KRISESENTRENES TROVERDIGHET OG DOMMERENES RETTFERDIGHET

Av "Psykologutredet Far"

(Forfatteren ønsker å være anonym. Red. anm.)

Heia Norge ! som følger FN-sine kriterier når det gjelder likestilling mellom kvinner og menn når det gjelder arbeid. De bryter kriteriene til FN når det gjelder omsorg for barn, for da gjelder ikke likestilling lenger. Barneloven er skrevet for folk på 50-tallet, og vi har hatt en del endringer i samfunnet siden den gang. Vi har fått likestilling, men ikke når det gjelder omsorgsevner for egne barn.

Når to foreldre står i retten og slenger løgnhistorier og skit om hverandre, hvordan skal da en dommer kunne bedømme hvem som er best skikket til å ta hånd om omsorgen for barna? I over 90 % av sakene får kvinnen omsorgen, pga at dommerne ikke tror at menn kan overta omsorgen siden de selv ikke kan tenke seg det. Mange dommere har ikke den omsorgsevne selv, og da kan de ikke tro at andre menn kan ha det heller. Spør en mannlig dommer hvor mange timer han tilbringer sammen med sine barn pr dag? Hvor ofte han er med på aktiviteter sammen med sine barn? Han stiller kan hende opp når det er foreldremøte, eller skal holdes valg på representanter i de forskjellige utvalg, men aldri på en dugnad der noe praktisk skal gjøres. Dommerne bør begynne å forstå at det ikke bare er en høy inntekt som handler om omsorg for barn, men den tid man bruker sammen med barn.

Mange kvinner tar med seg barna til Krisesenter fordi at mannen vil ha delt omsorg ved samlivsbrudd. Prøver han å kontakte krisesenteret for å få kontakt med sine barn, blir han automatisk anmeldt til politiet for å ha vært voldelig og truende. Mannen får besøksforbud. Vitnene står da ofte i kø på krisesenteret, og kvinnene har bestandig hørt ”drapstrusler ”. Dette fører ofte til at kvinnene får voldsalarm, uten at mannen tidligere har vært straffet for vold. Mange menn prøver da å få kontakt med kvinnens familie og venner for å fortelle sin versjon av saken, samt at han ønsker å treffe sine barn raskest mulig. Dette blir ansett som provoserende og mannen får en politiannmeldelse for sjikanering og trakassering av kvinnen. Med flere anmeldelser på seg taper han kampen om barna i barnefordelingssaken. Denne mannshatende holdningen har de klart å spre innen politi og rettsystem som også vil begunstige kvinner. Kvinner er troverdige og de lyver ikke! Deretter blir han dømt i retten pga falske vitneforklaringer, og dommerne vil aldri tro på en mann fremfor en kvinne. De vil også begunstige kvinner på en særdeles skjerpende måte, grunnet sine særdeles mangelfullt utviklede vurderingsevner når det gjelder menns følelser overfor sine egne barn.....

Tidligere var det nok å nevne ordet ”incest ” i en rettsal, og mange uskyldige er blitt dømt. Mange har tatt selvmord og noen har fått tatt opp igjen sakene sine etter at barna har blitt større og snakker sant. De har blitt lurt av sin mor og truet til å lyve. Dommerne og moren blir aldri straffet etterpå! I det nevnte tilfellet blir mannen dømt til fengsel pga. drapstrusler, trakassering osv. samt at han ikke får treffe sine barn uten tilsyn på lang tid. Da har tankene hans gitt ham to valg. Mange velger selvmord, mens andre sverger hevn over denne urettferdige behandlingen de har fått i retten pga falske anklager. Slike folk er gjerne tikkende bomber som tar hevn når de kommer ut. Derfor må en del kvinner få skiftet identitet, voldsalarm osv. Dette fordi en far vil treffe sine barn. Alle normale kvinner som er utsatt for vold eller misbruk har familie og venner som kan hjelpe og støtte i vanskelige stunder. Alvorlige kriminelle handlinger bør politiet ta seg av slik at voldsutøveren blir fjernet og mor og barn får flytte tilbake. Dette er det normale i dagens samfunn, men det tjener ikke krisesenterene penger på. Alle normale kvinner har familie og venner, derfor må det være andre grunner til at de søker til krisesenterene.

