Mørketall, overgrepshysteri og familievold

av Ole Texmo, Nerdrum

(Artikkelen har stått på trykk i Romerikes Blad 22. august 2002)

Einar Nyaas trekker en linje mellom Overgrepshysteriet og falske anklager  i sitt innlegg 13.08.02. Grepet er ved en ironisk form å utlegge en rekke uttalelser om angivelig omfang av overgrep mot kvinner. Slik søker Nyaas å vise at visse krefter i samfunnet ikke alltid følger videnskapelige rasjonaler og logikk i sin streben. Hysterisk betyr i denne sammenheng overspent, og må ikke nødvendigvis forståes livmoranalogisk. Nyaas` poeng er å bygge opp under sannsynliggjøringen av at når rasjonalene ikke underkastes metodisk etterprøvbarhet og andre krav til faglighet, legges til rette for å se gjennom fingrene med falske anklager: Aksept for intellektuell uredelighet fører til mer intellektuell uredelighet.

Nyaas har nok mer rett enn man kunne ønske. I sitt svarinnlegg 16.08.02 forsøker Olav M. Gystad imøtegå Nyaas` påpeking av svikt i mørketallsrasjonalene, men mislykkes da han ikke fatter clouet i Nyaas` fremstilling: svikt i dokumentasjonen. Han skriver, med henvisning til støttesentre og organisasjoner: Statistikker fra slike organisasjoner gjør det mulig å i rimelig stor grad tallfeste antall overgrep som begås i Norge.  Dette er såvidt oppsiktsvekkende at Gystad, Smaadahl fra krisesenteret og resten av mørketallsmagikerne må være seg ansvaret bevisst og besvare oss andre dødelige følgende spørsmål: Hvordan er statistikkene utarbeidet ? Hvordan går man frem metodisk for å utlede fra sentrenes egne tall basert på selvrapportering til representativitet for en større populasjon ? Har man holdepunkter for at besøksfrekvens ved et krisesenter avspeiler en samfunstilstand, f.eks tilbøyeligheten til konemishandling ? Er selvrapportering strengt tatt videnskapelig ? Hvordan er respondentene rekruttert ? Hvor er kontrollgruppen ?

Påstanden om at 100 000 norske menn er konemishandlere illustrerer mangelen på faglighet blant overgrepshysterikerne. Tallet stammer fra psykolog Per Isdal ved Alternativ Til Vold, og er aldri forsøksvis kvalifisert empirisk. Tallet er tatt rett ut av luften og formidlet via Nettverk for Forskning om Menn og Likestillingsråd til Justisdepartementet hvor tallet er gitt legitimitet. Mannsforsker Jørgen Lorentzen fnyser foraktfullt konfrontert med tallets sviktende grunnlag, og hevder at tallet nå er offisielt, som om tallets offisielle status gjør det mer troverdig som sannsynliggjøring av omfanget av familievold. Enkelte "menn" har tilpasset sine karrierer til en politisk korrekt offerideologi som omfatter påstander om massive overgrep mot kvinner og barn. Denne falske bevissthet har som vilkår at man ikke må være så nøye med fagligheten, ellers ramler hele korthuset sammen. Her samles mørketallsmagikerne og overgrepshysterikerne til felles kamp mot den onde mannen, selve projeksjonen på fagfolkenes egen litenhet.

Kompetansesenter for voldsofferarbeid er opprettet ved Høyskolen i Oslo, men kun kvinner og barn omfattes. Kompetansen på oppkomstbetingelser for overgrepsanklager er tabu i slike kretser. Falske anklager er delvis en konsekvens av at man ikke anser som viktig om f.eks kontakten mellom far og barn ødelegges som følge av endel mødres mildest talt tvilsomt funderte overgrepsanklager ved skilsmisse/barnefordeling. Med straffrihet er det lagt tilrette for mødre som ikke ønsker at fedre skal følge opp sine barn etter samlivsbrudd. Mange ødelagte far-barn-relasjoner er resultat av falske anklager om incest, voldtekt og konemishandling.

Pr 01.07.02 er det opprettet stillingshjemmel for familievoldkoordinator ved alle politikamre i Norge. Herved oppfordres de nye ekspertene til å dokumentere sitt kunnskapsgrunnlag, herunder metoder for å avdekke gehalten i kvinners anklager, i særlig grad mot barnefedre i forbindelse med samlivsbrudd. Er familievoldsbegrepet ensbetydende med påstått vold begått av menn mot kvinner og barn ? Er Samværssabotasje og Falske anklager om overgrep begått av kvinner/mødre også definert som vold - mot barn såvel som mot menn/fedre ?  Hva mener de nye ekspertene om påstander som ingen kvinner lyver om overgrep  ?