Når mor ikke vil samarbeide


En ikke helt uvanlig situasjon er når mor nekter å ha direkte kontakt med far, og ber all korrespondanse gå gjennom mors advokat. Manglende samarbeidsevne og -vilje blir sjelden eller aldri tema, og langt mindre utslagsgivende i mors disfavør. Tvertimot kan denne strategien ha mye for seg. Særlig når og hvis mors advokat, ikke sjelden en bitchy kvinnelig advokat tilhørende krisesenternettverket, finner ut at ikke bare skal korrespondansen gå gjennom advokaten, men faren som motpart (før, under eller etter rettssak) må værsågod henvende seg gjennom sin egen advokat eller skaffe seg en. Med fordyrende mellomledd og fordobling av mulige feilkildenivåer som resultat.

Økt konfliktnivå er ikke bare foreldrepartenes skyld og ansvar. Prosessbetingelsene er en viktig faktor for å forstå dynamikken. En barnefar som opplever denne beskrevne situasjon som både praktisk og prosessuelt problematisk, dels gjennom trenering og uklarhet om samværsbetingelser (hente, bringe etc) og fordi mors advoakt tydelig misbrukte situasjonen til å prosedere saken uten å ville godta motforestillinger, henvendte seg til Advokatforeningen med noen spørsmål. Mailen til Advokatforeningen og svaret han fikk er gjengitt nedenfor. Navnet på faren og navnet på Advoaktforeningens sekretær er anonymisert for sikkerhets skyld. Korrespondansen fant sted medio mai 2010.


Hei,

jeg har noen rent praktiske spørsmål som går på god advokatskikk. Mulig dere har en egen enhet som tar i mot generelle forespørsler om dette.

1) I en sivil sak hvor begge parter er representert med prosessfullmektiger, kan da både en part og dennes advokat ensidig kreve at all dialog skal gå gjennom advokatene?

2) Hvis ja i spørsmål 1, vil det medføre at en selvprosederende part må anskaffe seg advokat for å føre dialog med en motpart som nekter å svare på eller trenerer henvendelser, eller er slik oppførsel disiplinærgrunn?

3) Dersom en advokat svarer en direkte henvendelse fra motparten på en måte som er egnet til å provosere, eller går utenom henvendelsens konkrete spørsmål når han/hun svarer, vil det være et brudd på god advokatskikk?

4) Vil svaret på spørsmålene over være forskjellig avhengig av sakstypen. For eksempel eiendomstvist, barnefordelingssak eller arveoppgjør?


Ville satt umåtelig pris på et avklarende svar på disse spørsmålene.

Aller beste hilsen (barnefarens navn)
Her er svaret fra Advokatforeningens sekretær
:


Hei, 

Vi viser til din henvendelse (dato)


Sekretariatet i Advokatforeningen har dessverre ikke mandat til
 å gi vurderinger med hensyn til advokaters opptreden i forbindelse med behandlingen av et oppdrag, de juridiske vurderinger en advokat har gjort eller om et salærkrav er for høyt. Det finnes imidlertid en klageordning hvor man kan få overprøvd om advokater har overholdt eller overtrådt de etiske reglene, samt vurdering av berettigelsen eller størrelsen på salærkrav.

Advokatforeningens disiplinærutvalg behandler i første instans klager over at advokater skal ha opptrådt i strid med god advokatskikk eller for øvrig i strid med domstolloven eller annen lov, samt klager over at en advokat har krevd for høyt salær, jf. Advokatforskriftens § 5-3, Vedtekter for Den Norske Advokatforening kapittel 9 og disiplinærutvalgets behandlingsregler.

Vedlagt et orienteringsskriv om klageordningen

Advokatforeningen bistår dessverre heller ikke med konkret juridisk rådgivning.

Dersom du ønsker juridisk rådgivning eller veiledning i en sak råder vi deg til å ta kontakt med en advokat.  

Din advokat finner du på tjenesten Finn advokaten på www.advokatenhjelperdeg.no. Her kan du søke etter advokater som har erfaring på det området av jussen du trenger hjelp med. Du kan også søke etter advokater i nærområdet ditt, helt ned til poststed.

Gjennom tjenesten JusGuiden på www.advokatenhjelperdeg.no finner du generelle artikler som gir innsikt i vanlige og viktige problemstillinger innenfor ulike deler av jussen.

Vi gjør oppmerksom på at det mange steder i landet er mulig å få en halv time gratis hjelp på Advokatforeningens advokatvakter. En fullstendig oversikt over advokatvaktene finner du under Råd og tips på www.advokatenhjelperdeg.no

I tjenesten JusLenker på www.advokatenhjelperdeg.no finner du også en oversikt over andre tilbud om gratis rettshjelp.


Med vennlig hilsen (sekretærens navn)

Strengt tatt får ikke barnefaren svar på sine spørsmål, men det var kanskje for meget forventet. Advokatforeningen er en profesjonsforening som først og fremst skal ivareta sine medlemmers interesser. Man bruker ikke så rent små summer på omdømmeekspertise, men spør sjelden advokatenes klienter til råds. Å tvinge en ellers oppegående, skrive og talefør barnefar til å måtte bruke advokaten som kommunikasjonsrør, med fare for pålusning av felkilder og misforståelser (både ufrivillige og intendert vridde formidlinger gjonnom advokatene), er en effektiv måte å påplusse salærene. Merk at farens advokat kan komme i skvis mellom kollegiale hensyn til advokaten på andre siden (her er advokatetikken ikke lenger så vag) og hensynet til å ivareta sin klients interesser. Da har vi ikke engang nevnt hvordan barnet kan få sin uavklarte situasjon forlenget og forverret.