Aleneforeldre på ville veier

Av Anders Dahlén

Styremedlem i Aleneforeldreforeningen, Kari Reine, er på ville veier når hun angriper likestillingsombudets forslag om å innføre reell likestilling i barneloven og dermed likeverd i synet på mann og kvinne som omsorgspersoner for egne barn. Hva hun unnlater å si er at likestillingsombudet mener poenget er at man bør endre dagens ordning som i for stor grad signaliserer at det normale er at barnet ikke har to likeverdige foreldre etter bruddet, men bor fast hos den ene og har samvær med den andre, og dermed svekker barnets forhold til den ene forelderen (oftest far). Videre står det i notatet: ”I dag er barneloven til hinder for at domstolene idømmer delt bosted som løsning i barnefordelingssaker. Likestillingsombudet ser det som helt ulogisk at domstolene, som har til oppgave å finne den løsningen som er til det beste for barna i den konkrete saken, skal være avskåret fra en bestemt løsning. Når konfliktnivået er høyt mellom foreldrene vil delt bosted antakelig sjelden være den beste løsningen, men når dommerne finner at det, til tross for alle motargumentene, faktisk er den beste løsningen for barna, må de også kunne lande på den løsningen.” Likestillingsombudets forslag er litt mer nyansert enn hva Kari Reines utspill gir inntrykk av.

Hvis alle forhold ligger til rette for delt omsorg (kort avstand etc.), og begge foreldre er vurdert som gode omsorgspersoner, burde domstolen ha mulighet til å idømme delt bosted. Hvorfor en slik løsning skal være en kilde til mer konflikt unnlater Kari Reine å forklare. Barn får også kontinuitet i mest samlet foreldrekontakt ved delt omsorg, noe det er bred politisk enighet om at er til barnets beste.

Det er ikke vanskelig å se hvorfor Aleneforeldreforeningen er motstander til at delt omsorg blir utgangspunkt i barneloven. Det vil blant annet svekke myten om at barn må ha en primæromsorgsgiver (som oftets mor) og en besøksforelder (som oftest far) etter samlivsbrudd. At denne unaturlige oppdelingen av foreldrene er med på å skape unødvendige konflikter, nekter beklageligvis Aleneforeldreforeningen og kjennes ved. Hvis barneloven signaliserer at begge foreldrene er likestilte i forhold til felles barn, vil antakelig mange unødvendige tvister om barnefordeling ikke ende opp i retten. Forhåpentligvis vil mange foreldre tenke seg før innen dem blir vrange og nekter å samarbeide. Dette må anses å være til barnets beste så likestillingsombudets forslag er nok ikke på ville veier likevel.