Forum for Menn og Omsorg

www.krisesenter.org

Arkiv 2010


 
28.12.10
Fedrekvoten som universalmiddel for likestilling  (forskning.no 28.12.10 : Heidi Elisabeth Sandnes)  
Ny doktorgrad med kritisk blikk på Lysbakkens kinderegg: "Gjennom innføringen av kvoten gjør staten uønskede valg til irrasjonelle valg", sier forskeren Birgitte Johansen.


23.12.10
Interessant dom i Stavanger tingrett (Aftenbladet/Aftenposten  23.12.10 : Jone Østebø).
Foreldre frifunnet for klaps og slag mot barn. Visse former for fysisk makt er akseptabelt "i anstrengte situasjoner hvor ungene ikke lot seg rettlede verbalt". Det var stor usikkerhet knyttet til barnas forklaringer. Dommen henter støtte fra høyesterettspraksis og barneloven (som rettskilde i anvendelsen av straffeloven). Barneombudet er som vanlig rystet, hvilket kan være grunn god nok til å anta at dommen er korrekt.


17.12.10
Saken mot Wikileaks-leder Julian Assange.  
Hva handler denne saken egentlig om: wikileaks eller rubberleaks? Nå er Assange løslatt fra varetekt, på relativt strenge vilkår, før løslatelsen fikk hans advokat verken tilgang til klient eller saksdokumenter. Les også dette innlegget som setter spørsmål ved rollen til advokat Claes Borgstrøm som representerer de to kvinnene som i utgangspunktet ikke opplevde seg utsatt for overgrep fra Assange.


10.12.10
Nytt møte i Mannsforum tirsdag 14.12.10
Tema denne gang er "Solidaritet mellom menn" Innleder er Bjørn Blumenthal som bl.a var med og startet mannsforening for over 20 år siden. Tid og sted: kl 18-21 på Litteraturhuset sentralt i Oslo.


26.11.10
Foreslår tredelt foreldrepermisjon  (NRK 26.11.10 : Amund Aune Nilsen)  
Barneminister Audun Lysbakkens kinderegg lansert dagen før han selv går ut i pappaperm. Forslaget er en del av Likelønnsmeldingen. Hvorfor kan man ikke lage en Foreldreomsorgsmelding hvor alle relevante faktorer som påvirker mulighetsbetingelsene blir kartlagt, ikke kun utfra kvinnepolitiske likelønnsperspektier.


25.11.10
Bidragsregler diskriminerer menn  (Aftenposten 23.11.10 : Karen Tjernshaugen)  
Mange menn må betale mer i bidrag når deres ekspartnere får nye barn og tar permisjon. Nå reagerer Likestillingsombud Sunniva Ørstavik som krever endringer. Men departementet forsvarer reglene.


20.11.10
Ressurssterke menn hindrer likestilling  (forskning.no 19.11.10 : Anita Haslie)
På Sørlandet. Men nå vil påtroppende instituttleder ved UiA, sosiologen Ulla-Britt Lilleås ta fatt i de med feil holdninger, hun vil avdekke former for "tilslørt maktbruk" ved måten kvinner blir "opphøyet på Sørlandet"


14.11.10
Det kontradiktoriske prinsipp  Av Kai Rudi Schantz  
Mulighet for imøtegåelse er ikke ivaretatt i praksis i norsk rett: "At dommer hevder man kan kommentere den sakkyndige rapporten muntlig under hovedforhandling er ikke oppfyllelse av retten til kontradiksjon.". Dette er en viktig artikkel for å forstå hvordan retten i visse sakstyper dyrker rettsusikkerhetsfaktorene heller enn å sørge for kvalitetssikring slik at faktorene (les: feilkildene) kartlegges, identifiseres og elimineres. Les og bli klok!


11.11.10
Skilsmissemenn står alene  Av Gunn Hild Lem  (VG 10.11.10)  Flott kronikk om situasjonen for skilte menn når den skjulte barnefordeling trer i kraft, her eksemplifisert ved NAVs praksis: "Dersom (...) den ene ensidig erklærer at det ikke lenger er delt bosted, må denne erklæringen legges til grunn". (For egen del legger vi til: slik etableres også selvtektsregimene som skaper konflikten in the first place). Linken er til publiseringen på kronikkforfatterinnens blogg/hjemmeside, hvor det forøvrig er mye interessant stoff om sorg og sorgbearbeidelse.


08.11.10
Blir fedre diskriminert i barnefordelingssaker?  Av Ole Texmo  (Dagsavisen nyemeninger)  
"Hvis fedre dømmes i norsk rett på bakgrunn av generelle uvitenskapelige fordommer, har vi å gjøre med en rettspoltisert skandale av dimensjoner".  Benytt kommentarfeltet og sørg fror at leserratingen fører til at innlegget ikke forsvinner i mengden av andre innlegg fra avisens egne kommentarer og eksterne meningsytrere.Vis at diskusjon om betingelsene for fedreomsorg er viktig.


04.11.10
2 av 2 kjønnsforskere  Av Ole Texmo  
Øystein Gullvåg Holter og Jørgen Lorentzen har problemer med å sortere sine roller som "forskere" og som agenter for sosialdemokratisk beskyttet statsfeminisme. Fremstillingen av fedrekvotens kunnskapsgrunnlag er opplagt feil og minst av alt forskningsbasert. Men hos Aftenposten er dette god latin: "God familiepolitikk" 03.11.10. 


03.11.10
Voldspåstander og kvalitetssikring  Av Ole Texmo  
Krisesenterleder Tove Smaadahl mener barn ikke blir hørt og sett i saker hvor mor angivelig blir utsatt for vold. Grunnen er manglende kvalitetssikring av sakkyndige iflg Smaadahl. Hva har hun selv bidratt med for å avklare sakkyndiges metodeforutsetninger? Sannheten er vel heller at påstander om vold og overgrep hvitvaskes av rettssakkyndige. Hvordan det ville blitt med "kvalitetssikring" er et åpent spørsmål.


