Bekjempelse av barnebortføring

Av Inga Marte Thorkildsen, Barne-, likestillings- og inkluderingsminister


I Adresseavisen den 11. juli sto kronikken ”Kjønnskrigen nye forsvarssjefer”, og jeg var omtalt som en av dem. La det først være sagt; jeg liker ikke begrepet kjønnskrig. Det ordet forteller ingenting om hva vi som tar likestilling på alvor forsøker å oppnå.

Det sentrale i regjeringens samlivs -, barne- og likestillingspolitikk er likebehandling, likeverdig foreldreskap, like muligheter og at barnets interesser skal ivaretas av begge foreldre og andre aktører som har et ansvar.

I Schevigs kronikk er det mye som kunne vært fristende å kommentere, men jeg nøyer meg med utfordringen vedrørende barnebidrag og barnebortføring. For en tid tilbake sendte regjeringen et utkast til lovendringer på høring for å få muligheter til å stoppe trygdeytelser og bidrag til den som har bortført et barn. Høringen av forslaget fikk bred støtte, men avdekket også behov for utredning og avklaring i forhold til menneskerettighetene og Norges forpliktelser. Justisdepartementets lovavdeling har også noen innspill til justeringer av forslaget. Mitt departement ser nå på hvordan vi kan følge opp dette.

Regjeringen arbeider kontinuerlig å få på plass tiltak som forebygger barnebortføring og sikrer rask tilbakeføring. Heldigvis viser de siste tallene en nedgang i antall bortførte barn. Hittil i år er 11 barn bortført fra Norge, mot 23 på samme tidspunkt i fjor. Bekjempelse av barnebortføring har høy prioritet i regjeringen, og regjeringen vil sette en ekstern arbeidsgruppe som skal se på den samlende bistanden som ytes av norske myndigheter i barnebortføringssaker for å styrke innsatsen der det er behov for det. Viktigst av alt er at løsningen er det beste for barna.

 

(debattinnlegg på trykk i Adresseavisen 18.07.12)