Familiefar frikjent for overgrep

FMO/Einar Nyaas, 31. mai 2005

OSLO/FØRDE: En 34 år gammel trebarnsfar fra Vågsøy kommune ble den 28.04.2005 frifunnet av Gulating lagmannsrett for å ha mishandlet sine tre døtre. Barnas mor hadde tidligere anmeldt faren for blant annet å ha forsøkt å holde hodene til barna under vann i badekaret. Men kvinnen var nok ikke klar over at trebarnsfaren ikke hadde badekar i sin nye leilighet...

Trebarnsfaren ble først funnet skyldig etter tiltalen av Nordfjord tingrett, og dømt til 18 dagers fengsel samt å måtte betale oppreisningserstatning på 5000 kroner til hver av døtrene. Etter at saken ble behandlet på nytt av Gulating lagmannsrett ble han blankt frifunnet på samtlige punkter.

Mannen innledet et forhold til en kvinne i slutten av 1995 og de fikk senere tre barn sammen. De giftet seg senere i år 2000, men mannen flyttet ut og til en annen leilighet i 2002, og paret ble senere skilt. I følge domspapirene var det et høyt konfliktnivå mellom trebarnsfaren og kvinnen etter samlivsbruddet. Faren hadde ikke samvær med barna de første månedene etter at han flyttet ut, men begynte etterhvert å ha samvær med sine tre døtre etter at han og barnas mor hadde blitt enige om en samværsordning. På denne tiden var trebarnsfarens boforhold så pass dårlige at han gjennomførte samvær med barna noen ganger også i hjemmet til hans mor og stefar.

Siste samvær for to år siden

Trebarnsfaren har ikke sett sine egne døtre siden hans siste samvær 6. mai 2003. Da nektet moren videre samvær inntil hun oppsøkte politiet i slutten av juli 2003 og anmeldte trebarnsfaren for blant annet å ha holdt barnas hoder under vann i badekaret, og for å ha slått dem. Siden dette har mannen blitt nektet å se sine egne barn. Politiet innkalte ikke mannen inn til avhør før i november samme år, og en måned etter ble det foretatt dommeravhør av de to eldste døtrene. Saken ble så i 2004 berammet for hovedforhandling i Nordfjord tingrett, og mannen ble dømt til 18 dagers fengsel samt 5000 kroner i oppreisning til hver av døtrene.

Ba om 45 dagers fengsel

Faren anket skyldspørsmålet inn for Gulating lagmannsrett, som etter forutgående beslutning om å fremme anken behandlet saken i perioden 26. - 28. april 2005. Trebarnsfaren ble representert av advokat Gunnar Lunde, mens Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane statsadvokatembeter ble representert ved politiadvokat Nanna Aaby, som la frem den samme tiltalebeslutning som ble fremmet for Nordfjord tingrett:

"Straffeloven § 219 første ledd første straffalternativ for ved vannrøkt, mishandling eller lignende adferd oftere eller grovt å ha krenket sine plikter mot barn som på grunn av sykdom, alder eller andre omstendigheter er ute av stand til å hjelpe seg selv".

Politiadvokat Nanna Aaby mener trebarnsfaren i perioden 2002-2003 utsatte sine tre døtre for "voldelig og/eller truende adferd", ved at han skal ha slått sine tre døtre, kastet bøker på dem, "og/eller" holdt hodene deres under vann. Hun ba derfor om 45 dagers fengsel for trebarnsfaren.

Det ble ført 11 vitner i saken, og lydbåndopptak av dommeravhør av barna ble avspilt i retten.

Uheldig at barna ble avskåret kontakt med tiltalte

Gulating lagmannsrett, bestående av lagdommer Ivar Drevland, lagdommer Rolf Strøm, tingrettsdommer Mariann Svensen og fire meddommere, fant ikke mannen skyldig etter tiltalen. Lagmannsretten legger vekt sier blant annet at det er uheldig at det gikk over 7 måneder fra mor først mente tiltalte utsatte sine barn for straffbare handlinger, og til det ble foretatt dommeravhør av dem. I denne perioden bodde barna hos sin mor og var avskåret fra all kontakt med tiltalte.

Sivil rettstvist om barna - Kan ikke utelukkes at dette har hatt betydning for forklaringene fra barna

- "I samme periode var det en sivilrettslig konflikt mellom foreldrene med hensyn til hvem som skulle ha den daglige omsorgen for barna og om samvær med dem. I en slik situasjon er det spesielt uheldig at det går så lang tid fra man begynner "å nøste" i saken og til dommeravhør gjennomføres. Det kan etter omstendighetene ikke utelukkes at dette har hatt stor betydning for forklaringen fra barna, selv om det ikke er grunnlag for å hevde at de har løyet eller vært utsatt for bevisst manipulasjon med hensyn til forklaringens innhold", står det i domspremissene.

Videre står det: "Det fremstår som påfallende for lagmannsretten at samtlige av de episoder som utgjør det straffbare forhold, skal ha funnet sted mens tiltalte har utøvet samvær med dem, enten hos sine foreldre eller mens han har hatt en kamerat på besøk. Det knytter seg ingen anklager til tiltaltes opptreden fra tiden før han flyttet hjemmefra, til tross for at han da var mye alene sammen med barna"

Tiltalte ikke mindre troverdig enn øvrige bevis og aktører

Gulating lagmannsrett skriver videre i domspremissene om at tiltalte skal ha kastet bøker og andre gjenstander på jentene:

"Det bemerkes i denne sammenheng at den eneste episode om kasting av bøker, som har blitt nærmere belyst, skal være at barnas mor ved en anledning kastet en skolebok i veggen i sinne. Hensett til den lange tid som gikk fra barna første gang ble spurt om mulige straffbare forhold og til dommeravhør ble foretatt, ser retten ikke bort fra at det her kan foreligge en sammenblanding av episoder."

"Lagmannsretten finner ikke tiltaltes forklaring mindre troverdig enn de bevis som er ført i hans disfavør", står det i dommen, og trebarnsfaren ble enstemmig frifunnet av rettens 7 dommere.

- "Det som er sant for et barn er det de tror gjør foreldrene fornøyd"

Forum for Menn og Omsorg klarte ikke å få kontakt med den frifunnede familiefaren i går. Hans advokat Gunnar Lunde kan ikke kommentere denne saken på grunn av taushetsplikten, men forteller FMO på et generelt grunnlag at det er et velkjent problem at barn gjerne opplever sannheten som det de tror blidgjør foreldrene.

- Det som er sant for et barn er det de tror gjør foreldrene fornøyd. Hvis mor spør barnet om hvor det vil bo, så svarer barnet at det vil bo hos mor. Hvis far gjør det samme, svarer barnet at det vil bo hos far, sier Lunde, og etterlyser kunnskap om vi i det hele tatt har lært noe etter Bjugn-saken.

Førde-advokaten viser til en debatt i Aftenposten der advokat Øivind Østberg imøtegår barneombud Reidar Hjermann om overgrep i omsorgs- og samværssaker. - Dette illustrerer problematikken godt, sier Lunde.

Østbergs artikkel "Samvær: Når barnet skal velge bort far", kan du lese her.

*****