29.10.10
Ny bok om foreldrefiendtliggjøring  
Pressemelding ifm den ferske boken William Bernet (ed): Parental Alienation, DSM-5 and ICD-11, Charles Thomas Publisher ltd 2010.  Om begrepsforståelse og diagnostisering. PM forfattet av Lena Hellblom Sjøgren, fil dr, leg psykolog


25.10.10
Jenter som vokser opp uten sin biologiske far i hjemmet blir tidligere kjønnsmodne. (Forskning.no : Rasmus Karkov)
Om betydningen av menn og farsfravær. Hva er årsak (og hva er virkning)? Vi spør også: Er dette bra eller dårlig ? Sett fra kvinner og menns synspunkt. Og fra samfunnets side.


22.10.10
Norsk pappaperm en fjern drøm  (Aftenposten 21.10.10: Eirin Hurum, London)  
Positiv fremstilling av norske forhold, fra utlandet, fra norsk presse. Men ikke et ord om at norske fedre ikke har selvstendig opptjeningsrett.


15.10.10
Statsadvokat Thues nådegaver  Av Lars Gule (Klassekampen 11.10.10, publisert under overskriften "Frekkhetens nådegaver")
Om sider ved en omtalt justismordsak (se oppslag nedenfor)


13.10.10
Mor holder seg hjemme når pappa har permisjon  (NRK (NTB) 13.10.10) Undersøkelse fra NAV viser at over halvparten av mødre holder seg hjemme. Helt eller delvis. Likestillings- og diskrimineringsombudet Sunniva Ørstavik "ber mor slippe far til hjemme" (Aftenposten 13.10.10)


08.10.10
Justismord på rekke og rad  Av Kjell Schevig (Adresseavisen 07.10.10)  
Imøtegåelse av Tor Langbach fra Domstoldsadministrasjonen. "I norske domstoler brukes nesten aldri rettsstenografer eller lydopptak (...) Denne mangelen på etterrettelighet vanskeliggjør klager og gjenopptakelser."


07.10.10
Nytt møte i Mannsforum torsdag 07.10.10 kl 18-21 på Litteraturhuset i Oslo.
Tema denne gang er: "Blir fedre diskriminert i barnefordelingssaker?". 7nde oktober ble i sin tid innstiftet som MANNSDAG. Hvordan det gikk er en historie for seg. Her er en kronikk som ble publisert 071004 i Dagbla : Trenger vi en mannsdag? pluss en om Mannsdagen som forsvant fra 2008.


30.09.10
Et varslet justismord   Av Ole Texmo  
En sammenligning av enkelte fellestrekk ved Treholt-saken og Mansour-saken som presenteres i Lars Gules bok. Les også disse kronikkene om Mansour-saken, publisert mens saken pågikk og umiddelbart etter at dommen falt i Borgarting april 2009: Bevis vs troverdighet  Av Ole Texmo (mars 09) En stygg symbolsak for påtalemyndigheten; Dagbladet foran og bistandsadvokaten bak  Av Ole Texmo (mai 09) Moderne justismordhistorier inneholder eksempler på profesjonelle aktørers svikt, og medias unnfallenhet. Rettsmedisinsk svikt(t)  Av Lars Gule (Klassekampen 20.06.09); Fornuft og følelser  Av Lars Gule (Klassekampen 25.04.09)


28.09.10
Boklansering Litteraturhuset torsdag 30.09.10 :  
Pressemelding ifm lansering og presentasjon av boken "Den fjerde opphengingen. Beretningen om et varslet justismord og en profesjonsstudie av aktøransvar" av Lars Gule


23.09.10
Sakkunnig Riskbedömning av Internationellt Bortförande av Barn  (Av N.N: anonymisert av hensyn til pågående prosess)
Interessant sammenstilling av faktorer som har betydnng ved risikovurdering på området barnebortføring - med mulig relevans for beslektede problemstillinger. FMO tar forbehold for bruken av enkelte referansers gyldighet mht forholdet mellom foreldre og barn, samværsspørsmål mv.


17.09.10
Returnerte barn  (Klassekampen 16.09.10)  Av Ragnar Næss  
Utsendingen av serbiske asylsøkere reiser mange viktige spørsmål, ikke minst i forhold til barna (...) Opphører vårt ansvar for disse barna når de har forlatt landet?


12.09.10
Ole Texmo fra FMO deltar på Protesfestivalen i Kristiansand. Norges kan hende største motstrømsmønstring. OT deltar i en debatt om vilkårene for "Skilte fedre". Protestfestivalen varer hele uke 37: 13. - 19.09.10. (sjekk link for program og oversikt over deltakere). OT deltok også i 2008 i en debatt om et beslektet tema, her er kronikken som ble publisert i Fædrelansvennen (16.09.08) i den forbindelse: "Mannen - det overflødige kjønn?"


08.09.10
Barneombudets kunnskapskrav  (Aftenposten 03.09.10) Av Ole Texmo  
Systemservile Aftenposten er meget redd for å publisere underbygget kritikk mot myndigheter og fagpersoner. Når de en sjelden gang tør å trykke kritiske innlegg er det aldri mer enn 1100 tegn. Dette innlegget var en forkortet og bearbeidet utgave av et innlegg på 2500 tegn som Aftenposten syntes ble for langt (sammenlign med hva avisen gir av spalteplass til etablerte synsere og egne kommentatorer): Barneombudets blinde flekker.


05.09.10
"Det lønner seg for far å stelle hjemme"  (Aftenposten 05.09.10 : Johnny Gimmestad)  
Oppsiktsvekkende funn i en "nybrottsstudie innen norsk kjønnsforskning". Karrieremessige konsekvenser av å jobbe deltid og å dele på ansvar for barn og husarbeid faller heldig ut for menn og mindre heldig ut for kvinner, ifølge forskeren (Gjett hvem?). Vi nærmer oss svaret på "likestillingsparadokset" !


