Innlegg holdt i Mannsforum 13. Mai 2009:  Annonsert  tittel :  Menns manglende adgang til offerposisjonen

Av Torbjørn Herlof Andersen, Førstelektor –  Høgskolen i Gjøvik, Institutt for helse- og sosialfag

Et tradisjonelt syn på mannlighet er det viktigste hinderet for erkjennelse av fenomenet menn som utsatt for seksuelle overgrep og for at menn som bærer på slike erfaringer kan få hjelp til å finne måter å forstå, beskrive og mestre disse erfaringene på.

Min inngang til mannsforskningsfeltet har vært menn som har opplevd å bli utsatt for seksuelle overgrep som barn/unge eller senere i livet.  Dette har jeg nå arbeidet med i mer enn 10 år. Jeg startet ut med å se på overgrep i en religiøs kontekst for senere å gå litt mer generelt ut. Før den tid arbeidet jeg som familie- og parterapeut der også menns virkelighet var en del av arbeidsområdet. Selv om jeg også der var opptatt av mannlighet og hvordan menn ble oppfattet og oppfattet seg selv slik det kom til syne i familie/samliv, ble blikket endret en god del da jeg kom i kontakt med overgrepsfeltet. Retrospektiv kan jeg vel gjøre Wittgensteins ord til mine, slik han sier det i Filosofiske undersøkelser: 

De aspektene ved tingene som er viktigst for oss, skjuler seg på grunn av  sin enkelhet og hverdagslighet. (Man legger ikke merke til det – fordi man stadig har det foran øynene.) (Wittgenstein, L., 1952/2003: 79)

I de senere år har begrepet ”hegemonisk maskulinitet” fått stor utbredelse og anvendelse (Connell, 1995). I den forbindelse har det vært en tendens til å forstå maskulinitet overveiende ut fra et makt-relasjonsperspektiv.  Det medfører en risiko for at en del viktige aspekter ved det å være mann går tapt (Seidler, 2006). Selv har jeg i overveiende grad valgt å bruke ”mannlighet” og forstår det som noe i retning av de forestillingene, normene og idealene som er forbundet med det å være mann til enhver tid i et gitt samfunn” (Barne- og likestillingsdep., 2008). Med andre ord det som anses som normalt”, eller normativ mannlighet (Mosse, 1996). Viktig i min sammenheng er hvordan forventningene til det å være (en skikkelig) mann oppfattes av den enkelte (overgrepsutsatte) mann og med hvilke konsekvenser. Videre, hvordan noe som på en avgjørende måte bryter med kravene til mannlighet tar seg ut fra et mannsperspektiv?

Problem

Behovet for å plassere vanskelige fenomen i kategorier og årsaksbestemte forklaringsmodeller for slik sett å oppnå kontroll er et kjent fenomen. Fenomenet seksuelt overgrepsutsatte menn danner ikke noe unntak i så måte. Det bryter med etablerte måter å tenke kjønn på. At kunnskap om kombinasjonen kvinnelig overgriper/mannlig overgrepsutsatt etter hvert har  blitt mer påtrengende, forsterker dette.

Å bli utsatt for seksuelle overgrep for en mann, innebærer erfaringer for den utsatte som kanskje kan kalles universelle, for eksempel opplevelsen av å bli ydmyket eller vanæret (Carlson, 2005).  Samtidig kan det ikke forstås løsrevet fra den sosiale, kulturelle og historiske sammenhengen det skjer i. Seksuelle overgrep som skjer i en kirkelig kontekst demonstrerer hvordan overgrep som fenomen farges av kulturelle faktorer og parallellene kan relativt enkelt ses i andre kontekster, for eksempel terapeutiske/medisinske sammenhenger, idrettsverdenen eller innenfor institusjoner. Selv om det er rikelig med dokumentasjon på negative konsekvenser av seksuelle overgrep, både for den utsatte og i mange tilfelle også for deres omgivelser, er ikke en gutt som utsettes for seksuelle overgrep dømt til en bestemt skjebne. Det er mulig å bytte ut følelsen av skam, maktesløshet og mangel på verdi med en opplevelse av agency/mestring i møte med fortidige erfaringer og framtidige utsikter. Å møte egne overgrepsopplevelser og bryte tausheten nødvendiggjør en re-konstruksjon av (egen) mannlighetsoppfatning, utvider dens muligheter og gjør den mer nyansert (Gartner, 1999, 2005).  

