Skal media drive med politiarbeid og førehandsdømming?

Av "Ein som kjenner saka frå innsida"

(Publisert søndag 25. april 2004)

Skal media drive med politiarbeid og førehandsdømming, og sakkyndige håndtere og fremlegge bevismaterialet, da er det ikke rart at stadig fleire meinar at domstolene er blitt overflødige.

Det var med skrekk og gru eg las NRK Text Tv for Møre og Romsdal s.183. onsdag den 31.03.04. "Etter krav frå advokat Grete Opshaug vurderer politimeisteren på Sunnmøre å etterlyse den utuktsdømte presten frå Volda, med navn og billede i media. Den utuktsdømte presten er dømt for seksuellt misbruk mot to av sine døtre og mot ei anna kvinne". Har ikkje den journalisten vett nok i skallen til å lese dommen eingong, før vedkommende slenger ut falske påstandar. Korleis skal ein tolka ei slik melding? Er det ei av døttrene som ikkje er truverdig? Hvem av dei er det i så tilfelle?

Sanninga er jo at han blei dømd for seksuelt misbruk mot tre av sine døtre. Han blei også dømd for å ha misbrukt ei anna kvinne som han var sjelesørger for saman med kona si. Kona var og under mistanke ei stund, men det blei seinare frafalt, men barnevernet tok hand om dei eldste ungane.

Politimesteren i Ålesund går ut med bilde og etterlysning av Presten i media dagen etter

- I følge politimesterens uttalelse til VG: - Pårørende synes ikke lenger å ha motforestillinger om dette, da PRESTEN selv har stilt til intervju i media. Hvem av de pårørande har politimesteren forespurt.? Er det bare eldste dattera som har gitt samtykke etter press frå sin advokat? De andre to døtrene er heller ikkje førespurt og dei synes ikkje det er så kjekt med bilde og etterlysning av deres far i media. Det ga også deira advokat klart uttrykk for i media etterpå. Mora og dei andre barna og deires næraste familie er heller ikkje førespurt.

Ingen har spurt prestens son, som fikk underkjent sin forklaring i retten. Dette fordi retten ikke festet lit til verken sonens eller moras forklaring, er den heller ikke tatt med i dommen. Verken sonen eller kona til presten hadde oppdaget noko som var gale i familien, enda dei budde i same hus der dei påståtte overgrepa hadde funnet stad i ei årrekke. Dette er også konklusjonen i rapporten til rettsmedisinarane i Trondheim som undersøkte barna og ikkje fann noko gale med dei.

Den samme konklusjonen hadde også fagdommer i første rettsinstans, og ville henlegge saka.

Eg vil fordømme avisene MØRE, Dagbladet og TVNorge/Sunnmøre for at dei lar seg bruke av politiet og belyser saken frå deira side. Dei var dei einasta som brukte bilde av presten, og gjekk ut med fullt navn. Eg vil takke VG og Sunnmørsposten for at dei belyser saken frå fleire sider og ikkje lar seg bruke av politiet til å gjere politiarbeid. Les gjennom heile historia om Prestesaken på nettstedene til "nkmr.org", "krisesenter.org", "barnasrett.no" og på "Texfiles". Og gjer deg opp di eiga meining, og kanskje du også synes dette lukter av eit justismord.

Derfor vil eg no ta til motmele og fortelja korleis eg som nær pårørande føler det, og kor stor belastningen er for enkelte av oss som er direkte berørt av dette frå innsida av. Heile familien vår er splitta i to leire, og mange av dei 6 barna har ikkje hatt kontakt med kvarandre på fleire år. Er det dette dei kallar BARNEVERN til "barnas beste" i dette landet. Dette kunne vært unngått hvis mannen hadde sotte i varetekt heile tida siden den første dommen falt. Han kunne då ha fått høve til å jobbe med gjenopptakelse av saka. Han kunne då ha oftara besøk av venner og god kontakt med dei i familien som støttar han og tror på han sin verson av saka. - Kvifor slepte dei han fri? Er det fordi påtalemakta synes det var en urettferdig dom? Eller fordi dei ikkje var sikker på om dette var eit JUSTISMORD?

