Forum for menn og omsorg : Høringsuttalelse i anledning

Foreldreskapsutvalgets utredning: ”Farskap og annen morskap” (NOU2008:9)

http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/dok/nouer/2009/nou-2009-5.html?id=549513

Forum for menn og omsorg (heretter FMO) deltok på høringsmøte 18. september hvor vi fremførte synspunkter samlet i dette notatet: http://www.krisesenter.org/docs/FMO_notat_horingsmote_farskapsutvalget_180908.htm

I tillegg leverte vi dette innspillet: http://www.krisesenter.org/docs/FMO_innspill_farskapsutvalget_181208.htm

Ingen av våre synspunkter er reflektert i NOUen med det flåsete navnet ”Farskap og annen morskap”. Utvalget synes kan hende det er morsomt å herse med farskap, invitere høringsinstanser til møte og endatil smilende forsikre om at dette var interessante synspunkter utvalget vil ta med seg. FMO stiller seg spørrende til hensikten med utredninger som dette når det verken gjøres rede for kunnskapsgrunnlag eller det vises et minimum av respekt for organisasjoner som legger ned et betydelig arbeide i å opplyse samfunnet om lovers virkemåte for foreldre og barn. For ikke å nevne respekt for foreldreskap og barndom basert på ekte uomtvistelige forhold.

FMO har lest gjennom nærværende NOU og ser det litte hensiktsmessig å kommentere alle NOUens selvmotsigelser og logiske brister når vi allikevel ikke blir hørt. Vi skal imidlertid nevne noen forhold og starter med den mest opplagte svikten i forhold til mandatet. Utvalget har ikke utredet ”det biologiske prinsipp”. Man har ikke utredet det vesentlige punktet om ”sikker fastsetting av farskap” mht alternativer til pater -est. NOUen oser av forakt for den biologiske tilknytningen mellom foreldre og barn, er påfallende vennlig stemt til alle nye konstellasjoner som kaller seg familie og som er avhengig av å omgå lovverket samt utvanne foreldrebegrepet for å oppnå status.

FMO finner utvalgets grunnholdning forkastelig. Utredningsmetodisk er NOUen svakt håndverk da man ikke har evnet å redegjøre for en systematikk som reflekterer lovverkets strukturnivåer. Det kan umulig være noen stor oppdagelse å se at med de nye konstellasjoner som kaller seg familie oppstår en rekke lovtekniske problemer som kunne vært unngått om man hadde vært mer stringent og logisk i tilskriving av foreldreegenskaper. NOUen har overhodet ikke vurdert hvilke enorme problemer av lovteknisk art som oppstår med de nye begrepene. Man har heller ikke vurdert en sentral størrelse som barnets rett til å bli hørt i prosesser hvor mulig endring av foreldreskap er tema.

NOUen demonstrerer en gjennomgående nedlatende holdning til biologisk foreldreskap. På s111 kommer dette utsagnet: ..”det er lite som tyder på at biologiske foreldre er bedre omsorgspersoner for barnet enn andre foreldre”. Hvor har utvalget dette fra? Er det professorene Haugli og Syse som trekker veksler på sin juridiske kompetanse mon tro? Man opphøyer gjennomgående sosial far alternativt juridisk far som det forbilledlige mens biologisk eller genetisk far avfeies som trøblete. Også for barnet. Uten at man på noe punkt i den 150 sider lange NOUen drøfter hvilke psykologiske og eksistensielle forhold som er i virksomhet for barn som må anses å ha interesse i å ”kjenne sitt opphav”. NOUens konkrete forslag er deretter.

NOUens balansering mellom ulike hensyn som gjennomført kommer homofile/lesbiske til gode, er ulogisk, inkonistent og gjør ikke på noe punkt rede for hva som legges i en prinsippforståelse, langt mindre oppganger mot normative føringer med betydning for regelutforming. FMO har i sine innspill kommet med en rekke synspunkter på relevante forhold NOUen i det minste kunne reflektere over. Vi kan ikke godta dette arbeidet. Det må oppnevnes et nytt utvalg som kan kvalitetssikre sitt eget arbeide, og som ikke holder høringsinstanser for narr som i dette tilfelle. NOUen er en skam for (sosial)demokratiet, herunder de holdninger til normalt, naturlig og kulturlig betinget foreldreskap den formidler.

Det er påfallende at man vil innskrenke muligheten til å endre farskap. Diskriminering mellom gifte og samboende legitimeres med referanse til usikkerhet om folkeregisterformalia. Men det er faktisk på dette grunnlag tilskriving av foreldreansvar også for ugifte samboere er hjemlet – en vesentlig og radikal lovendring pr 2005. Det mest parodiske ved NOUen er forsøket på å nekte et barn å få endret juridisk og faktisk farskap frem til barnet i lovteknisk forstand er å betrakte som voksen. Da er barndommen ødelagt for mange. Spørsmålet om kjent eller ukjent donor er heller ikke motivert utfra barnets rett til å kjenne sitt opphav, men utfra bekvemmelighetshensyn for lesbiske.

