(klagers navn)                                                                                        Oslo den 1. juli 2010
(klagers adresse)
(pa)

 

 

Domstoladministrasjonen
7485 Trondheim
v/ Tilsynsutvalget for dommere


Klage på lagdommer Peter Lauritz Bernhardt
I sak nr 10-042453ASK-BORG/02


Innledning

Klager er part i en sivil tvist om barnefordeling. Klager har som ankende part bragt saken fra Oslo tingrett til Borgarting lagmannsrett da han er uenig i innhold og premisser for avgjørelsen(e) fra tingretten. Anken gjelder både midlertidig avgjørelse og hovedsak. Innklagede dommer Peter L. Bernhardt er saksforberedende dommer, skjønt hans rolle synes noe uklar. I Brev av 22.03.10 fra Borgarting ble hovedforhandling berammet til 06-08.10.10 – altså tre dager -mer enn et halvt år frem i tid.

(vedlegg nr 1: Brev fra Borgarting av 22.03.10)

Klagen gjelder

Nærværende klage vil ikke gå mer enn nødvendig inn på materielle forhold i saken, tilhørende tvistegjenstander mv. Klagen gjelder måten lagdommer Peter L. Bernhardt administrerer saken på, med fare for at saken ikke blir opplyst på relevant og seriøst vis, eller behandlet overhode. Sakens innhold står i fare for å bli bortadministrert på en måte det ikke går an å bruke rettsmidler mot. Konkret har lagdommer Peter L. Bernhardt mer enn antydet at han vurderer å avvise anken uten å realitetsbehandle saken med sentrale temaer som for partene er grunnleggende kilder til konflikt. Klager viser til brev fra Borgarting v/ lagdommer Peter L. Bernhardt av 14.06.10, særlig punkt 1 - 3,

(vedlegg nr 2: Brev fra Borgarting av 14.06.10)

hvor det – uten egentlig begrunnelse – mer enn antydes av lagdommer Peter L. Bernhardt at anken(e) ikke bør behandles, eventuelt at anken(e) ikke kan føre frem. Klager går ikke mer konkret inn på språkbruken til lagdommer Peter L. Bernhardt i denne omgang. For nærværende klages del oppfatter klager at de signalene lagdommer Peter L. Bernhardt gir har preg av : 

1.      Forhåndsdom uten realitetsbehandling. Holdningen er forutinntatt og hindrer en upartisk og ryddig opplysning av sakens ulike gjenstander og temaer

Når tiden går og saksforberedende dommer gir såpass sterke signaler skaper det en 

2.      Usikkerhet som medfører ekstra belastning for en fra før av stygg og komplisert sak. Samtidig legges det dårlig skjult press på ankende part om å trekke anken (jf sekvens i brev av 25.06.10, annet avsnitt)

(vedlegg nr 3: Brev fra Borgarting av 25.06.10)

Selv om saksforberedende møte(r) er hovedregel i barnelovens nye saksbehandlingsregler (BL § 61) er lagdommer Peter L. Bernhardt uklar med hensyn til om han vil avholde slikt møte, uavhengig av om han vil behandle anke for midlertidig avgjørelse. Uten å gå nærmere inn på anførsler mv, kan klager opplyse om at det er temmelig tvilsomt funderte overgrepsanklager som styrer saken – uten at det er funnet materielt grunnlag eller bevis for frykten som kan berettige opprettholdelse av tilsynsregimet – det tvistepunkt som skaper mest uro for sakens praktiske side når det gjelder avvikling av samvær mellom far og barn. På dette punkt signaliserer lagdommer Peter L. Bernhardt en
 

3        Likegyldighet og ansvarsfraskrivelse som konkret viser seg i utsagn hvor han sier temmelig eksplisitt at det ikke har noen betydning hva han dømmer (jf sekvens i brev av 14.06.10, punkt 2, særlig uttryksmåten «uansett hva retten måtte beslutte»)

 
Frister og berettigelse

Klagen er derfor berettiget på et bredt grunnlag, også hensett til de frister klageordningen opererer med. Klager vil ikke risikere at saken havarerer på et senere tidspunkt og at en eventuell klage i ettertid blir avvist med henvisning til at de påklagede forhold fant sted mer enn 3 måneder tidligere. Den holdning lagdommer Peter L. Bernhardt har vist hittil, tyder på manglende respekt for at saken er belastende nok som den er for sakens parter. Klager reagerer sterkt på tendensen til forhåndsdom.

Saken har sine omkostninger, også økonomisk. Slik lagdommer Peter L. Bernhardt ordlegger seg, kan man mistenke ham for å bevisst gå inn for å ta fra klager/ankende part motet til å føre saken videre. Klager er også bekymret for hvilke føringer lagdommer Peter L. Bernhardt gir med tanke på videre saksgang, hensett til lojaliteten systemets aktører delvis blir presset inn i gjennom denne form for saksadministrering. Klager oppfatter lagdommer Peter L. Bernhardt s holding som nedlatende. Det virker ikke som om lagdommer Peter L. Bernhardt skjønner alvoret i saken

Avslutning

På ovenstående grunnlag innklages lagdommer Peter L. Bernhardt for brudd på ”god dommerskikk”. Da god dommerskikk ikke er nærmere definert utover dstl § 236, første ledd, oppsummerer klager for sikkerhets skyld hva han oppfatter som klanderverdig ved lagdommer Peter L. Bernhardts saksadministrering.

Tendensen til forhåndsdom er uheldig av flere grunner, dels uttrykker den forakt for at saken er belastende og trenger avklaring på sentrale punkter, dels ser ikke dommeren at partene må høres og bevis fremstilles før han kan ta stilling. Dels kan forhåndsdømming være skadelig da dommeren simpelthen kan ta feil. Alvorlig feil!

Den usikkerhet som skapes gjennom dommerens valg av uttrykksmåter er ekstra belastende. Tilsynsutvalget oppfordres til å reflektere hvordan det er å være far med en slik sak hengende over seg med tilhørende frykt for kanskje aldri å få reetablert et sunt og riktig forhold til sin egen datter.

Lagdommer Peter L. Bernhardts tendens til ansvarsfraskrivelse er uheldig da han signaliserer at partene ikke kan tøyles uansett. Dette er å undergrave rettens respekt for seg selv, og tilsvarende tilliten utad. Klager er «frifunnet» for beskyldninger om overgrep i straffesakskjeden, jf henleggelseskode «intet straffbart forhold anses bevist».

Tilsyn under samvær er strengt tatt ikke nødvendig. Er det slike forhold lagdommer Peter L. Bernhardt ikke vil realitetsbehandle? Det kan også nevnes at lagdommer Peter L. Bernhardt foreløpig ikke har gitt den sakkyndig oppnevnte psykolog noe mandat idetheletatt. Hvilken betydning overgrepspåstandene har for dynamikken i saken, blir dermed bortadministrert.

Hvis Tilsynsutvalget mot formodning skulle mene at klagen ikke kan behandles, f.eks fordi det kan brukes rettsmidler mot de forhold klagen omfatter, anmoder klager om at dette i så fall begrunnes og eksemplifiseres.

Med vennlig hilsen

(klagers navn)


Liste over vedlegg:

Vedlegg nr 1: Brev fra Borgarting av 22.03.10
Vedlegg nr 2: Brev fra Borgarting av 14.06.10
Vedlegg nr 3: Brev fra Borgarting av 25.06.10