Bufdir
Postboks 8113 dep
0032 Oslo                                                                                                       

Oslo 31.03.2010

 
Søknad om støtte til ”Mannsforum” med kr. 14.000

 
1.Bakgrunn.

”Mannsforum” ble planlagt fra høsten 2008 av og har vært i virksomhet siden våren 2009. Innbydelse til første møte er vedlagt.  Bakgrunnen for ”Mannsforum” er opplevelsen av at mange menn ikke deltar i diskusjonen om menns allmenne situasjon og videre at det er en god del misnøye med det man oppfatter som ”statsfeminisme”: en statlig fundert strategi som gjør at menn kommer dårlig ut. Eller at de ses på som personer med behov for å tilegne seg helt spesifikke holdninger som er definert av kvinner og noen menn med en spesifikk likestillingsideologi som ikke nødvendigvis er allmengyldig. Videre en ideologi som en del menn står fremmed overfor blant annet fordi de selv ikke er med på å utvikle den. Videre at de opplever en automatisk stigmatisering om de setter spørsmålstegn ved denne ideologien. Endelig opplever de at menn diskrimineres på enkelte områder. Dette gjelder eksempelvis i barnefordelingssaker etter samliuvsbrudd.  Det finnes forskning som langt på vei bekrefter sider ved den virkelighetsforståelsen disse mennene har, eksempelvis i bøkene til Nathanson og Young (USA), men også i deler av mannsforskningen som har argumentert mot annen mannsforskning som ukritisk tar inn feministiske premisser. Se eksempelvis Seidlers kritikk av Kimmel.

Det legges til grunn for søknaden at menn som opplever å stå fremmed overfor den rådende likestillingsdiskursen trenger fora for å reflektere over sin egen situasjon, bryne sine oppfatninger i diskusjon med andre, og utvikle perspektiver i fellesskap.  

Det legges videre til grunn at ”Retningslinjer for tilskudd til frivillige organisasjoner på familie- og likestillingsområdet” synes å gi en åpning for støtte til aktivitet av vår type, jfr. retningslinjenes åpning for å ”sette dagsorden, supplere og korrigere det offentliges familie- og likestillingspolitiske arbeid” samt ”..skape deltakelse, og bidra til kunnskap, debatt og holdningsendringer”.

”Mannsforum” er ikke noen registrert organisasjon, men vi tillater oss å søke siden ”tilskudd kan gis på basis av en helhetlig vurdering”.

”Mannsforum” ble opprinnelig søkt opprettet i samarbeid med ”Reform - Ressurssenter for menn”. ”Reform” tilbød først utstrakt hjelp (stille lokaler til disposisjon, bekoste annonsering forutsatt at ”Mannsforum” også søkte egne penger, m.v.). ”Reform” trakk seg imidlertid fra samarbeidet og stilte spørsmålstegn ved om den planlagte virksomheten var i tråd med  aksepterte likestillingspolitiske målsettinger. Etter vårt skjønn er dette feil. ”Mannsforum”  har aldri stilt spørsmålstegn ved likestilling som prinsipp. ”Reform”s reaksjon var øyensynlig basert på vårt valg av fordragsholdere for første møte. Se oversikt over møter nedenfor. Reform kan eventuelt selv informere om dette.

Vi beklager ”Reforms” vurdering her. Etter vårt syn betyr det å hindre at en del holdninger og vurderinger som ikke er uvanlige blant menn hindres i å komme til uttrykk, bearbeides og utvikles. Enten man er enig eller uenig i ”Mannsforum” plattform er dette uheldig og ikke i tråd med de siterte retningslinjene. Et alternativ til nærværende søknad er at Bufdir tar denne saken opp med ”Reform” og bidrar til at vi får den støtten som innledningsvis ble signalisert.  

Det har i alt vært avholdt fem tretimers møter i ”Mannsforum”, fire i lokaler i Geitmyrsveien 7D, og ett møte (det siste) i ”Litteraturhuset”. Mens møtene i første omgang tok sikte på dels åpne møter, dels møter bare for menn, ble det på møte nr. 2 bestemt at de skal være åpne for både kvinner og menn.


Oversikt over avholdte møter.


13.mai 2009

Innledere
-Torbjørn H. Andersen, Høgskolen i Gjøvik: Menns manglende adgang til offerposisjonen.
-Ole Texmo, Forum for Menn og Omsorg: Demonisering av menn.
-Bjarne Øvrelid, Høgskolen i Lillehammer: Fra likestillingsstatistikk til ”Doors of Perception”. Beretningen om en nødvendig maskulin opprørstrategi (som de fleste menn kjenner).

Ordstyrer/moderator: Ragnar Næss

 
13.august 2009

”Hvilke forskjeller mellom menn og kvinner er biologisk betinget?”
Innleder: Ole-Jørgen Anfindsen
”Om alminnelige mannfolk i Groruddalen”
Innleder: Jack Sørlie

 
1.oktober 2009

”Om sexkjøpsloven”

Innledere:
Malmfrid Hallum, Nulltoleranse.no
Ragnar Næss, Mannsforumet
Arne Randers-Pehrsson, PRO-senteret

Torbjørn H. Andersen synger Dylan og Cohen til gitarakkompagnement.