Det er selvsagt sant at menn begår seksuelle overgrep og voldshandlinger. Det er imidlertid like sant at kvinner gjør det, selv om omfanget kan diskuteres.  En redefinering av mannlighet der offerposisjonen er en mulighet eller mer radikalt, at overgriperposisjonen ”femaskuliniseres” vil få konsekvenser, ikke bare for oppfatning av mannlighet, men også for kjønnsforståelsen i mer generell forstand. Vold mellom menn, å slåss, er forskjellig fra å være utsatt for vold i hjemmesituasjonen (partnervold). Dette siste er som fenomen beslektet med å være utsatt for seksuelle overgrep i den forstand at det representerer en offerposisjon og det strider mot en tradisjonell oppfatning av mannlighet. At også menn blir utsatt for ”privat vold” har etter hvert blitt dokumentert og erkjent (Norefjell, 2009; Haaland, Clausen & Schei, 2005; Pape & Stefansen, 2004, 2006). Det har medført at menns behov for hjelpetilbud som volds- og overgrepsutsatte har blitt tema. For eksempel har BLD i høringsnotatet Forslag om lovfesting av krisesentertilbudet definert målgruppen for krisesentertilbudet som ”både kvinner og menn utsatt for vold i nære relasjoner” (Barne- og likestillingsdepartementet, 2008, s. 75), incestsentrene går aktivt ut som et tilbud også til menn (FMSO, s.a.) og ”Mannsmeldingen” varsler tiltak myntet på gutter og menn utsatt for vold (Barne- og likestillingsdepartementet, 2009). Med andre ord er det tegn i tiden som kan gi et visst håp om endring.

Konsekvenser over tid

I ”Likestillingsundersøkelsen” (Holter, Svare & Egeland, 2007) brukes begrepet ”kjønnsutforming”[1]. Å være overgrepsutsatt kan sies å representere en grensekryssing, dvs. (opplevelse av) å ligne det andre kjønn, en form for feminisering (Jones, 2006) som følgelig rammes av stigmatisering. Derav kan man forstå engstelsen for åpenhet. Å tilkjennegi at man har opplevd overgrep, er å innrømme grensepassering. I så måte er det en parallell til menn utsatt for partnervold  (Nordfjell, 2009; Lorentzen, 2005).

Bourdieu (2000) hevder at ”det maskuline privilegiet” kan fungere som en felle.

”Forherligelsen av de maskuline verdiene har sitt dystre motstykke i den redsel og den angst som femininiteten fremkaller” (s. 60). Man kan kanskje i stedet for snakke om angst for umannlighet. I sammenheng med menn som har vært utsatt for seksuelle overgrep, kommer det til syne i manglende adgang til offerposisjonen (Laugerud, 2007; Langfeldt, 2005; Lisak, 1993). Det er så å si prisen menn betaler for sin dominerende posisjon; Det er det Bourdieu kaller ”selvmotsigelsene i den maskuline erfaring av dominansen” (2000, s. 78). Dette er et strukturelt og relasjonelt fenomen og ikke noe som menn står for alene.  

