Hva de politiske partiene mener om barneloven mv.

(Publisert 12. september 2005)

Som et ledd i Forum for Menn og Omsorgs arbeid for barns rett til likeverdig omsorg fra begge sine foreldre, har vi spurt de fleste norske politiske partiene om hvordan de stiller seg til noen konkrete spørsmål.

Spørsmål 1: Har Deres parti konkrete planer om å foreslå gjeninnføring av ordningen med domstolenes mulighet til å kunne idømme delt omsorg (delt bosted)?

Spørsmål 2: Har Deres parti konkrete planer om å foreslå å innføre gjennom barneloven at delt omsorg/bosted (50/50) vil være lovens normative utgangspunkt?

Spørsmål 3: Har Deres parti konkrete planer om å foreslå gjennom straffeloven at samværssabotasje vil bli en straffbar handling, slik det for eksempel er i Sverige?

I ettertid er de fleste partiene som er blitt spurt om 1, 2 og 3 stilt følgende oppfølgingsspørsmål:

Spørsmål 4: Vil Deres parti vurdere å innføre automatisk DNA-test ved alle fødsler som hovedregel der dette er praktisk gjennomførbart, med tanke på å fastslå farskap en gang for alle ? Dette vil i såfall forutsette oppheving av dagens pater-est regel.

Spørsmål 5: Vil Deres parti vurdere å innføre automatisk foreldreansvar for alle fedre, ikke som nå avhengig av sivilstatus og mors underskrift også ved evt samboerkontrakt eller også farskapserkjennelse attestert av folkeregister slik foreslått nylig ? Avlagt test og bekreftet DNA-sammenfall vil isåfall danne grunnlag for at foreldreansvar følger direkte av farskap.

Spørsmål 6: Er Deres parti fornøyd med opplysningsnivået på den offentlige og politiske debatt omkring barnelovspørsmål ? Gi gjerne eksempler på pluss og minus.

Kortfattet fremstilling av svar på spørsmålene 1-7:

Parti
Sp. 1
Sp. 2
Sp. 3
Sp. 4
Sp. 5
Sp. 6
Sp. 7
SUM (Sp. 1-6)
Fedrelandspartiet              
?
Fremskrittspartiet
JA
JA
?
NEI
JA
UKLART
BESVART
3/6
Demokratene
JA
JA
JA
       
3/6
Høyre
NEI
NEI
?
NEI
UKLART(NEI)
UKLART
BESVART
0/6
Kystpartiet      
JA
JA
NEI
 
2/6
DLF
JA
JA
JA
       
3/6
Pensjonistpartiet              
?
Venstre
JA
JA
?
NEI
UKLART
NEI
BESVART
2/6
Senterpartiet
NEI
NEI
NEI
UKLART
NEI
NEI
BESVART
0/6
Kristelig Folkeparti              
?
Arbeiderpartiet              
?
Sosialistisk Venstre              
?
Rød Valgallianse              
?

Blanke felt = Spørsmål ikke besvart (som også er et svar)

De politiske partienes svar til FMO med begrunnelser. Merk at partiene har mottatt to runder med spørsmål, og at det derfor er avgitt flere svar:

 

Fremskrittspartiet (FrP):

Hei

Takk for henvendelsen. Fremskrittspartiet er enige med FMO i at delt omsorg er det beste. Derfor er vi også klare på dette punkt i vårt partiprogram:

"Fremskrittspartiet vil:

1 At ved samlivsbrudd skal begge foreldrene ha like muligheter og like forpliktelser til omsorg for og samvær med sine barn.

2 At barn skal ha rett til samvær og omsorg fra begge sine foreldre."

Fremskrittspartiet har ved en lang rekke anledninger fremmet forslag om delt omsorg som normgivende. Disse forslagene har aldri oppnådd flertall, da vi synes å stå ganske alene om dette. Derfor har vi ikke noen mer "konkrete planer" om dette, annet enn at vi kommer til å ta opp disse forslagene også neste gang denne delen av barneloven behandles.