31.08.10
Fortier barnebortføring  (Dagbladet 31.08.10) Av Kjell Schevig  
Replikk til Statssekretær Astrid Aas-Hansen som "forlanger å bli vurdert etter gode intensjoner og antall møter ekspertutvalget hennes holder". Her er Aas-Hansens innlegg av 23.08.10 som svar på Schevigs kronikk av 17.08.10: Hva sier ekspertene om barnebortføring?


28.08.10
Kvinner slår like mye som menn  (NRK.no 28.08.10: Emrah Senel, Gro Engen)  
"Den psykiske volden kommer i tillegg".  Med referanse til både nasjonale og internasjonale forskningsrapporter, er menn og kvinner like voldelige. Men noen nyanseforskjeller. Dagbladet følger opp, bl.a med referanse til undersøkelse fra Nasjonalt kunnskapssenter for vold og traumatisk stress (nkvts). NB: kommentarfelt.


24.08.10
Generalsekretær Arnstein Øyslebø siktet for omsorgsunndragelse  (VG 24.08.10)  Generalsekretæren i Familiestilftelsen (eller "Familiesplittelsen" som den kalles på folkemunne pga nær tilknytning til Swingersklubben) er ikke kjent for å være nøye med å sjekke forholdene i saker han engasjerer seg i.  Nå er han siktet for brudd på strl § 216. Vi har ikke noe imot at Generalsekretæren bli nailet og jailet (3 års strafferamme) - han har laget nok ugagn og er en lite egnet representant for motkreftene som engasjerer seg til barn, foreldre og utsatte familiers beste mot systemovergrep. Men her er muligens grunnlaget noe tynt. Øyslebøs intrigemakeri på grasrotnivå, og falskhet i forhold til myndigheter som f.eks UD, ødelegger for et ryddig og opplyst arbeide i avdekkingen av systemfeil som rammer foreldre og barn. Bur gjerne Generalsekretæren inn, eller også "put him out of commision" slik at vi slipper å ha denne tosken herjende rundtomkring, men sørg for at grunnlaget er bedre enn her (Stiftelsestilsynet har arbeidet en stund med klagesak, slumsete omgang med personopplysninger og tvilsomme økonimiske disposisjoner burde holde).


22.08.10
Hva sier ekspertene om barnebortføring ?  (Dagbladet 17.08.10) av Kjell Schevig  
Hvordan virker Haagkonvensjonen? Våre to fremste eksperter, juristene Torunn Elise Kvisberg og Kjersti Berg Sand gir ikke metodisk holdbare svar, som forsøksvis forklaring på hvorfor og hvordan noen barn blir tilbakeført og andre ikke. Kronikken publisert i Dagbladet under overskriften "Barna som forsvinner".


19.08.10
Moren kan ha forspilt sine sjanser  (NRK 18.08.10 : Kristin Rivrud Møller og Christina Støp)
Med referanse til et oppslag i Fædrelandsvennen, formidles en forståelse om at selvtekter ikke lønner seg i barnefordelingssaker. Hjemmelskvinne er "en av Norges fremste juridiske eksperter", advokat Gunn-Kari Kjølberg, medforfatter av boken "Barnefordelingstvister, Håndbok i barnerettslige emner" (2006) (s.m Sidsel Redse Johansen). Men som vanlig gjør ikke mediene jobben sin: Boka mangler referanser til selvtektssaker og drøftinger av konsekvenser, utfall og rettslige avveininger. Ordet selvtekt er ikke nevnt i saksregisterert. Så meget om ekspertisen.  Les denne kronikken om "Sanksjoner mot selvtekter" (VG 30.09.09)


18.08.10
Barneombudet vil ha egne barnedommere  (Dagsavisen 18.08.10 : Else Gro Ommundsen)  
Når skal barneombudet innse sine faglige begrensninger og begynne å lytte til oss som har vært ute i krigen? Når skal mediene oppdage at barneombudet og andre fagfolks uttalelser mangler faglig forankring? Les denne som imøtegår barneombudets gjentatte forslag, for ikke å nevne hans projiseringer : Farlige foreldre eller farlige fagfolk


16.08.10
Omfattende siktelse mot barnebortførere  (Fedrelandsvennen 16.08.10 : Jon Anders Møllen) Stygg sak hvor en barnebar er utsatt for grov vold Tenåringsjenter bortført fra Åmli. I løpet av dagen har det versert ulike fremstillinger fra mediene, ikke minst har morens rolle og ansvar blitt nedtonet. Og volden mot faren bagatellisert. Barna har ikke lidt skade, heter det fra politiet, så lenge de er sammen med sin mor (Dagbladet : Torgeir Krokfjord): det er ikke mistanke om at de er kommet til skade, intet om evt traumer av å være vitne til vold mot sin far. Hvorfor må hun gjemme seg? Hva er hennes formelle rett til å ha barna hos seg og sette igang aksjonen mot faren. NRK prøver å fremstille det som om jentene ble med frivillig, men her spriker det opp mot politiets foreløpige konklusjoner. VG er som vanlig best orientert, de har snakket med moren direkte: Dette er ingen kidnapping!  Ingen av mediene evner å klargjøre den juridisk-rettslige situasjon for mulig straffbarhet etter strl § 216 om omsorgsunndragelse. Moren er ifølge politiet "foreløpig" ikke siktet for bortføring. Foreløpig. Hvofor bruker hun ikke namsmannen hvis det er slik at hun har den daglige omsorg? "Det kan dreie seg om en barnefordelingssak" var det første mediene meldte. Har barna som er 13 og 14 år gamle blitt hørt om hvor de vil bo?


15.08.10
Farsminner kan redusere stress  (Forskning.no 14.08.10 : Andreas R. Graven)
Menn som har gode barndomsminner om forholdet til faren sin, står bedre rustet til å takle dagliglivets stress, antyder nye forskningsfunn fra USA. Studien "viser at far spiller en unik og viktig rolle for den psykiske helsen langt inn i voksenlivet" iflg psykologiprofessor Melanie H. Mallers.


