Barnemishandling og psykisk vold

Av Kim Birger Ploug Heilberg, Foreldrelikeverdsprisen "OSKAR"

 

I et innlegg i Fedrelandsvennen 7/8 tar Barne- og Familieminister, Laila Dåvøy, til orde mot "situasjoner der barnet er utsatt for risiko for overgrep eller der far utgjør en trussel mot mor". Laila Dåvøy illustrerer disse "situasjoner" bl.a. med at "mellom 12000 og 24000 barn årlig er vitne til at mor blir slått av far".

Det, Laila Dåvøy ikke forteller, er at disse tall bygger på mors påstand, ikke fars eller barnas påstand. Hele innlegget er gjennomsyret av en negativ holdning til fedre og gir lite rom for refleksjon og ettertanke. I Norge kan en enkelt forelder håve inn millioner av kroner fra trygdekontoret og via barnebidrag på å være alene om jobben

Kun menn anses som overgripere

Hvordan blir man alene når den andre forelderen kan og vil stille opp? Man kidnapper barna og forklarer handlingen med at den andre forelderen er voldelig eller på annen måte en farlig trussel og derfor ikke bør være sammen med barna eller barnas mor. Dette er en ofte anvendt metode av kvinner for å skaffe seg penger uten å få mindre kontakt med sine barn. Hvorfor er det kun kvinner som gjør dette? Svaret er enkelt: Kun menn anses som overgripere og unødvendige som foreldre og kun kvinner anses som ofre for overgrep og tillates å kidnappe barna og søke dekning.

Barnemishandling

Laila Dåvøy har tidligere kalt det barnemishandling når en forelder forhindrer barnet i å ha kontakt med den andre forelderen. Anslagsvis over 60.000 barn forhindres til stadighet av den ene forelder i å se den andre forelder. Hvis man la til antallet av barn som har kontakt med far men kunne ønske seg mer, ville tallet være langt høyere. Nesten uten unntak er det kvinner som står for denne "barnemishandlingen" og det skjer hvert sekund, hver time, hver dag året rundt. I økende grad med at samfunnet ikke aksepterer at barn forhindres i å ha kontakt med fedre som kan og vil stille opp, vil "sterkere lut" måtte til for forsvare denne "barnemishandling" og hva er da lettere enn å få faren stemplet som voldelig, farlig eller truende?

Trygd i belønning

Det blir ikke bedre av at "belønninger" i form av trygd og barnebidrag forbeholdt foreldre som er alene med omsorgen for sine barn blir stadig større og forbeholdes den av foreldrene som har den daglige omsorgen, hvilket i praksis, med dagens regelverk, vil si moren. Hvilken trussel er ikke dette for forholdet mellom barna og faren, ja for hele familien? Det er et kjent fenomen at aggresjon som både aksepteres og belønnes vil øke i hyppighet og omfang. Der er neppe noen aggresjon eller noe overgrep som aksepteres og belønnes så mye, så hyppig og så omfattende i dette landet som det å forhindre barn i å ha kontakt med far.

Kvinnebevegelsens overgrep mot barn

Lover og holdninger som, uten å ta hensyn til de faktiske forholdene i den enkelte familien, utnevner den ene forelder til å være bedre eller verre enn den andre, bare på grunn av kjønn, er et vedvarende overgrep på alle barn og foreldre i hele dette landet. Norske lover og regler er i strid med både menneskerettighetene og barnekonvensjonen. Hvordan kan det ha seg? Mye tyder på at kvinnebevegelsen, under feminismens fremvekst, erobret Barne- og Familiedepartementet og i sin iver etter å styrke kvinnens rettigheter jobber de intenst med å svekke mannens rettigheter.

En undersøkelse avslørte at 7 av 7 i familierettsseksjonen i Barne- og Familiedepartementet var kvinner, noe som neppe styrker mannens rettigheter i familiesammenheng. Skal familier i dette landet gis et godt grunnlag for å bygge opp en likeverdig, balansert og overlevelsesdyktig familiestruktur, bør lovene og reglene skapes for likeverdige foreldre av likeverdige foreldre. En forutsetning for dette er at hele Barne- og Familiedepartementet vrakes og skapes på nytt av og med mennesker som taler både barnas og BEGGE foreldrenes sak uten hensyn til hvilket kjønn de er. Familien er verdens både minste og viktigste samfunn.