Vennlig hilsen
Thor M. Bostad
Familiepolitisk rådgiver
Fremskrittspartiets Stortingsgruppe

(Fremskrittspartiet ble ved en inkurie ikke stilt spørsmål nr. 3, noe som dessverre kan påvirke poengutregningen)

Hei

Takk for henvendelsen. Beklager at det har tatt en hel uke å svare, men på denne tiden av året er vi veldig opptatt med å behandle de siste sakene før sommeren.

Svar til spørsmål 1: Fremskrittspartiet har ikke så langt vurdert automatisk DNA-test ved alle fødsler. På vårt landsmøte nylig ble et forslag om å innføre et landsomfattende DNA-register nedstemt med klar margin. Landsmøtet mente at personvernhensyn må veie tyngs, og vil sannsynligvis også legge personvernhensyn til grunn for å ikke gå inn for automatisk DNA-test ved fødsel.

Svar til spørsmål 2: Fremskrittspartiet har programfestet automatisk delt foreldreansvar, uavhengig av sivilstatus og mors underskrift.

Svar til spørsmål 3: Fremskrittspartiet møter mange godt opplyste parter i saker som har med barneloven å gjøre.

Svar til spørsmål 4: Fremskrittspartet har programfestet automatisk delt foreldreansvar, og mener derfor at barnet har rett til at begge foreldre har omsorgsrett.

Vennlig hilsen
Thor M. Bostad
Familiepolitisk rådgiver
Fremskrittspartiets stortingsgruppe

 

Høyre (H):

Hei!

Takk for din henvendelse.

I dag har foreldrene har full avtalefrihet mht. hvilken avtale de ønsker å inngå, og det er foreldrene som må tenke på hvilken ordning som vil passe best for deres barn og deres familiesituasjon. Noen foreldre avtaler at barna skal bo halve tiden hos hver av dem, såkalt delt bosted.

Høyre er ikke for å endre dagens ordning på dette punkt. Dette skyldes for det første at utgangspunktet er at samværet skal skje ut fra hva som vil være best for barnet. Selv om Høyre mener at begge foreldre i utgangspunktet har like gode evner som foreldre til sine barn, er det er tilnærmet umulig å finne frem til standardiserte regler for ansvar og omsorg for barn etter samlivsbrudd, som vil oppleves som rettferdige av alle parter. Høyre mener at løsninger til beste for barna derfor først og fremst skal være foreldrenes ansvar. Om delt bosted vil være en god ordning for barna vil blant annet avhenge av hvor gamle barna er, om foreldrene bor i nærheten av hverandre og om foreldrene greier å samarbeide. Slik Høyre ser det, er det foreldrene som kjenner barnet og andre relevante omstendigheter best, og som derfor har best grunnlag for å foreta en god beslutning. I tillegg viser det seg at avtaler foreldrene selv har inngått, blir bedre overholdt enn samværsordninger som fylkesmann eller domstol har fastsatt.

Videre kan vi ikke gå inn for ordninger som vil bryte med menneskers legitime grunner til å bosette seg fritt der de vil i Norge. I denne sammenheng er det viktig å påpeke at dette også vil kunne stride med menneskerettighetskonvensjonen.

Forøvrig kan det nok stilles spørsmål ved om konfliktnivået vil senkes ved delt bosted som normalordning, idet dette er en ordning som i utgangspunktet krever høy grad av samarbeid mellom foreldrene.

Når det gjelder domstolens adgang til å idømme delt omsorg, viser jeg for det første til det ovennevnte punktet om menneskerettighetskonvensjonen. Hvis en slik ordning vil være i strid med konvensjonen dersom den innføres ved lov, vil den heller ikke kunne idømmes av domstolene. Høyre anser det heller ikke nødvendig å gjeninnføre denne adgangen, da domstolen i dag kan fastsette en samværsordning helt opp til halvparten av tiden, dersom dette vil være til beste for barnet.

Selv om Høyre er imot disse endringene, ønsker vi et regelverket som skal stimulere til at begge foreldre kan stille opp og ta ansvar. Et tiltak som kan bidra til dette er å utvikle bidragsordningen for å oppnå økt likestilling mellom foreldrene, med mer vekt på samvær og deling av omsorg og mer vekt på fortsatt felles forsørgelse av barn.