11.08.10
Justisdepartementet lot barnebortfører slippe unna   Av Kjell Schevig  
Er det mulig at regjeringen fører presse og publikum bak lyset, samtidig som de gir politiet instrukser om å nedprioritere former for omsorgsunndragelse for å beskytte mødre? En kritisk lesning av cand.jur  Kjersti Berg Sand og hennes avhandling (samt en tilnærmet likelydende artikkel i Tidsskrift for Familierett, nr 3, 2009) kan tyde på at statens kvinnelige jurister sogar overprøver norsk og utenlands rett for å beskytte mødre som begår straffbare handlingen.


02.08.10
Klage på lagdommer Peter Lauritz Bernhardt    
Hvor mye skal norske dommere få ødelegge foreldre-barn - relasjoner uten at dommerne stilles til ansvar? Hvordan fungerer egentlig ordningen med klagebehandling av dommere som i dette tilfellet benytter seg av utilslørt forhåndsdømming og andre grep det ikke kan brukes rettsmidler mot. Er det nye "Tilsynsutvalget" kun til for å hvitvaske enda flere nivåer av menneskefiendtlig juristeri? Eller kan det rettssøkende publikum håpe på en "fair trial" når det inngis begrunnede klager?


30.07.10
Norske ankerbarn  (Aftenposten 29.07.10)
Er norske medier i ferd med å endre oppfatninger? Iallfall har Aftenpostens ikke alltid like mannevennlige kommentator Inger Anne Olsen oppdaget at "Fedre diskrimineres" (hva har hun fått i seg mon tro): "For hvem vil kaste ut en mor som har norsk barn? Langt enklere er det å kaste ut fedre. En forskjellsbehandling barne- og likestillingsminister Audun Lysbakken bør se nærmere på." Ikke verst. Snart oppdager man kanskje utlendingsforskriftens § 37, 6. ledd og hvordan og hvorfor krisesentrene misbrukes i stor utstrekning. Også for andre formål enn å sikre ankerbarnas tilknytning.


28.07.10
Vil kidnappe barna tilbake (Dagbladet 27.07.10)
Khalid Skah protesterer foran den norske ambassaden i Marokko. VG har også et større oppslag. Skah identifiserer utenriksminister Jonas Gahr Støre som den største kriminelle norske barnekidnapperen. Nytt i Dagbladets oppslag er ellers at man ikke lenger krampholder på fremstillingen om at barna rømte. Nå heter det at de ble hentet i huset hvor de bodde sammen med sin far. Hvilket underbygger mistanken om at norske kommandosoldater gjorde mer enn å seile en tur over Gibraltar i sin egen ferie.


26.07.10
Kringlelogikk om barnebidrag  (Adresseavisen 26.07.10) Av Kjell Schevig  
"80% av barnebortføringer begås av kvinner, kanskje fordi fedre må betale bidrag mens mødre slipper. (...) NAV hevder likevel at disse bidragene drives inn til barnets beste, på tross av at NAV ikke vet noe om barnas livssituasjon." Vi minnes utenriksminister Jonas Gahr Støres forsikringer da Anne Cecilie Hopstock - saken eksploderte i fjor på denne tiden, med henvisninger til "prinsippet om at en mor vet hva som er best for barna" <sic>


21.07.10
Svensk minister går av (Dagbladet 20.07.10: Jan Thomas Holmlund)
Hva ligger under eller bak denne avgangen (og de sensasjonspregede oppslagene)? Hvem har produsert anklagene om sex-kjøp? I to større VG-oppslag (11. og 15.07.10) fremgår at ministeren først oppga en barnefordelingskonflikt som årsak til sin avgang: han satte etter eget utsagn barna foran karrieren. men nå er fokuset et helt annet. Er det noen som forsøker å dekke over noe grunnleggende sviktende i skandinaviske sosialdemokratier: at selv en minister er rettsløs i rollen som far når mor slår seg vrang !?


13.07.10
Når far flytter bort  (Forskning.no  13.07.10: Silje Stangeland, UiS)   
Vanskelig å dokumentere årsakksammenheng, sier forskeren Mari Rege: "et seleksjonsproblem" som hun kaller det. Tendensen i oppslaget er likevel tydelig nok: artikkelen advarer mot likedelte omsorgsordninger, eller "samvær" som det kalles. Tiltross for forskerens forbehold om hva man kan konkludere med mht årsakssammnehenger og forklaringsvariabler.


10.07.10
Mer om barnebortføring  (Dagbladet 08. - 10.07.10)  Blir fedre diskriminert også på dette området? UDs praksis og grader av involvering kan tyde på en viss forskjellsbehandling. Les om Tommy Hoholm og hans to sønner. Advokat Randulf Riderbo kritiserer UD for unnfallenhet. Myndighetenes statistikkføring er mangelfull. Har vi å gjøre med bevisst underrapportering av saker som fremstår som pinlige for vårt sosialdemokratiske lykkeland? (NB: kommentarfelt på vedlagte linker)


07.07.10
Dagbla-serie om barnebortføring (06.07.10 og 07.07.10: Siril K. Herseth og Arnhild Aass Kristiansen)
Serien suppleres med lite meingsbærende uttalelser fra politikerne Heikki Holmås (NB: kommentarfelt) og Magnhild Meltveit Kleppa. Kan vi forvente oss etterrettelig og opplysende kildebasert systemkritikk eller mer sosialpornografi med tilsikted kjønnspolitisk slagside?


05.07.10
Barnefordeling på Facebook  (NRK 01.07.10: Solveig Husøy)  
Amerikanske tilstander innhenter Norge: nå brukes "Facebook-bevis" i rettssaker om barn. Men hvilken effekt har innslag fra sosiale medier i denne type saker? Advokat Rambukk Elveborg har uovertruffen tiltro til systemets kodekser. Hun om det: "Norske domstoler ønsker å ha som utgangspunkt at det er to skikkede foreldre, og gir ganske gode marginer for hva som er akseptabelt. Uheldige opplysninger må være av et visst omfang for å få betydning, sier hun". Advokaten nevner ikke helt normale vidløftigheter som usaklige og falske overgrepsanklager.