Ansvar

Så langt synes ikke seksuelle overgrep å ha vært en viktig del av mulighetsrepertoaret i profesjonelt arbeid med psykologiske eller sosiale problemer/behov hos menn, en erfaring som framkommer internasjonalt (Spiegel, 2003; Jungnitz, Lenz, Puchert, Puhe & Walter, 2004). Dette er selvsagt registrerbart for menn med overgrepserfaringer og det kommuniserer. Frykt for at folk i hjelpefunksjoner ikke vil ta en alvorlig eller ikke syns en er mann nok om de får vite hemmeligheten eller at de ikke blir trodd er et kjent fenomen. Frykten deler de med menn utsatt for ”intim terrorisme” (Nordfjell, 2009)  Man setter verdigheten sin på spill ved å søke hjelp mens å tie kan bevare den.  Seksuelle overgrep som sådan bryter med logikk og verdier i de fleste felt. En avvergemekanisme er eksotisering av fenomenet og feltet.  Man slipper å involvere seg og kan beholde en betrakterposisjon. Til tross for at kjønn og likestilling har stått på dagsorden i flere tiår, er menn som overgrepsutsatte i forbausende liten grad en del av diskursen. En del av problemet handler om kulturell utelukkelse (Honneth, 2003; Høilund & Juul, 2005). Usynliggjøring og neglisjering representerer strukturelle overgrep som bidrar til å sementere problematiske erfaringer og negative selvoppfatninger. Ett resultat er forståelig nok at menn avstår fra å søke hjelp. Dette fungerer i sin konsekvens som en muliggjøring av overgrep, en hindring for at overgrep avdekkes. Større synlighet ville rokke ved en tradisjonell oppfatning av mannlighet og, i forlengelsen av det, få konsekvenser for en etablert kjønnsforståelse. Voldsforskning kan representere en slags bro eller overgang. Tradisjonelt har menn og vold som tema vært forbundet med utøvelsen av vold, men ved å forfølge tema har perspektivet etter hvert inkludert menn som offer for vold. Dette tvinger fram andre måter å tenke på, noe man også kan se tegn til innenfor feltet som omhandler menn utsatt for seksuelle overgrep. Likestillingsdiskursen følger gjerne linjer mange er fortrolig med og foregår ved hjelp av kjente begreper og konstruksjoner.  Skillet mellom kjønnsutforming og likestillingsposisjon kan bidra til at man i større grad er klar på hva man snakker om.

For at fenomenet skal bli mer synlig, trengs en økt bevisstgjøring og oppmerksomhet; seksuelle overgrep må inn på listen over mulige årsaker til at menn opplever livet som vanskelig. Intrapsykiske eller intrafamiliære faktorer er viktige og betydningen av at den enkelte mann blir møtt på det spesielle i sin situasjon, kan neppe overdrives. Gjort til et individuelt problem blir imidlertid både problemet og løsningen på problemet lett et individuelt ansvar noe som i sin tur kan lede til en patologisering av overgrepsutsatte.

Teoretisk tiltaksgrunnlag

Overgrepsutsatte menn jeg har snakket med er uvanlige, men ikke bare i den forstand at de bærer med seg erfaringer av å ha blitt misbrukt seksuelt i oppveksten. De har gått disse erfaringene i møte og er i større eller mindre grad i en prosess av rekonstruksjon av sin overgrepsfortelling. De er dermed uvanlige i forhold til den antatte mengden av menn som har slike erfaringer idet de har brutt tausheten og fortalt andre om sine erfaringer. Samtidig er de ut fra sin posisjon, følsomme for forventninger knyttet til mannlighet. Dette demonstreres ved en dobbelthet i beskrivelsene der en normativ mannlighetsforståelse gir materiale til selvbeskrivelser parallelt med alternative og ikke-normative synspunkter.