Solveig Haukenes
Kvinnepolitisk rådgiver
Høyres Hovedorganisasjon
Tlf. 22 82 91 12/40 85 67 07
solveig.haukenes@hoyre.no

(Høyre ble ved en inkurie ikke stilt spørsmål nr. 3, noe som dessverre kan påvirke poengutregningen)

Vedlagt oversendes tilbakemelding fra Sonja I. Sjøli, Høyre, på spørsmål fra FMO.

Med vennlig hilsen
Tone W. Trøen
Politisk rådgiver
Høyres stortingsgruppe

Innledningsvis vil jeg vise til at Stortinget denne våren behandlet endringer i barneloven, som omhandler felles foreldreansvar for samboende foreldre (ot.prp. 82, behandlet i Odelstinget 8.6.05) I tillegg ble loven endret når det gjelder farskapsfastsettelse i samboerforhold. På Stortingets hjemmesider er det mulig å lese både komiteens merknader i innstillingen og odelstingsdebatten.


1. Vil Deres parti vurdere å innføre automatisk DNA-test ved alle fødsler som hovedregel der dette er praktisk gjennomførbart, med tanke på å fastslå farskap en gang for alle ? Dette vil i såfall forutsette oppheving av dagens pater-est regel.

I Høyre er vi opptatt av at de tiltak staten gjennomfører skal være målrettede. For å sikre alle innbyggere best mulig tjenester, må felleskapets midler brukes på en rasjonell måte. Å innføre en DNA-testing ved alle fødsler vil etter vår oppfatning være en svært omfattende reform, som bare vil ha betydning for det fåtall av saker hvor det er uenighet om farskapsfastsettelsen.

2. Vil Deres parti vurdere å innføre automatisk foreldreansvar for alle fedre, ikke som nå avhengig av sivilstatus og mors underskrift også ved evt samboerkontrakt eller også farskapserkjennelse attestert av folkeregister slik foreslått nylig ? Avlagt test og bekreftet DNA-sammenfall vil isåfall danne grunnlag for at foreldreansvar følger direkte av farskap.

Høyre er enig i gjeldende regelverk på dette området; Med endringen i barneloven er det nå slik at samboere, som har erklært samboerforholdet, har felles foreldreansvar på lik linje som gifte foreldre. I de tilfeller hvor det ikke foreligger ekteskap eller erklært samboerforhold er det mor som har foreldreansvaret alene. Det er selvfølgelig anledning til at samboere kan erklære samboerskap på et senere tidspunkt, eller inngå avtale om felles foreldreansvar. I de tilfellene hvor det er uenighet mellom partene kan hver av dem reise sak for domstolene om foreldreansvar.

3. Er Deres parti fornøyd med opplysningsnivået på den offentlige og politiske debatt omkring barnelovspørsmål ? Gi gjerne eksempler på pluss og minus.

Det er alltid vanskelig å vurdere opplysningsnivået på de debatter som foregår i media og det offentlige rom. Antakelig vil det være en subjektiv oppfatning hos den enkelte om ens kjernesaker får den nødvendige plass i den offentlige debatten. Stortinget og det politiske nivået behandler barnelovspørsmål løpende og i takt med den utvikling som er i samfunnet. I inneværende sesjon er det behandlet flere saker hvor barnelovspørsmål har vært sentrale. Jeg minner også om at Regjeringen i juni la frem forslag om endringer i barneloven spesielt med sikte på tiltak for å beskytte barn mot overgrep (ot.prp. 103 2004-2005).

(4) Mener Deres parti at det burde være av avgørende betydning for utfallet av barnefordelingssaker hvordan omsorgen for barna var fordelt under enkjernefamilielivet, altså mens forholdet mellom foreldrene besto ? Luft gjerne synspunkter om mulig effekt av utvidet foreldrepermisjon for fedre i denne sammenheng.

Dette er et vanskelig spørsmål å besvare, all den tid barnefordelingssaker må behandles invididuelt fra sak til sak. For Høyre er det først og fremst barnets beste som må være avgjørende for utfallet av slike saker. Det er svært positivt både for barn og foreldre at det har skjedd en endring de siste tiårene og at fedre i mye større grad tar del i omsorgsoppgavene i hjemmet. I Høyre har vi tillit til at familiene velger de løsninger som passer best for seg og sin familie. Derfor er vi også opptatt av at familiene skal få ha mest mulig valgfrihet, både når det gjelder omsorgsløsninger og permisjonsordninger.