02.07.10
Sommeren er høysesong for barnekidnapping  (VG 29.06.10: Line Brustad)
Antall barn som bortføres er nok økende for hvert år. Motsatt det inntrykket Justisdepartementet forsøker å skape gjennom sin selektive statistikkføring. Les denne om barnebortføring som systemfeil og denne om en mye omtalt sak.


29.06.10
Fraråder bruk av surrogatmødre  (NRK 28.06.10: Tone Staude)  
Dilemmaene står i kø ved bruk av surrogatmødre i utlandet. Den interdepartementale arbeidsgruppen med BLID-juristene Tove Friisø og Gitte Gulbrandsen i spissen er ikke rådløs. (Surrogatirapport avgitt 28.06.10) Eller hva skal man si om disse juridiske perlene: "Kvinner og menn behandles ulikt i norsk lovgivning når det gjelder etablering/fastsetting av farskap og morskap. Dette er politisk bestemt og har til dels bakgrunn i kjønnenes ulike funksjon i forplantningen" (rapportens side 40). Avklaringen stopper ikke der, med denne godbiten settes saker og ting på plass får man tro: "Arbeidsgruppen vil påpeke at den ulike behandlingen av kvinner og menn i en del tilfeller oppstår fordi et heterofilt par vil kunne gi opplysninger til norske myndigheter som ikke stemmer med de underliggende forhold, uten at dette oppdages. Arbeidsgruppen mener at likebehandling så langt som mulig bør tilstrebes, men da slik at både homofile og heterofile par behandles korrekt etter gjeldende rett" (s41).

Hva skulle vi gjort uten jurister og andre byråkrater? Bortsett fra å innføre automatisk og obligatorisk DNA-test ved alle fødsler som bestemmer hvem som er mor og far. En gang for alle. Logisk og fornuftig. Barn som handelsvare er et pinlig produkt av feminisering og homofisering av lovgivningen om barn og foreldre. Politisk bestemt og forsøksvis juridisk hvitvasket.


22.06.10
Gladnyhet pr 22.06.10 : Mannsforum har fått penger fra Bufdir (Direktorat for barn, ungdom og familie) til drift, nærmere bestemt leie av lokaler og annonsering. Her er søknaden datert 31.03.10. Mannsforum har vist seg levedyktig, våre temaer er aktuelle, og med bedre annonsering kan vi satse på å rekruttere flere deltakere.


18.06.10
En merkelig debatt  (Aftenposten 17.06.10)
Og ikke uventet får foreldrene skylden. Mens media, myndigheter og fagfolk som spekulerer i å undergrave foreldreautoriteten går fri. Barn og ungdom uten respekt for foreldre og andre voksne er delvis en villet politikk.


07.06.10
Could it happen here ?  
(Aftenposten 06.06.10 : Cathrine Hellesøy) Mor fant barna sine via Facebook 15 år etter at de ble kidnappet av faren. Han er nå arrestert og tiltalt, bl.a for å ha "brutt samværsretten".Hva hadde skjedd her hjemme på bjerget, hvis f.eks en mor hadde bemektiget seg barna på ulovlig vis og faren kom i kontakt med sine barn via kanaler. "Disse barna må bygge opp et helt nytt forhold til sin mor", sier en fagperson. Hvordan forholder norske myndigheter og fagpersoner seg til en situasjon med delvis fremmedgjorte barn som ikke har fått treffe sin far på 15 år, eller kanske bare 10 eller 5 år ?


31.05.10
Når mor ikke vil samarbeide    
Eller: når advokaten tar saken tar han også saken fra klienten. Men: gjett hvem som får skylden for eventuelle samarbeisproblemer?  Les hvordan endel advokater opptrer og hvor maktesløse spesielt barnefedre blir når hensynet til profesjonsinteressene går foran.


29.05.10
"Omsorg på avstand"  Forskning.no 28.05.10: Anita Haslie, rådgiver.
"Folk bruker masseproduserte varer for å skape og opprettholde relasjoner. De økonomiske aktivitetene og de personlige og sosiale følelsene blander seg i hverandre, (...) vi kan forstå dette som en type økonomi som opprettholder relasjoner". Mener forsker Esben Leifsen som har studert  arbeidsmigrasjon blant utvalgte ecuadorianske mødre. Hva skulle vi gjort uten samfunnsforskere? Leifsen mener at "denne migrantsitusjonen kan endre vår forståelse av hvordan nære relasjoner bygges", men har ikke studert hvordan den virker for barna. Fedrenes rolle er som vanlig totalt neglisjert i forkningen. Trenger vi egentlig mer sosialkonstruktivisme? NB: kommentarfelt


25.05.10
Nytt møte i Mannsforum. Tema: "Krisesenter for menn - og hva så?".
Sted og tid: Litteraturhuset torsdag 27.05.10 kl 1800-2100. Innledere er kriminolog Vibeke Ottesen fra "Kompetansesenteret for sikkerhets- fengsels- og rettspsykiatri" og Bjørn Løvland fra "Ressurssenter for menn - Reform". Vi satser på varierte temaer om både krisesentrenes rolle i samfunnet (f.eks som forebyggende instans?) og hvordan en kjønnsnøtral lov kan tilrettelegges og etterleves for ulike klientgrupper med ulike kjønn og behov. Kvinner er selvsagt også velkomne. Les denne om "Menn i krise".


19.05.10
Transene inn i samfunnet  Av Carl I. Hagen  (Aftenposten 19.05.10)  
Når familien til en superkjendis rammes av medienes propaganda for kjønnskompleksiteten, er ikke veien lang til Aftenpostens kronikkspalter. Selv om fremstillingen er en merkelig blandingssjanger, med opplysninger om rettslige forhold ikke hvem som helst får røpe fra lukket rett. Men Carl I. Hagen har forsåvidt endel gode poenger som at plikten til å sette hensyn til egne barn må gå foran. Også for transpersoner. Les også denne som for alt vi vet refererer til samme sak.


