Høyre, foreldreansvaret og fedrene

Av Ole Texmo, Forum for Menn og Omsorg (FMO) - Publisert i Romerikes Blad ca. 20. august 2005

 

Fedres kamp for å oppnå rettigheter på linje med mødre, føres på mange fronter - med varierende imøtekommenhet. I Romerikes Blad 05.08.05 http://www.rb.no/lokale_nyheter/article1688509.ece er Høyres stortingsrepresentant Sonja Sjøli i valgkamphumør og lover fedre pleiepenger i forbindelse med sykdom hos barn - på linje med mor: "Dette er et opplagt område. Det må være like rettigheter for mor og far".

Men hvor opplagt er Sjølis rettighetstenkning ellers? Barneloven regulerer forholdet mellom foreldre på ett nivå, og på ett annet forholdet mellom foreldre og barn enkeltvis og samlet. 02.06.05 ble loven revidert med en grunnleggende endring i vilkårene for ugifte samboende fedres muligheter til å få del i foreldreansvaret. Tanken om å likestille foreldre uavhengig av sivilstand ble først formulert i Barnelovutvalget (NOU 1977:35) hvor det også ble foreslått å oppheve pater-est-regelen som definerer fedre gjennom det sivile forholdet til moren.

I Odelstinget 02.06.05 vant et knapt flertall (Ap, SV og Frp) frem med forslag basert på at erkjennelse av farskap fra fedrenes side er nok, mens H, Krf og Sp mente at mors underskrift må til for å få gyldig farskaps- og samboerklæring. Høyres Sonja Sjøli var saksordfører og representerte mindretallet (aktuelle dokumenter http://www.stortinget.no/otid/2004/o050602-04.html med videre henvisninger ). Sjøli mente at mor er den nærmeste til å vite hvem som er far til barnet, og dermed til å kunne godta erkjennelse av farskapet eller ei, som om det var en politisk og juridisk forutsetning at en korrekt fastsettelse av farskap skal være avgjørende. Manøvren er misvisende, da sikker fastsettelse av farskap, f.eks gjennom DNA-testing, er et lite påaktet tema. Sjøli påstod at det er uheldig at det kan oppstå usikkerhet om farskap, men kan man alltid stole på at mor er sikker, ærlig og vet best? På dette nivå - om sammenheng mellom tilskrivelse av foreldreansvar og erkjennelse av farskap - kan man mistenke at Sjøli bruker vikarierende argumenter for å forhindre at fedre blir likestilt med mødre.

Foreldreansvaret er Barnelovens overordnede begrepsstørrelse, veiledende for både omsorgsplikten og bestemmelsesretten. Pater-est - regelen er ennå ikke opphevet, og foreldreansvaret ikke automatisk som direkte lovlogisk følge av DNA. Slik prosedyre ville spart mye usikkerhet og unødvendig byråkrati forbundet med farskapssaker og søknader om del i foreldreansvaret. Man ville også sørget for å likestille mødre og fedre - en gang for alle. Tar Høyre utfordringen?