Å bli utsatt for seksuelle overgrep kan forstås på flere nivå. På det mest grunnleggende nivået handler det om menneskelighet mer enn kjønn. Å være offer er noe man skammer seg over, man er taper. Har man kommet i den situasjonen skal det forties, skjules, fortrenges. En del av de beskrivelsene jeg har fått del i om hva seksuelle overgrep innebærer som fenomen er nettopp menneskelige mer enn kjønnsspesifikke.  Imidlertid har slike samtaler en tendens til å pendle mellom dette nivået og andre nivåer der spørsmål om ulike aspekter ved mannlighet befinner seg.  Frykt for å være redusert som mann er en realitet for noen – i ytterste konsekvens også frykt for at en er fysisk skadet. Dette hviler på det jeg kaller et normativt ideal. Her forstås menn som hetero-seksuelle, seksuelle initiativtakere, de tillates ikke å være offer og forbindes tradisjonelt med overgriperposisjonen. ”Det maskuline privilegium” snur seg til sin egen motsetning og virker som en felle.  En logisk konsekvens av en slik forståelse er at menn ikke kan avsløre at de har vært utsatt for overgrep (beseiret og feminisert) av en mann (homo- og offertabuet) eller av en kvinne (i så fall må det framstilles som en erobring). Du burde ha kommet deg ut/unna/forhindret at det skjedde. Frykt for avsløring er basert på skyldfølelse som kan forstås som skam fordi et sosialt tabu er overtrådt (Buber, 1998). Å godta rådende normative beskrivelser er å bidra til egen undertrykkelse. Menns maktesløshet forhindres fra å komme til syne i situasjoner der det faktisk er tilfelle og der det er behov for hjelp (Seidler, 2006). På en ironisk måte fremtrer dette også der man tilsynelatende tar menn  som offer alvorlig. Teorien (myten) om at overgrepsutsatte gutter (ikke jenter) utvikler seg til overgripere, det såkalte vampyrsyndromet, lever sitt liv og har kunnet overskygget det faktum at disse ”potensielle overgriperne” faktisk har vært offer for seksuelle overgrep (Gonsiorek, 1994).

På et strukturelt nivå har dette kommet dette til syne i form av taushet og mangel på politisk engasjement og/eller forskningsengasjement når det gjelder overgrepsutsatte menn. Det har ikke blitt sett, det ”finnes ikke”. De er offer som barn, men usynlige som voksne. Den nevnte oppfatningen av mannlighet er noe langt mer enn bare et mannsfenomen. Det er et relasjonelt fenomen, et kulturelt samarbeidsprosjekt. Selv om deltakerne i prosjektet er å betrakte som positive avvik i den forstand at de har brutt tausheten, (Antonovsky, 1987), vurderer og evaluerer de seg selv i betydelig grad i lys av en normativ beskrivelse av mannlighet. Ut fra den posisjonen som overgrepsutsatt er det kanskje ikke til å undres over.  Igjen kan vi hente fram det  fenomenologiske prinsippet at ”(…) det ordinære komme til syne gjennom det ekstraordinære” (Vetlesen, 2001, s. 104). Dette tydeliggjør den situasjonen menn i sin alminnelighet kan beskrives innenfor; forskjellen på å innta en ”oppdatert” likestillingsposisjon og grensekryssing, det å ligne på det motsatte kjønn (Holter et al., 2007). Frykten for det umannlige; å mislykkes i relasjon til et mannlighetsideal, handler mye om angst for at andre skal oppdage at en ikke holder mål. Å ha blitt utsatt for overgrep er et brudd på mannlighetsnormene og er av den grunn viktig å holde skjult. Her tydeliggjøres med andre ord et fenomen som ikke bare gjenfinnes i andre mer ekstreme situasjoner som partnervold, men kanskje også for eksempel i forhold til menn og sykdom/legebesøk (Schei & Bakketeig, 2007). Dette kan også fra tid til annen komme til syne i mer åpen debatt. Reaksjoner på sammensetningen av mannspanelet,[2] der man etterlyste skikkelige menn, var interessante i så måte. Man kan ha en ”moderne” innstilling til forholdet mellom kvinner og menn i likestillings- og likeverdsforstand. Samtidig kan det eksistere en annen beskrivelse med en annerledes (og skjult) dynamikk som kan dukke overraskende opp og med stor tydelighet, der kampen står om opplevelsen av mannlighet/umannlighet.  