Kystpartiet (KP):

Svar fra stortingsrepresentant Steinar Bastesen

Spørsmål 1. Ja
Spørsmål 2. Ja
Spørsmål 3. Nei

At barnet har det godt er det viktigste for foreldrene. Så får foreldrene komme i andre rekke. Barna må ikke være til for foreldrenes velvære.

 

Det Liberale Folkeparti (DLF):

Hei og takk for disse viktige spørsmålene, som vi er svært opptatt av.

- Har Deres parti konkrete planer om å foreslå gjeninnføring av ordningen med domstolenes mulighet til å kunne idømme delt omsorg (delt bosted)?

Ja. vi mener at i utgangspunktet bør delt omsorg være det rette ved enhver skilsmisse.

- Har Deres parti konkrete planer om å foreslå å innføre gjennom barneloven at delt omsorg/bosted (50/50) vil være lovens normative utgangspunkt?

ja (hvis vi tolker "konkrete planer" litt fleksibelt).

- Har Deres parti konkrete planer om å foreslå gjennom straffeloven at samværssabotasje vil bli en straffbar handling, slik det for eksempel er i Sverige?

ja.

Mvh
Vegard Martinsen
Leder DLF

 

Venstre (V):


1. Vil Deres parti vurdere å innføre automatisk DNA-test ved alle fødsler som hovedregel der dette er praktisk gjennomførbart, med tanke på å fastslå farskap en gang for alle ? Dette vil i såfall forutsette oppheving av dagens pater-est regel.

Nei.

2. Vil Deres parti vurdere å innføre automatisk foreldreansvar for alle fedre, ikke som nå avhengig av sivilstatus og mors underskrift også ved evt samboerkontrakt eller også farskapserkjennelse attestert av folkeregister slik foreslått nylig ? Avlagt test og bekreftet DNA-sammenfall vil isåfall danne grunnlag for at foreldreansvar følger direkte av farskap.

Venstre har ikke programfestet noe på dette punktet.

3. Er Deres parti fornøyd med opplysningsnivået på den offentlige og politiske debatt omkring barnelovspørsmål ? Gi gjerne eksempler på pluss og minus.

Venstre ser gjerne at det blir en mer opplysende og bredere politisk debatt omkring barnelovspørsmål.

I tillegg vil vi sette pris på om Deres parti luftet noen tanker omkring hva som bør vektlegges av retten ved evt uenighet mellom partene, f.eks utfra denne spørsmålsstillingen :

(4) Mener Deres parti at det burde være av avgørende betydning for utfallet av barnefordelingssaker hvordan omsorgen for barna var fordelt under enkjernefamilielivet, altså mens forholdet mellom foreldrene besto ? Luft gjerne synspunkter om mulig effekt av utvidet foreldrepermisjon for fedre i denne sammenheng.

Venstre vil likestille foreldrenes juridiske rettigheter ved samlivsbrudd og åpne for at rettsvesenet kan idømme delt bosted i barnefordelingstvister. Det bærende prinsipp må hele tiden være at barnas beste ligger til grunn.

Barn bør så tidlig som mulig etablere kontakt med begge sine foreldre. Venstre ønsker å erstatte dagens ordning med fødselspermisjon i barnets første leveår med en fleksibel barnepermisjon som innebærer en tidskonto-ordning per barn på 15 måneder som foreldrene selv disponerer. Ordningen innebærer at foreldre med utgangspunkt i egne behov velger om de ønsker å være hjemme med barna på heltid en periode, jobbe i redusert stilling eller om de ønsker lenger ferie mens barna er små. Venstre vil at hver av foreldrene tar minimum 3 av disse 15 månedene.
Venstre vil dessuten gjøre reglene i dagens fødselspermisjon mer fleksible og rettferdige. Venstre vil derfor fjerne omsorgskriteriet som tilsier at far kun kan ta ut deler av fødselspermisjonen dersom det foreligger et omsorgsbehov og øke "fedrekvoten" opp på nivå med "mødrekvoten" (9 uker). Venstre vil også gi far selvstedig rett til fødselspermisjon og til individuell lønnskompensasjon i perioden utover vanlig "fedrekvote".

