HVORDAN STATEN GJØR BIDRAGSPLIKTIGE  TIL GJELDSOFRE, SAMT FRATAR SAMVÆRSRETTEN MELLOM BARN OG BIDRAGSPLIKTIGE

Av "Frustrert og oppgitt far" (les kommentar nederst)

 

I henhold til ny bidragslov skal denne komme barna til gode og legge et mer rettferdig grunnlag mellom bidragsmottaker og bidragspliktig. Denne loven har nå fått stikk motsatt utfall.

I mitt tilfelle er det stor uenighet og konflikt mellom far og mor, dette gjør at noen ny avtale mellom partene ikke kan finne sted. Det er en avtale på hvor mye barna skal være hos far fra den gangen separasjonen/ skilsmissen ble inngått, men denne avtalen blir det ikke tatt hensyn til fra statens side. Dette med fører at det er kun mor som bestemmer hvor mye barna kan være hos far. Vi har felles foreldreansvar, men det virker ikke som det er tatt hensyn til det.

Jeg er i begynnelsen av 40 årene som har arbeidet fra jeg var ung, og har i voksen alder tatt en høyere utdannelse, slik som staten jo ofte oppfordrer til.

Staten har i mitt, (og sikkert andre også) bestemt en sats uten å ta hensyn til hvor mye jeg har å leve for. I henhold til statens satser livsoppholdssatser har jeg kr 399,- per måned å leve for.

Dette er en såkalt overgangsordning for fra neste år skal jeg betale 640,- mer per måned, det vil da bety at jeg er minus 241,- per måned

Av dette skal jeg betale reiser og opphold til mine barn, de er da bosatt på en annen kant av landet er dette kostbart, videre skal jeg også betjene et studielån på kr 2000,- per måned.

Det kunne også vært kjekt å gå til lege, tannlege en gang i året.

Jeg har da to alternativer, finne meg en ekstra jobb, med de økte bidrag og avgifter dette medfører, eller gå ut på åpne lånemarkedet uten å ha muligheter til å betale tilbake. Da er neste steg å bli et såkalt gjeldsoffer.

Videre virker det på meg slik at loven ensidig tar hensyn til morens oppførte opplysninger slik at hun kan legge føringer på den bidragspliktige fremtidige livsopphold. Hun er også i den situasjon at hun kan manipulere barna slik at de tror at faren ikke ønsker samvær, da denne ikke har muligheter til å betale reise og opphold for dem. Dette medfører at staten indirekte er med å fratar samværsretten mellom foreldre og barn.

De rådene som kommer fra trygdeetaten er å eventuelt gå til sivilt søksmål, noe som jeg med min økonomi ikke har muligheter til.

Jeg har sendt brev om dette til ulike partier og barne- og familieministeren samt barneombudet, men det er ikke kommet noen respons på dette.

 

Kommentar:

"Forskrift for fastsetjing og endring av fostringstilskot", § 9 - samvær, legger hele bevisbyrden på omfang av samvær på bidragsyteren. Forskriften krever en rettslig avgjørelse på omfanget av samvær for å sikre at det gjennomførte samværet faktisk kan føre til samværsfradrag i de tilfeller bidragsmottager eventuelt bestrider omfanget. Det stilles ikke krav til noen form for sannsynliggjøring av bidragsmottagers påstand om et mindre omfang av samvær enn det bidragsyter oppgir. FMO har mottatt en rekke henvendelser angående de nye bidragsreglene. Reglene nærmest inviterer til konflikt mellom bidragsmottager og bidragsyter av økonomiske årsaker, samtidig som bidragsmottager og bidragsyter defineres som ulikeverdige som foreldre (bidragsmottager bestemmer samværsfradraget).

Svært mange mødre (det er mor som er bidragsmottager i de tilfeller FMO kjenner til) har fremsatt krav om at det offisielle omfang av samvær skal være lavere enn faktisk omfang av samvær. Og det sier ikke så rent lite om hva vi har i vente av saker for domsstolene, når fedrene må reise sak for å få en rettslig stadfesting av samværet med barna. Barne- og familieminister Laila Dåvøy har signalisert at BFD vil følge utviklingen etter de nye bidragsreglene ble rettskraftige, men vi tør påstå at vi allerede nå vet at forskriften ikke kan stå med den ordlyd den har i dag. FMO krever at bidragsreglene endres slik, at både mor og far anses som likeverdige foreldre hva gjelder kravet til dokumentasjon og bevis for å få et korrekt utregnet samværsfradrag. Vi har også vanskelig for å forstå at samvær om natten skal være dyrere enn om dagen, slik reglene har tatt utgangspunkt i.

Red. - FMO