Å arbeide med å synliggjøre menn som overgrepsutsatte er samtidig å arbeide med et mer omfattende område innen manns- og kjønnsforståelse. Det handler om språkliggjøring av erfaringene som overgrepsutsatt representerer. Å være utsatt for seksuelle overgrep representerer et sosialt og kulturelt tabu. Av mangel på kunnskap danner det seg blant utenforstående lett myter og forestillinger om hva det innebærer som ikke er basert på informasjon fra de det gjelder. Å ta overgrepsutsatte menns fortellinger på virkelig alvor, utfordrer våre kategorier og kan gjøre det mulig å overstige disse. Det er ikke minst av betydning for arbeidet med å skape forståelse for offerposisjonen som et mulig fenomen i menns liv. I forlengelsen av det vil det ha betydning for arbeidet med å endre oppfatningen av hva menn og mannlighet kan være i mer generell forstand

Konklusjon

Overgrepsutsatte menn som har brutt tausheten, demonstrerer en alternativ måte å forstå styrke på som betinges av at man tør være sårbar. Sårbarheten skapes ved at de erkjenner at de har vært utsatt for overgrep, møter sine egne erfaringer og bryter tausheten. Å ”gå tilbake” i ettertid og møte disse erfaringene på nytt, nødvendiggjør at personen tar i bruk områder av seg selv som han kanskje ikke tidligere har mobilisert. Disse mennene viser frem at mannligheten har et større potensiale enn hva tradisjonelle diskurser favner. Dette betyr i praksis å utfordre en mannlighetsforståelse som begrenser menns menneskelighet. Denne (kulturelt dominerende) mannlighetsforståelsen kommer til syne på alle nivå og bidrar til en usynliggjøring av menn i offerposisjon. En ganske klar konklusjon må være at dette ikke er den enkelte overgrepsutsatte manns ansvar. Mye av det overgrepsutsatte menn opplever som problematiske konsekvenser av overgrep, kan relateres til sosiale og kulturelle forhold.  Makrokonteksten er følgelig både en del av problemet og av løsningen. Den kollektive tausheten rundt menn som offer for vold og overgrep må brytes.

 

Litteratur

Antonovsky, A. (1987). Unraveling the mystery of health: How people manage stress and stay well. San Francisco: Jossey-Bass

Barne- og likestillingsdepartementet (2009). Om menn, mannsroller og likestilling. (St.meld. nr. 8, 2008-2009). Lokalisert på http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/dok/regpubl/stmeld  /2008-2009/stmeld-nr-8-2008-2009-.html?id=539104

Barne- og likestillingsdepartementet. (2008). Forslag om lovfesting av krisesentertilbudet (Høringsnotat, oktober 2008).

Bourdieu, P. (2000). Den maskuline dominans. Oslo: Pax Forlag.

Spiegel, J. (2003). Sexual abuse of males: A model of theory and practice. Philadelphia, Pa.; Hove: Brunner-Routledge.

Buber, M. (1998). The knowledge of man: Selected essays. Amherst, New York: Humanity Books.

Carlson, E. S. (2006). The Hidden Prevalence of Male Sexual Assault During War: Observations on Blunt Trauma to the Male Genitals. The British Journal of Criminology, 46(1), 16 – 25.

Gartner, R. B. (1999). Betrayed as boys : Psychodynamic treatment of sexually abused men. New York: Guilford Press.

Gartner, R. B. (2005). Beyond betrayal :Taking charge of your life after boyhood sexual abuse Psychodynamic treatment of sexually abused men. New Jersey: Wiley.

Gonsiorek, J. C. (1994). Assessment of and treatment planning and individual

psychotherapy for sexually abused adolescent males. I J. C. Gonsiorek, W. H. Bera, & D. LeTouaneau (red), Male sexual abuse: A Trilogy of Intervention Strategies,

 (s. 3-109). Thousand Oaks: Sage Publications.          