- Har Deres parti konkrete planer om å foreslå gjeninnføring av ordningen med domstolenes mulighet til å kunne idømme delt omsorg (delt bosted)?

Venstre vil likestille foreldrenes juridiske rettigheter ved samlivsbrudd og åpne for at rettsvesenet kan idømme delt bosted i barnefordelingstvister. Det bærende prinsipp må hele tiden være at barnas beste ligger til grunn.

- Har Deres parti konkrete planer om å foreslå å innføre gjennom barneloven at delt omsorg/bosted (50/50) vil være lovens normative utgangspunkt?

Venstre har ikke programfestet noe på dette punktet.

- Har Deres parti konkrete planer om å foreslå gjennom straffeloven at samværssabotasje vil bli en straffbar handling, slik det for eksempel er i Sverige?

Venstre har ikke programfestet noe på dette punktet.

 

Senterpartiet (SP):

1. Vil Deres parti vurdere å innføre automatisk DNA-test ved alle fødsler som hovedregel der dette er praktisk gjennomførbart, med tanke på å fastslå farskap en gang for alle ? Dette vil i såfall forutsette oppheving av dagens pater-est regel.

Dette har vi ikke drøftet i partiet. Jeg er positiv til at dette blir drøftet i partiets organer, men kan ikke konkludere før det er gjort.

2. Vil Deres parti vurdere å innføre automatisk foreldreansvar for alle fedre, ikke som nå avhengig av sivilstatus og mors underskrift også ved evt samboerkontrakt eller også farskapserkjennelse attestert av folkeregister slik foreslått nylig ? Avlagt test og bekreftet DNA-sammenfall vil isåfall danne grunnlag for at foreldreansvar følger direkte av farskap.

Vi mener mors underskrift behøves

3. Er Deres parti fornøyd med opplysningsnivået på den offentlige og politiske debatt omkring barnelovspørsmål ? Gi gjerne eksempler på pluss og minus.

Opplysningsnivået kunne vært høyere

I tillegg vil vi sette pris på om Deres parti luftet noen tanker omkring hva som bør vektlegges av retten ved evt uenighet mellom partene, f.eks utfra denne spørsmålsstillingen :

(4) Mener Deres parti at det burde være av avgørende betydning for utfallet av barnefordelingssaker hvordan omsorgen for barna var fordelt under enkjernefamilielivet, altså mens forholdet mellom foreldrene besto ? Luft gjerne synspunkter om mulig effekt av utvidet foreldrepermisjon for fedre i denne sammenheng.

Sp mener det er barnets beste som skal være avglørende. Det beste er når mor og far kommer til enighet uten å måtte gå rettens vei. Å pålegge foreldre å forskuttere et eventuelt samlivsbrudd og påfølgende omsorg for barna, mener jeg er vanskelig.

- Har Deres parti konkrete planer om å foreslå gjeninnføring av ordningen med domstolenes mulighet til å kunne idømme delt omsorg (delt bosted)?

Nei

- Har Deres parti konkrete planer om å foreslå å innføre gjennom barneloven at delt omsorg/bosted (50/50) vil være lovens normative utgangspunkt?

Nei

- Har Deres parti konkrete planer om å foreslå gjennom straffeloven at samværssabotasje vil bli en straffbar handling, slik det for eksempel er i Sverige?

Det har vi ikke, men dette vil vi vurdere

 

Oppsummering:

Kristelig Folkeparti (KrF), Arbeiderpartiet (AP), Sosialistisk Venstre (SV) og Rød Valgallianse (RV) har ikke besvart spørsmålene fra FMO. Det kan derfor ikke utregnes score for disse partiene.

Høyeste oppnådde score er JA på 3 av 6 spørsmål, som deles mellom Fremskrittspartiet, Demokratene og Det Liberale Folkeparti.

Dårligst ut kommer Høyre og Senterpartiet med JA på 0 av 6 spørsmål.