12.05.10
Valgfrihet for barnas skyld   Av Trond Markestad, professor i barnesykdommer (Dagbladet 12.05.10)
Oftest er fedre like gode som mødrene til å skape en ramme av trygghet, forutsigbarhet og kontinuitet, samt evne til å tolke små barns behov.


06.05.10
Misvisende om barnedrap  Av Anders Dahlen  
VGs serie om foreldrevold gir et misvisende inntrykk. I VGs kampanjejournalistikk vises det til at faren oftest er den som dreper sine barn, men tallmaterialet bygger kun på siste 10 år. I et litt lengre perspektiv og med referanse til funn fra andre land som f eks Sverige og Storbritannien så er det ikke noen kjønnsforskjeller på hvem det er som dreper sine barn. Her er VGs oppslag 04.05.10 hvor bl.a Tove Smaadahl, Grethe Nordhelle og Reidar Hjermann uttaler seg på sviktende grunnlag. 


02.05.10
Bare enda mer politikk  Av Jon Gulbrandsen  (Morgenbladet 30.04.10) Mer om hvorfor det satses så mye på intetsigende samfunnsforskning. Svar til professor Runar Døvings innlegg 23.04.10 hvor professoren og den anerkjente "lettøl og rype - forskeren" imøtegår JGs kronikk av 09.04.10 "Å gripe tigeren i halen".


29.04.10
"Gjør det vanskelig for fedre" Av Ole Texmo (Aftenposten 28.04.10)  
Sterkt forkortet versjon (1100 tegn og knapt nok det) av et lengre innlegg på hele 2500 tegn. Aftenposten sensurerte tilogmed vekk en bisetning hvor jeg påpekte misforholdet mellom spalteplass til ulike debattaktører, men avisen må selvsagt prioritere hardt. Når det gjelder kjønnsforsker Jørgen Lorentzen derimot, er det ingen limits. Her er hans kronikk av 20.04.10 mitt innlegg refererer til. Merk at man ikke har automatisk tilsvarsrett om man i selskap med flere andre blir kalt for "høyrepopulistiske hærførere" og eller "feige hyener".


26.04.10
Pappafella  (Dagbladet 26.04.10) Av Ulf Rikter-Svendsen og Jan Sverre Asker, begge Reform og medlemmer av Mannspanelet.
Vi er ikke uenige i kravet om å gi "Alle fedre selvstendige rettigheter til foreldrepermisjonsordningene nå!". Men vi deler ikke synet på at "Valget mellom selvstendige rettigheter for fedre eller en fortsatt utvidelse av fedrekvoten" som dilemma for regjeringen "først og fremst er et økonomisk og ikke et ideologisk dilemma". Det er dette siste statsfeministene i sosialdemokratiet vil ha oss til å tro.


25.04.10
Herre med barn   (Dagsavisen 24.04.10: Kjell Erik Kallset Nordenstam)
Født sånn, eller blitt sånn: "Mødrer er flokkdyr; menn med barnevogn er einslege ulvar"


19.04.10
Derfor blir forskerne avkledd av Eia  (Bergens Tidende 19.04.10)  Av Kai A. Olsen, professor II, UiB : "Norske forskningsmiljøer er små. Derfor blir det mulig for et helt fagmiljø å avvise uønskede problemstillinger. (...) Vi får fort innavl-effekter. Senter for Tverrfaglig kjønnsforskning i Oslo er et godt eksempel."


14.04.10
Seminar om skilte fedre  Senter for tverrfaglig kjønnsforskning (STK) arrangerer åpent seminar med bl.a nyslått doktor Knut Oftung som har doktorert med avhandlingen "Skilte fedre - omsorg, mestring og livskvalitet". Mer informasjon om senterets lokalisering her. Kanskje kommer Jørgen Lorentzen?


09.04.10
Premissleverandører for regjeringen  (Adresseavisen 09.04.10) Av Kjell Schevig, redaktør Bortført.no  
De samme forskerne som dummer seg ut hver uke i programserien "Hjernevask" er brukt som faglig alibi for å putte inn i offisiell norsk politikk (Stortingsmelding om menn, mannsroller og likestilling) vrangforestillingen om at kjønn utelukkende er en sosial konstruksjon.


06.04.10
Mellom forskjell og makt  (Aftenposten 05.04.10) Av Øystein Gullvåg Holter, professor ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning UiO.  
Noe er glemt i Hjernevask-debatten om forholet mellom kjønn og biologi, skriver ØG H: Om betydningen av skillet mellom differensiering og stratifisering, bl.a for "kjønnsmakttenkningen" som uttrykk for "den postmoderne vending". NB: kommentarfelt


01.04.10
Departementet beklager igjen  (01.04.10) (Oscar Jernilden, kst påskeredaktør Texnytt)
Oppsiktsvekkende pressemelding fra BLID: Marie Simonsen og Ingunn Yssen blir allikevel medlemmer av Kvinnepanelet. Og "enda flere fedre skal få selvstendig opptjeningsrett" ifølge BLID-minister Audun Lysbakken.


22.03.10
Alenemødre taper penger på å oppgi barnets far  (TV2nyhetene) ".. det ligger en veldig sterk oppfordring til mødre om ikke å samarbeide for å få avklart farskap". (...) I NAV sitt regelverk blir det presisert at Bidragsfogdens saksbehandler skal informere om at moren ikke må oppgi barnets far, .. "... Og fremdeles fins det politkere, fagfolk og mediefolk som ikke vil se at barnelovens innretninger er et håpløst makkverk: SYSTEM ERROR burde lyst med store boktaver. Laang vei ..