 
12.november

”Pluss og minus for menn i likestillingslandet, diskriminering av menn, likestillingsteori

Innleder: 
Øystein Gullvåg Holter
”Kvinnebevegelsen, menn og radikalfeminismen”
Innleder: Ragnar Næss

Torbjørn H. Andersen synger Dylan og Cohen til gitarakkompagnement.

 
19.februar 2010

”Nærpappa, far eller omsorgsperson?”

Innledere:
Peder Kjøs, psykolog
Per Kristian Bjørkeng, journalist

 
Planlagt møte for april 2010.

Tema ”Krisesenter for menn – og hva så?”

 

2. Opplysninger om søker

Pertinax R. Næss v/Ragnar Næss
Sagveien 10b
0459 Oslo
Tlf 90583342
Epost: rnpost@online.no

www.pertinaxgruppen.no
Org.nr. 974539691

Ragnar Næss’ kompetanse: deltakelse i ”Nettverk for mannsforskning” på 1990-tallet. Omfattende erfaring med dialogbasert endringsarbeid. CV er vedlagt.

Undertegnede samarbeider med Ole Texmo, ”Forum for Menn og Omsorg”, om organiseringen av ”Mannsforum”. 

Deltakere på møtene i ”Mannsforum” finansierte første annonsering av ”Mannsforum” med kr.4.000,. og har finansiert seinere møter med kr. 600,- pr. møte (Geitmyrsveien) og kr. 1.500,- (Litteraturhuset).

”Mannsforum” forholder seg i dag til et nettverk bestående grovt sett av 30-40 menn som har sagt seg interessert. Inbydelser går ut til ca. 150 personer, menn og kvinner. Deltakelse har variert fra 7 til 15 på hvert møte.

Vi antar at bedre annonsering vil få deltakerantall til å øke.

3. Målsetting

1.Å bidra til at menn som vanligvis ikke diskuterer likestillingspolitikk, reflekterer over dette, utvikler perspektiver sammen og bryner seg i diskusjon med andre.

2. Å utvikle en forum som i innholdet har en balanse mellom det personlige (samtalegruppefunksjon), det faglige (studiegruppefunksjon) og det politiske (premissleverandørfunksjon)

4. arbeidsmåte

Annonsere og invitere til minst fire åpne møter i året, av tre timers varighet. Delta i offentlig meningsutveksling.

5. Tidsplan 2010.

Planlagte møter er for april, mai, august/september og november.

7. Budsjett

 

Utgiftspost

Pris

Leie av lokale Litteraturhuset 4 ganger a kr. 1.500

6.000,-

Bekoste annonsering 4 ganger a kr. 2.000,-

8.000

Omsøkt beløp

14.000

Egeninnsats ca 30 timer a kr. 350

10.500

Budsjett totalt

34.500

 
8. Litteratur

Paul Nathanson and Katherine K. Young, Spreading Misandry: The Teaching of Contempt for Men in Popular Culture (Montreal, Quebec, Canada: McGill-Queen's University Press, 2001).

Seidler,V. J. (2006). Transforming Masculinities: Men, culture, bodies, power, sex and love
Oxford: Routledge

9. Vedlegg

(Annonsetekst, publisert i ”Klassekampen” vår 2009)

MANNSFORUM.

Er du tilhenger av likestilling, men skeptisk til mye feminisme og oppgitt over mannfolk som ikke makter å sette ord på det de opplever og mener? Det er i dag en debatt i Norge om menn og om mannsrollen, men den har en del problemer med å komme ordentlig i gang. Undertegnede lanserer et forum som primært skal være for menn og der kvinner inviteres særskilt ved at noen møter er åpne for begge kjønn. Vi ønsker å fokusere på menns opplevelser av samliv, husarbeid, sex, forholdet mellom arbeidslivets og hjemmets krav, forholdet mellom menn, arbeidsfordeling i hjemmet (er det mannfolk som er late eller er det kvinner som tviholder på sitt maktmonopol, eller begge deler i skjønn forening?), og andre temaer som deltakerne bestemmer i fellesskap. Vi ønsker et forum med en balanse mellom politiske, personlige og forskningspregete diskusjoner og innlegg. Vi ønsker også å være en premissleverandør i offentligheten.

Forumet vil møtes hver sjette uke og møtene vil vare i 3 timer. Vi vil ha foredragsholdere og pointerte innlegg, men først og fremst diskusjon.

Ragnar Næss, frilansforsker, tel. 90583342. e-post: rnpost@online.no

Første møte er  13. mai kl. 18.00 til 21.00 i Gjeitmyrsveien 7D,  (”Gamle Aker Menighetshus”), møtesal IIetg. 0171 Oslo.

Innledere
-Torbjørn H. Andersen, Høgskolen i Gjøvik: Menns manglende adgang til offerposisjonen.
-Ole Texmo, Forum for Menn og Omsorg: Demonisering av menn.
-Bjarne Øvrelid, Høgskolen i Lillehammer: Fra likestillingsstatistikk til Doors of Perception. Beretningen om en nødvendig maskulin opprørstrategi (som de fleste menn kjenner).

Ordstyrer/moderator: Ragnar Næss