FMO avviser alle forslagene. Vi har foreslått å innføre obligatorisk DNA-test ved alle fødsler som hovedregel. Da forenkles en rekke prosedyrer ved at man ikke behøver erkjenne/erklære. Da blir den som har gjort moren gravid regnet som far og tilskrevet ansvar deretter. Hvis foreldreansvarsforhold skal endres bør det være likeverdige muligheter for mor og far, evt også for barn når de er gamle nok til å bli tilskrevet selvstendighet og modenhet. Utvalget har snudd alle problemstillinger på hodet i velkjent juristisk stil og skaffer seg et enormt troverdighetsproblem når det kommer til å vurdere forhold med betydning for mulig diskriminering, navnlig redegjørelse for relevante likheter og forskjeller.

Utvalgets store mantra er ”stabilitet” og tidlig fastsetting av farskap og såkalt medmorskap. For å underbygge sitt syn må de demokratiske mulighetene for å bruke rettsmidler fjernes, og diskursen om sikker fastsetting underslåes fullstendig. Dette er på mange måter kjernen i vår kritikk. Utvalgets holdning til DNA-test er arrogant avvisende. Uten reell drøfting og vekting av ulike momenter. At feil farskap ikke skaper stabilitet men tvertom kan ikke ha kommet utvalget til kjennskap. Kanskje ikke så merkelig når vi ser på produktet. Forakten for betydningen av de biologiske bånd mellom barn og fedre må nødvendigvis slå tilbake på Utvalget og deres oppdragsgivere.

Forakten for det biologiske prinsipp går som en rød tråd gjennom hele NOUen. Ikke på noe punkt har man vurdert mulige forskjeller i utøving av foreldreskap basert på biologiske forhold. Omsorgspersoner er også mer ustabile i barns liv. Det er et enormt paradoks at man er så bekymret for relasjoner som i utgangspunktet ikke er ekte, mens man foraktfullt avfeier ekte foreldreskap som brysomt og konfliktskapende. Man ser også helt bort fra at pater-est etablerer løgnen som rettskraftig i tilfeller hvor (gift) mor har vært utro. Norsk litteraturs mest kjente pater-est barn Hedvig (i Villanden av Henrik Ibsen) skjøt seg til slutt (med pistolen som symboliserte den nedarvede synsdefekten som ikke levnet tvil om farskapet).

FMO tar som man forstår sterk avstand fra denne NOUen. Vi anbefaler at man ser totalt bort fra utvalgets anbefalinger da de ikke reflekterer vettuge refleksjoner men heller systemservilt tilpasser seg forventninger om gradvis utvanning av foreldrebegrepet til fordel for ”omsorgspersoner”. FMO har kommet med innspill vi ber departementet lese samvittighetsfullt. Vi har også bedt utvalget reflektere hvordan de tenker seg en alternativ reversering av den nye ekteskapskonstruksjonen som neppe kan sies å ha livets rett. Før eller senere vil dette lovverket måtte revideres totalt. Da vil fornuftige ideer som at mor er mor og far er far igjen aktualiseres.

Forståelsen av uttrykksmåten ”Barnets beste” er ikke gjort rede for – verken materielt eller prosessuelt. ”Det biologiske prinsipp” er ikke behandlet tilfredstillende i faglitteraturen (ingen referanser i NOUen). Det er heller ikke problematisert ulike ideologiske føringer på foreldres utbyttbarhet og konsekvensen av brudd i forholdet mellom biologiske foreldre og barn – verken for foreldre eller for barna. ”Omsorgsperson” er intet godt begrep. Biologisk betinget foreldreskap forplikter på helt andre kvalitative måter enn for såkalte ”omsorgspersoner”. Styrken i de biologiske bånd blir forsøkt familielobotomisert av ulike myndighetsnivåer og i fagmiljøer. Nærværende NOU er et passe smakløst bidrag til denne trenden

FMO anbefaler å lese denne kronikken skrevet like før NOUen ble lagt frem: http://www.krisesenter.org/oletexmo/DOCS/forelder_eller_omsorgsperson.htm

Det skader heller ikke å les denne om det biologiske prinsipp (febr 2009): http://www.krisesenter.org/oletexmo/DOCS/det_biologiske_prinsipp.htm

FMO anser med dette vår høringsuttalelse avlevert innen fristen, og håper våre synspunkterer blir lest og tatt alvorlig i det videre arbeidet med å lage vettuge lover med tilhørende nøktern praksis. Nærværende høringsuttalelse sendes pr mail til postmottak@bld.dep.no og ettersendes om nødvendig pr ordinær post.

 
Nerdrum den 15. august 2009

Forum for Menn og Omsorg

Ole Texmo