Holter, Ø. G., Svare H., & Egeland C. (2007). Likestilling og livskvalitet 2007. Nordisk Institutt for kvinne- og kjønnsforskning og Arbeidsforskningsinstituttet (AFI-rapport nr. 1/2008). Lokalisert på http://www.afiri.no/modules/module_123/proxy.asp?D=2&C=1&I=3752

Høilund, P., & Juul, S. (2005). Anerkendelse og dømmekraft i socialt arbejde. København: Reitzel.

Haaland, T., Clausen, S-E., & Schei, B. (2005): Vold i parforhold – ulike perspektiver. Resultater fra den første landsdekkende undersøkelsen i Norge. (NIBR-rapport 2005:3, Norsk Institutt for By- og Regionforskning).

Lorentzen, J. (14. februar 2005) Når menn blir slått. Klassekampen. Lokalisert på http://www.klassekampen.no/1229/article/item/null

Jungnitz, L., Lenz H-J., Puchert, R., Puhe, H. & Walter, W. (2004). Violence against men: Men’s experience of interpersonal violence in Germany results of the pilot study. Federal Ministry for Family Affairs, Senior Citizens, Women and Youth, Berlin. Lokalisert på http://www.cahrv.uni-osnabrueck.de/conference/SummaryGermanMenstudy.pdf

Langfeldt, T. (2005). Erotikk og fundamentalisme – fra Mesopotamia til kvinnefronten. Oslo: Universitetsforlaget.

Laugerud, S. (2007). En splittet offeropplevelse: Et offerperspektiv på seksuelle overgrep og rettssystemet. Masteravhandling i Kriminologi og rettssosiologi. Oslo: Universitet i Oslo.

Lisak, D. (1993). Men as victims: challenging cultural myths. Journal of Traumatic

Stress, 6(4), 577-80.

Mosse, G. L. (1996). The Image of Man: The Creation of Modern Masculinity. New

York: Oxford University Press.

Nordfjell, O. B. (2009). Menn utsatt for vold i nære relasjoner – En vurdering av omfang og hjelpebehov sett i lys av eksisterende forskning og Reforms erfaringer (Oslo: rev. Jan 2009, Reform – Ressurssenter for menn). Lokalisert på http://reform.no/filer/Menn%20utsatt%20for%20vold%20-%20en%20vurdering.pdf

Pape, H., & Stefansen, K. (2004). Den skjulte volden? En undersøkelse av oslobefolkningens utsatthet for trusler, vold og seksuelle overgrep. (Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress, Rapport nr. 1/2004)

Pape, H., & Stefansen, K. (2006). Kjønn og vold. I J. Lorentzen, & W. Mühleisen (Red.), Kjønnsforskning. En grunnbok. Oslo: Universitetsforlaget.

Schei, B., & Bakketeig, L. S. (2007). Kvinner lider – menn dør: Folkehelse i et

Kjønnsperspektiv. Oslo: Gyldendal Akademisk

Seidler, V. J. (2006). Transforming Masculinities: Men, culture, bodies, power, sex and love Oxford: Routledge

Vetlesen A. J. (2001) Det er ofrene som skammer seg. Et essay om ondskap og skam. I T. Wyller (Red), Skam: Perspektiver på skam, ære og skamløshet i det moderne, (s. 103–140). Bergen: Fagbokforlaget.

Wittgenstein, L. (2003). Filosofiske undersøkelser Oslo: Bokklubbens kulturbibliotek  

Connell, R. W. (1995). Masculinities. Cambridge: Polity Press.

 [1]”Teoretisk sett kan kjønnsutforming beskrives som en del av kjønnssystemet, dvs. sosiale og kulturelle forhold der kjønn gis betydning, mens likestillingsposisjonen mer er en del av samfunnsstrukturen” (Holter et al., 2007, s. 184)

[2] Utvalg nedsatt av Barne- og likestillingsdepartementet den 6. august 2007 for å se på og diskutere menns levekår i Norge. Opprinnelig 31 medlemmer.