20.03.10
Lorentzens uetterrettelighet (Dagbladet 20.03.10) Harald Eia og Ole-Martin Ihle, programskapere av Hjernevask (NRK)  
Kjønnsforsker Jørgen Lorentzen på sin side kommer med ganske grove og injurierende anklager mot navngitte forskere. NB: kommentarfelt


15.03.10
Arbeiderpartidomstolen  Av Kjell Schevig (Bergens Tidende 22.02.10)
Staten er en ubarmhjertig vinner og listen med rettshavarister er lang. Om Høyesterett som politisk organ. Rederskattsaken viste at AP-utnevnte HR-dommere voterte i favør av staten. Tilfeldig? Neppe. Nylig bestemte 5 AP-utnevnte kvinnelige HR-dommere at mors anke skulle føre frem (se sak og dom omtalt nedenfor 12.03.10)


12.03.10
I strid med loven  Av Maria Cabrera og Christian A. Kramer, advokater i Oslo (Aftenposten 11.03.10)
En fersk høyesterettsdom er i strid med lovens forutsetninger om betingelser for å nekte fedre del i foreldreansvaret. HR bestod for anledningen av 5 kvinnelige dommere. NB: kommentarfelt med mange interessante opplysninger, bl.a om mulige partiutnevnelser av HRdommere. Les også denne om "Likestilling i Høyesterett" skrevet like i forkant av domsavsigelsen 18.02.10


09.03.10
Idag vedtaes nye regler i barneloven. Det flikkes stadig på loven, men blir det egentlig noe bedre? Flere er skeptiske, bl.a Advokat Lill Hege Furulund Høimyr  (Aftenposten 04.03.10) og Sjefsredaktør Ole Texmo (Texnytt)


08.03.10
Gjensyn med kvinnebevegelsen  Av Ragnar Næss. I anledning kvinnedagen.


07.03.10
Ideologifabrikken  Av Jon Hustad  (Aftenposten 07.03.10) Det blåser en vind for tiden, mot sosialkonstuktivismen og en navngitt kjønnsforsker. Men hvorfor har vi ikke hørt noe til denne kritikken tidligere? Kommentarfelt i forlengelsen av kronikken.


02.03.10
"Kan dømme barn til å ha to hjem"  (Dagsavisen 02.03.10: Ellen Synnøve Viseth)  Ny revisjon av barneloven skal opp til behandling 09.03.10. Her er link til innstillingen fra stortingets familiekomite. Vi kommer tilbake med kommentarer, stay tuned.


01.03.10
Far og sønn funnet død  (Dagbladet 01.03.10) "Det ligger vel i sakens natur at den yngste er utsatt for et drap, så kan man tenke seg resten". Sier politiet som imidlertid vil etterforske bredt, som det heter. En annen stygg sak hvor det erklært ligger en barnefordelingssak under (Romerike Blad 01.03.10)


25.02.10
Skah-saken tbc: Anne Cecilie Hopstock får status som mistenkt  (NRK 25.02.10). VGs oppslag samme dag.
Les også denne kronikken om "Sakens kjerne" (om sammenhengen mellom nødvergeretorikk, mål/middel- og etterrasjonalitet) skrevet like etter at Skah-barna ble ble brukt i TV2s oppslag som konkuderte med at "barna blir kronvitner i saken mot Khalid Skah" pr 04.02.10. 


23.02.10
Ein urett mot dei farlause borna   Av Vårinn Jarnæss og Kari de la Cour, seniorrådgjevarar i Barne- ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)  (Aftenposten 22.02.10) "Er det gode nok grunnar til å ta frå barnet retten til å få vita om kven som er den biologiske faren? (...) Pågåande debattar om søkjing etter biologisk opphav og menns ynskje om å finna sin nye farsrolle, vitnar om store behov"


19.02.10
Farskap til besvær   Av Ole Texmo  
A propos debatten om den nye farsrollen. Sikker fastsetting av hvem som er far til et barn er ikke nødvendigvis vanskelig, men det mangler politisk vilje. Relevante lovlogiske nivåer blir ikke utredet, verken forholdet mellom rett og plikt, eller forholdet mellom regel, unntak og vilkår


17.02.10
Nytt møte i Mannsforum. Tema: "Nærpappa, far eller omsorgsperson - ny status, regler, roller og trender". Sted og tid: Litteraturhuset fredag 19.02.10 kl 1800-2100. Innledere er psykolog Peder Kjøs, forfatter av "God pappa" og journalist Per Kristian Bjørkeng, Aftenposten. Diskusjon om papparolle, farskapsutvalg mv. NB: Kvinner/mødre er selvsagt velkomne: dere vil bli automatisk tilskrevet talerett, ikke avledet vårt skiftende humør !


15.02.10
Kampen for å være en god far  Av Espen Ottosen  (Aftenposten 14.02.10)  
Historien er full av fæle fedre. En av dem er om Arbeiderpartiets mektige Jens Christian Hauge som hadde større omsorg for de politiske sakene enn for sin egen familie. Spørsmålet som ikke stilles er: Hva har egentlig forandret seg? I Arbeiderpartiet og andre steder.


09.02.10
Leter etter sine biologiske fedre (Aftenposten 06.02.10) Men får ikke hjelp fra myndighetene. Det instrumentelle menneskesynet utfordres også i kronikken"Sæd er ikke som blod", med eksplisitt kritikk av Barnelovens § 9 (Einar Øverenget, Humanistisk Akademi). Begynner filosofene endelig å oppdage barnelovgalskapen? NB: kommentarfelt


06.02.10
Khalid Skah - sakens absurditeter   Av Ole Texmo  
Det er på tide å punktere myten om at mor og advokat ikke ønsket medieomtale, en myte de har brukt media aktivt til å markedsføre. Motsigelsene står i kø.


04.02.10
Vil ha domstol for barnekidnapping  mener NUPI-forsker Iver B. Neumann (NRK 04.01.10) Media orienterer seg nå mot statsvitere som nye ekspertgrupper. I VG 03.02.10 tror Janne Haaland Matlary at den diplomatiske krisen mellom Norge og Marokke går over. Hva forstår nå egentlig statsviterne av dette? Er det ikke ille nok med juristene som hittil ikke har evnet å avklare de juridisk-rettslige nivåene? I VG 03.02.10 uttaler anonymisert kommandosoladat "Petter" at han ble hyret av mor Hopstock for å "rettlede i virvaret av politisk og juridisk unnfallenhet mellom UD og JD" <sic> Hvordan gikk den rettledningen? Hvor er jussen og hvor er juristene? Hvor går grensen mellom juss og politikk?