Mannen har lagt ut si historie på fleire nettsted, der han poengterer alle feil som er gjort i forbindelse med saka. Dette rammer i første rekke barnevernet og politiet sin håndtering av saken. Deretter går den eldste dattera ut i Sunnmørsposten og ei lokalavis kalt MØRE med "takkebrev" til barnevernet. Mange meiner brevet vart skrevet av barnevernet fordi det var på bokmål, eit språk dattera ikkje behersker da ho alltid har skrevet på nynorsk. Prestens far og datteras bestefar skriver eit innlegg til Sunnmørsposten og lokalavisa MØRE om nettopp dette, men dei vil ikkje sette innlegget hans på trykk. Han får fleire ulike svar på kvifor dei ikkje vil ha det på trykk og det godtar han ikkje, men må gje opp til slutt. Svarbrevet får han også lagt ut på nettstedet sammen men innlegget til barnebarnet.

Tida går og plutselig blir presten innkalla til soning i oktober 2003. Han nektar å møte til soning før han får lovnad på at saka skal vurderas på nytt av gjenopptakelsesdomstolen. Det får han ikkje og derfor stikker han avgårde til eit nytt gjemmested , og politiet begynner å leite etter han Politiet leitar i nærmiljøet og finn han ikkje og etterlyser han internt. Tida går og familie og pårørande høyrer ikkje noka frå ham, og fleire trur han er i utlandet.

Politiet og yrkesetikk?

Prestens far og bestefaren til barna blir sjuk og innlegges på sjukehuset. Politiet spanar rundt og sjekker folk som vil besøke han på dødsleiet. Ein lege seier til media at hvis presten dukkar opp, er dei forplikta til å varsle politiet. Har ikkje legar og helsepersonell teieplikt i slike tilfelle? Bestefaren døyr utan å ha vore i kontakt med sonen sin. Gravferda vart gjennomført, men det var fleire frå den næraste familie, som av ulike grunnar ikkje var tilstade. Representantar for politiet var også observert i gravfølget, i håp om at dei kunne arrestere presten der. Politiet gjer no eit like dårlig arbeid med å finne presten og pågripe ham , som det dei gjorde under sjølve etterforskninga av saken, er no mitt inntrykk.

Dette er ein maktdemonstrasjon av advokat Grete Opshaug som sier til VG i at den eldste dattera frykter faren sin så lenge han er på frifot. Hvorfor stevner hun da faren for retten med krav om erstatning, når hun er redd for å møte ham? Hvorfor var ikke erstatningskravet fremmet i forbindelse med saken når den var i retten til pådømmelse? Har advokatene gjort så dårlig forarbeid at dei har glemt det? Er dette måten advokater jobber på for å sikre sin inntekt, ved å trenere saker flere ganger gjennom rettsapparatet. Hadde advokaten gjort en skikkelig jobb hadde alt vært fremmet og sikret i første rettsinstans. Trenger den eldste dattera nå plutselig erstatningen for å dekke svimlande advokathonorar, siden hun tar den opp nå?

Sak utsatt

Kvifør vart saka no plutselig utsett? Er det nokon som har kunne fortalt henne noko fornuftig uten at pådriverne hennes har vore tilstades? Eg håpar det før hennes del. Jeg tror ikke denne rettsrunden vil komme dattera til noen fordel da hennes far er konkurs etter utallige runder med advokater og rettsapparat. Hun får ikke penger fra ham, som i tillegg er fradømt sin stilling som prest. Han vil neppe være i stand til å utføre noe arbeid mer i Kirken den Norske. Jeg tror dattera vil få det atskillig verre etterpå, etter at hun nok en gang må brette ut livet sitt foran domstol og advokater. Da vil det stilles spørsmål ved hennes forklaring nå, og sammenliknes med tidligere forklaringer i både første og andre runde i retten, fra da saken var oppe sist. Dette er en meget stor belastning, hvor troverdighet vil bli det største spørsmålet. Advokatene er kjent for å kjøre tøffe spørsmålsrunder om detaljer som kan avvike fra tidligere forklaringer. Er hjelpeapparatet klar til å ta i mot henne etter en slik rettsrunde. Eg trur ikkje det er hennar eigentlige ønske om dette, og eg meinar at det er folk i hjelpeapparatet som pressar henne til denne rettsrunden.

Her blir det kun ein vinner nok en gang, i form av et klekkelig advokathonorar. Alle andre forblir tapere og saken blir på nytt brettet ut i media med den belastningen det påfører resten av familien. Derfor vil eg no ta til motmele og fotelja korleis eg føler det som pårørende i denne familien.

Helsing frå ein person som kjenner saka frå innsida