Overgrep som industri    


Av Ole Texmo, Forum for Menn og Omsorg (FMO)

Er hvert fjerde barn utsatt for seksuelle overgrep, omsorgssvikt eller annen mishandling? Er 100 000 kvinner utsatt for mishandling fra sine menn, slik Alternativ til Vold hevder?

Markedsføring og timing

Da VGs serie om ”Kvinner drept av sine menn” var kommet godt i gang medio november 2007, utga justisminister Storberget boken ”Bjørnen sover”. Under lanseringen påstod han at en undersøkelse viste at 98 510 kvinner er utsatt for grov vold i samlivet. Referanse ble ikke oppgitt, men kildekritikk viser at tallene stammer fra NIBRs undersøkelse: ”Vold i parforhold – ulike perspektiver” (rapport 2005:3). Det var tall herfra Amnesty brukte da de i sin vervekampanje i forkant av TV-aksjonen om ”Vold mot kvinner” høsten 2005, hevdet at i Norge blir hver fjerde kvinne ”raped og beaten to death”.

”Hvert fjerde barn”

I forlengelsen av VG-serien presenterte Barne- og likestillingsdepartementet tall fra en oppdragsundersøkelse (NOVA rapport 20/07): ”Vold og overgrep mot barn og unge”. På pressekonferanser og i medias vinkling slås de største tallene opp. I Media- og myndighetssymbiosens behov for gjensidig bekreftelse på opptatthet av de svake og utsatte, taes ikke høyde for at selvrapporteringstudien i rapportens egen presentasjon av funn tar betydelige forbehold for hvordan tallene bør leses. Medieoppslag som ”Hvert fjerde barn utsatt for overgrep” savner belegg, men passer brukbart med utsagn fra barnevernguru Kari Killen som har hevdet at hvert fjerde barn opplever grov og alvorlig omsorgssvikt.

Overgrep, påstander og industri

Med overgrep i denne kronikken forstår jeg alle typer av påståtte angivelige enkelttilfeller av vold, overgrep og omsorgssvikt, summen av disse, samt de anslag av totalomfang som fremmes av ulike instanser og enkeltpersoner. Hvis dette høres drøyt ut, kan jeg opplyse leseren om at fagfolk og mediene selv sjelden eller aldri nyanserer mellom reelle dokumenterte tilfeller, metodisk beregnbare forekomster, eller for den del sannsynligheten av at hvert fjerde barn i gjennomsiktlige Norge lider av grov alvorlig omsorgssvikt på den ene siden, og på den annen: at påstander ikke er mer enn påstander, også på anmeldelse- og bekymringsmeldingsstadiet. Med industri forstår jeg all virksomhet påstandene genererer.

Aktører og myter

Norge produserer mengder av sosionomer, sosiologer, banrevernpedagoger, kriminologer og psykologer. Barnevern og krisesentre er vekstnæringer. Politikere, fagfolk, samfunnskontakter og medierådgivere taler gjerne den gode sak som sikrer dem jobb og status i empatiens navn. Ved å vise til skjulte forekomster av overgrep, store mørketall og tabuer omkring vold og overgrep, forsøkes nøytralisert legitime motforestillinger. At overgrep er tabu faller på sin egen mediaoppmerksomhet: man kan knapt åpne en avis uten å lese om et angivelig tilfelle, enten det er pådømt eller under etterforskning. Vi har å gjøre med ubetinget offentlig omtale av voldtektspåstander og andre angivelige tilfeller, lenge før eventuell rettskraftig dom.

Definisjoner og feilkilder

NOVAs undersøkelse er basert på selvrapportering fra avgangselever i videregående skole. Opp til hver enkelt respondent kan tolking av like og ulike tildragelser gjennom barndom og oppvekst resultere i svært forskjellig score. Retrospektivt oppstår også feilkilder for kognitive faktorer som hukommelse og påvirkning. Vide definisjoner hvor opplevd verbal og psykisk ubehag supplerer de fysiske, gir høyrere score enn snevre definisjoner på kontrollerbare forhold. NIBR-undersøkelsen var landsrepresentativ, men utvalget tilfeldig og svarprosenten lav. Subjektiv opplevelse er en uegnet målestokk; utsatthet en lite presis størrelse. Tidsrom, frekvens og form for opplevd krenkelse må spesifiseres skal de gi mening.

Respekt

Det er ingen motsetning i det å være kritisk til måten voldsforskning presenteres og utlegges på, samtidig som man tar avstand fra vold og overgrep. Som kritiker av det jeg her kaller overgrepsindustrien, en mangearmet virksomhet som parasiterer på store udokumenterte omfang av påstått vold, overgrep og omsorgssvikt, skal jeg slippe å bli assosisert med pedofile og overgripere. Respekt for de reelt utsatte, også de som befinner seg blant de uspesifiserte mørketallene, handler også om krav til eksakt kunnskap. En rekke menn og fedre blir urettmessig beskyldt for overgrep mot kvinner og barn, som produkt av overgrepsindustriens manglende respekt for skillet mellom sanne og falske påstander.

Forbehold

Justisminister Storberget sier han vil ha bred debatt. Det skal han få hvis han tør. I NIBR-rapportens del om metode sies det: ”Voldsbegrepet er uklart, omstridt og vanskelig å definere”. I forlengelsen brukes uttrykk som partenes ”versjoner, partsinnlegg og fortolkning av hendelsesforløp og egen rolle”. I NOVA-studien presenteres funnene med dempet stemme: ”Relativt mange har opplevd mild krenkelse (…), relativt få har opplevd grove krenkelser”. Forbehold maner til besinnelse. De reellt utsatte får ikke mer hjelp om man skrur opp tallene.