01.02.10
Utenriksministeren avviser at norske myndigheter var involvert i Skah - barnas flukt  (VG 01.02.10) Han kan vanskelig si annet. Saken er neppe ferdig avklart med dette. Les dette innlegget om Kjell Schevigs syn på "Dokusåpen Khalid Skah" med referanse til tidligere innlegg i Dagsavisen       


30.01.10
Forsvaret iverksetter granskning etter Skah-aksjon  (VG 30.01.10)  Anne Cecilie Hopstock - saken tar en ny vending: Utførte hemmelig oppdrag på fritiden. Dagbladet følger opp: Norske offiserer smuglet Skahs barn ; hjalp barna å rømme på oppdrag fra ekskona. Nå mangler bare avsløringen om at UD har trukket i trådene. NRK og Dagsavisen har også oppslag, Dagsavisen med kommentarfelt.


27.01.10
Den nye papparollen er hot for tiden (Aftenposten 24.01.10: Per Kristian Bjørkeng). Forhåpentligvis kommer det en dypere og bredere samt mer potent debatt ut av dette, hvor også systemkritikken får legitimitet. Dette er velment og korrekt, men blir vel ufarlig (Aftenposten 21.01.10: kronikk av Kjetil Edvardsen). Avisen kan med fordel ta mot til seg og utfordre statsfeminismen som stenger fedre ute fra barns liv.


21.01.10
Høyrekvinnene vil ha vekk fedrekvoten  (Aftenposten/NTB 19.01.10) Betyr det nødvendigvis at de vil undergrave foreldrepermisjonens hensikt? Les også bloggen til Svein Tore Marthinsen om Vi som velger feil (pr 19.01.10) om dilemmaene omkring omsorg og valgfrihet.


19.01.10
Talljuks om barnebortføring  (Aftenposten 17.01.10: Wenche Fuglehaug) "En bevisst strategi fordi det er pinlig for myndighetene å fremstå som handlingslammede og likegyldige", tror Kjell Schevig. Ministrene Jonas Gahr Støre og Knut Storberget hevder (Aftenposten 17.01.10) imidlertid at "Barnebortføringer er høyt prioritert". Dem om det, de kan vanskelig si annet. Her skriver Kjell Schevig om "Demoniseringen av Khalid Skah" (Dagsavisen 18.01.10) NB: kommentarfelt.


17.01.10
Vår kamp  Kjell-Erik Nordenson Kallset pappaspalte i Dagsavisen pr 16.01.10.  
Vi trenger ikke nødvendigvis være enige i alt Kallset skriver, men mye tyder allikevel på at dette er landets viktigste fedreforum for tiden. Kallset på sin side trenger selvsagt ikke være enig i vårt syn på saker og ting, papparollen mv. Vi trykker dog Kallset til vårt maskuline bryst og utroper ham til "vår mann". Iallfall foreløpig.


15.01.10
"Krisesentre som har ideologien på plass"  Av Ole Texmo  
Krisesentrene skiller ikke mellom kvinneideologiske hensyn og barns selvstendige behov for tilgjengelige og likeverdige foreldre. Mediene selekterer som vanlig. Slike innlegg om barn på krisesentre (av Unni Kiil, Moss krisesenter) slipper lett gjennom, kjønnsubalansen er påfallende.


13.01.10
NRKs demonisering av muslimske menn  Av Kjell Schevig, redaktør Bortført.no  
Statskanalen underslår at europeiske og latinamerikanske kvinner dominerer statistikkene for barnebortføring. NRK bidro til å snu "Khalid Skah - saken" på hodet.


11.01.10
Reglene om foreldrepenger diskriminerer far  (Av Maria Cabrera, advokatfullmektig i Frykman Kramer Advokatfirma)
Innlegget publisert i VG 10.01.10 som ”Diskriminerer far”. Forfatterens syn og status kan ikke ubetinget assosieres med FMOs syn på ulike familiepolitiske spørsmål, eller denne sides øvrige redaksjonelle profil og innhold. Fra vår side slutter vi oss til innholdet i dette innlegget, i særlig grad påpekingen av regelverkets erklært diskriminerende bokstav og praksis. Samt referansen til Soria Moria 1s løfter pr 2005. Tiden for reell likestilling av mor og far er overmoden.


08.01.10
Ny krisesenterlov skaper problemer  (Tidens Krav 07.01.10)
Krisesentrene pålegges å gi tilbud til menn. Nordmøre KS har kun tilbud for kvinner og barn. Hvordan er det ellers i landet? Ble Nord-Østerdal KS nedlagt, dels fordi man ga tilbud til menn (og dels fordi det ikke var nok tilstrømning fra påstått mishandlede kvinner kan hende) ?


04.01.10
Antallet bortførte barn underrapporteres   Av Martin Waage (Aftenposten 03.01.10)
"Vi har mange flere barnebortføringssaker enn det som kommer frem i media og i justisdepartementets statistikker. Det mistenkes at at justisdep  underrapporterer og manipulerer statistikken over bortførte barn"


02.01.10
Godt nytt barnebortføringsår!  (Dagbladet 02.01.10) "Jenta har det bare bra". Sier faren. Her er et bortført barn - en nå 39 årig kvinne - som er "glad hun ikke ble hentet med makt" (Aftenposten 29.12.09) for vel 30 år siden. Vi ser ikke bort fra at det er nyanser i begge saksforholdene mediene formidler.


 

 

 


Artikler og innlegg som benyttes er ikke nødvendigvis i samsvar med redaksjonens syn.
© 2001 - 2007Forum for Menn og Omsorg (FMO)
Sist oppdatert 3. juli  2012