone - som har bortført barnet – har som farmasøyt i Tyskland betydelig høyere inntekt enn saksøker.

6. Avslutning

Saksøker er selvprosederende og ber om Rettens veiledningsplikt (jf Tvisteloven).

Saksøker ønsker rettsgebyrfritak og fritt rettsråd.

7. Påstander:

  1. Staten v/Nemndas vedtak av 06.02.09 oppheves, og Likestillings- og diskrimineringsombudet pålegges å granske om det forekommer kjønnsdiskriminering av foreldre ved internasjonal barnebortføring.
  2. Saksøker tilkjennes sakens omkostninger.

 

Med forbehold for ytterligere anførsler og supplerende/endrede påstander: nærværende stevning i 3 eksemplarer hvorav ett er sendt Staten/v Nemnda direkte

 

Trondheim den 25.05.09

 
Med vennlig hilsen

Kjell Schevig

Vedlegg: 

1: Nemndas vedtak av 06.02.09
2: Brev fra Kjell Schevig til LDO av 12.12.07
3: Brev fra LDO til NAV utland av 15.01.08
4: Brev fra LDO til Kjell Schevig, Henleggelse av 10.07.09  
5: Brev fra Kjell Schevig til LDO: Klage over henleggelse av 29.07.08
6: e-post fra Kjell Schevig til LDN av 13.12.08
7: Likestillingsombudet sak 2005/102
8: Brev fra NAV utland til Kjell Schevig av 14.12.07