Skal krisesenterstatistikken være troverdig vil jeg gjerne vite vite følgende:

Hvor mange Norske kvinner med Norsk oppdragelse har hatt tilhold hos dere sammen med sine barn? Hvor mange kvinner som er nær et samlivsbrudd tar med seg barna og flytter inn hos dere? Dette gjør de for å hindre mannen i å ha kontakt med barna sine samtidig vil de mistenkeliggjøre mannen ved å være der. Tar mannen kontakt med sentrene for å prøve å treffe sine barn, blir han anmeldt til politiet som pålegger ham besøksforbud fordi han blir fremstilt som voldelig og truende. Han vil da automatisk tape kampen om omsorgen for barna, og han får ofte samvær under tilsyn. Kvinnen får da gjennom nettverket tilgang til sosial bolig og kommer fremst i køen...

Hvor mange rusmisbrukende kvinner som er utkastede fra sosiale leiligheter har fått oppført hele år enten de er der eller ikke? De burde ha vært plassert på andre institusjoner og fått profesjonell hjelp fra fagfolk. Nå blir de bare kynisk utnyttet i krisesenterstatistikken for at de skal tjene penger på dem. Hvor mange kvinner og barn fra innvandremiljøet som vil ut av sitt forhold etter å ha lært seg norsk finnes der (de har ofte store barnekull)? De burde ha vært plassert i andre hjelpeinstitusjoner og burde snarest bli integrert i sosiale leiligheter. Disse tjener krisesentrene store penger på da det er kommunens sosialbudsjett som betaler full pris....

Hvor mange kvinner og barn fra asylmottakene tar krisesenterene imot fra UDI? Dette gir høye inntekter (ca 2500 pr voksen og 1250 pr barn pr døgn ). Dette fører til at de blir værende der bare et år før de får asyl, og fører dem fremst i køen for å bli flyttet til kommuner som har leiligheter til dem. For å gjøre dette troverdig fremstiller de dem som”postordrebruder” som er lokket til landet av Norske menn, som senere har kastet dem ut for å få tak i nye. Mennene blir aldri kontaktet for å sjekke ut om historien er sann....

Mitt inntrykk er at det er svært få normale Norske Kvinner med Norsk oppdragelse som bruker krisesenterene, da de har venner og familie som kan hjelpe dem i vanskelige perioder. Krisesenterene bruker falske statistikker helt bevisst til økonomisk vinning. Falske medlemslister og overnattinger kan aldri sjekkes da disse ikke er under offentlig forvaltning. De er fritatt for å dokumentere egne regnskap, og ingen andre enn lederne (som tar seg godt betalt ) har innsyn. Det er også lederne som søker midler fra kommunene, fylkene og staten. De får nå inn så mye penger at de også har begynt å betale vaktene godt, enda dette var regnet som en frivillig organisasjon drevet på idiologisk grunnlag. Dette er ufaglærte folk uten utdannelse som mer og mer tar over offentlige oppgaver. Hvis folk er blitt mishandlet i en årrekke kan jeg ikke skjønne annet enn at det må fagfolk til for å hjelpe dem.

Eksempel på hva statistikk kan brukes som:

”Nyere forskning viser: 99% av alle som dør i trafikken har spist potet" - Her finnes en del mørketall, da ikke alle fremmedkulturelle har potet på menyen, men noen av dem dør også i trafikken. Moralen blir da: Spis ikke potet når du skal ferdes i trafikken, det kan være livsfarlig....

Husk at i følge falske statistikker har 90% av norske kvinner opplevd vold fra menn. Og hele 60% har opplevd vold fra partner. Da kalles det familievold. Moralen blir da: Kvinner, hold dere langt unna menn, spesielt hvis du har spist potet. Dette viser bare hvor farlig poteten er blitt i det norske samfunn...

I de aller fleste Vanlige Norske Hjem er det ikke noe vold i det hele tatt. Det er bare i statistikken til Tove Smaadal det er mye vold, da hun lever ut sin hverdag ved å rakke ned på menn i media. Voldsbegrepet blir stadig utvidet og får hele tiden mer makt. Du kan ikke snakke høyt ute lenger når du er sint og forbannet etter å ha falt og slått deg. Dette fordi du da bruker psykisk vold på omgivelsene. Gjentar du det flere ganger blir det lett definert som psykisk terror. Jeg kaller det BANNING. Bann aldri til en slik kvinne....

Jeg skal ikke benekte at det finnes noen voldelige menn også, men de er få. Det er i hovedsak kvinner som starter voldshandlingene først, men at det er menn som utøver den hardeste fysiske volden. Det er også flest kvinner som skader og mishandler barn både fysisk og psykisk. Dette kommer frem ved at riktig statistikk sier det er flest kvinner som har den daglige omsorgen for barn. Vold skjer også en gang i blant i vanlige Norske hjem, da som regel under ruspåvirkning, men det er heldigvis sjelden. Det meste av volden blant både kvinner og menn skjer i såkalte rusbelastede miljøer.

Dette innlegget kan kopieres og distribueres fritt.