Forespørsel om deltagelse i forskningsprosjektet

”Hvordan ser den mannlige offerrollen ut?”

En studie av menn som har vært utsatt for partnervold.


Mitt navn er Line Bjerkeseth. Jeg skriver masteroppgave i sosiologi på Blindern. Temaet mitt er menn som har vært utsatt for vold fra sin nåværende eller tidligere partner.

Det finnes mange måter å definere vold på. De fleste tenker først og fremst på fysisk maktbruk. Jeg benytter meg imidlertid av en bred definisjon som omfatter både fysisk og psykisk vold. Man kan si at fysisk vold er alle voldelige handlinger som retter seg mot den andre sin kropp. Eksempler på dette kan være slag og spark. Psykisk vold er litt vanskeligere å definere, men det dreier seg om maktbruk som ikke er direkte fysisk. Psykisk vold kan dreie seg om både direkte trusler som ”jeg skal drepe deg” og mer indirekte trusler som ”du vet hva som skjer hvis du gjør det”. I tillegg kan isolerende atferd, hvor man blir forsøkt hindret i å ha kontakt med venner og familie, inkludert barn, være en grad av psykisk vold. Kontrollerende adferd inkludert sjalusi, nedlatende adferd og det å være verbalt nedlatende er andre grader. Enkelte kan også oppleve å bli beskyldt for falske beskyldninger, for eksempel om utroskap eller incest. Jeg er interessert i å komme i kontakt med menn som har opplevd noe av dette fra sin nåværende eller tidligere partner.   

Bakgrunn og hensikten med studien

Undersøkelsen har til hensikt å bidra til at man får mer kunnskap om menn som har vært utsatt for partnervold. Selv om studier av forekomsten av vold i Norge har vist at menn i nesten like stor grad som kvinner blir utsatt for vold fra en partner, vet vi lite om hvordan denne volden utarter seg og hvilke konsekvenser den har for de mennene som utsettes.    

Hva innebærer deltagelse i studien?

Deltagelse innebærer at du vil bli intervjuet en gang av meg. Selve intervjuet vil ta ca. 1 time. Problemstillingen min er: Hvordan ser den mannlige offerrollen ut? Ulike temaer vi vil komme inn på er blant annet hvilke forventninger som knytter seg til menn som har vært utsatt for partnervold. På hvilken måte får menn anerkjennelse som et offer? Hva slags type vold har menn vært utsatt for og hvilke konsekvenser har dette fått for dem i ettertid? 

Hva skjer med informasjonen om deg?

Informasjonen om deg vil bli brukt i min masteroppgave. All informasjon vil bli anonymisert i den publiserte masteroppgaven slik at det ikke er mulig å gjenkjenne deg. Utskriftene av intervjuet vil bli oppbevart på et sikkert sted, og de vil bli makulert når jeg er ferdig med analysen. Prosjektet vil avsluttes 1. Mai 2010.

Frivillig deltagelse

Det er frivillig å være med på undersøkelsen og du kan trekke seg når du måtte ønske det, uten å gi noen grunn. Det vil ikke få noen konsekvenser for deg dersom du takker nei til å være med i undersøkelsen. Dersom du trekker deg kan du kreve at all informasjon om deg blir slettet. Dersom du ønsker det, kan du få innsyn i hvilke opplysninger som har kommet fram under intervjuet, slik at eventuelle misforståelser kan rettes opp.

 
Veilederne mine er Jørgen Lorentzen og Kari Stefansen.

Prosjektet er godkjent av NSD (Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste).