Forum for Menn og Omsorg

www.krisesenter.org

Arkiv 2007

 
28.12.07

Overgrep som industri - Av Ole Texmo, FMO  
Menns vold mot kvinner og barn er godt stoff i media. Men påvisning av feilkildenivåer og sviktende omfangsestimater når ikke frem i den ønskede ”brede debatten” justisminister Knut Storberget markedsfører seg med. Kritikk av voldshysteriet er tydeligvis upopulært. Samtidig snoker politiet rundt på nettsidene våre. Hva leter de etter?

 
22.12.07

Feminisme og likestilling  - Av Geir Levi Nilsen (VG 19.12.07) 
I denne VG-kronikken skriver Geir Levi Nilsen: "Feminisme og likestilling er to forskjellige ting. Feminisme er en totalitær ideologi på lik linje med kommunisme og nazisme. Og som alle totalitære ideologier opererer feminismen med et forenklet verdensbilde som fornekter alle vitenskapelige hensyn.

 
15.12.07 Falske anmeldelser  - Av politiadvokat Thomas Utne Pettersen (Dagbladet 15.12.07)
Endelig kommer det motforestillinger til overgrepshysteriet som herjer, og det fra systemfolk som jobber med problematikken. Nå mangler det bare at man nevner hevn og medeamotiver i barnefordelingssaker også.
 
15.12.07

Ingen pusekatt - Av Ragnar Næss
Er forventningene til søsterskap kvinner i mellom større en til broderskapet mellom menn?

15.12.07Fällande domar i kvinnojourmål -  (Aftonbladet 06.12.07)
Tre kvinner fra et krisesenter for kvinner i Sverige og en skolerektor er skyldige i medhjelp til egenmektighet med barn. De hjalp en mor å skjule barna på tross av at far hadde blitt tilkjent daglig omsorg for barna i en barnefordelingssak.
09.12.07Barnefar slipper straffesak
Direktør Wilfred Bang har trukket anmeldelsen som grunnet siktelse og tiltale for påstått straffbarhet har ødelagt livet til en barnefar som har blitt beskyldt for å forulempe Bang i tjenesten. Saken er en gedigen skandalesak, men nå ser det ut til at systemaktørene har tatt til vettet. Henleggelsen skjer formodentlig etter at dette åpne brevet kom til Wilfred Bang og statsadvokat Jon Bertelsens kjennskap.
09.12.07Bortført av mor eller far - Av Kjell Schevig (VG 27.11.07)
Internasjonal barnebortføring er et økende problem i Norge. Mens mødre slipper å betale bidrag til fedre som ulovlig bortfører barna fra Norge, premierer NAV de mødrene som bortfører barna ved å pålegge fedrene bidragsplikt.
03.12.07Feilforutsetninger og kjønnsfordommer - Av advokat Erlend Balsvik (Aftenposten 30.11.07)
Advokat Erlend Balsvik nevner i sitt Aftenposten-innlegg "Samfunnsdebatten er ofte ikke helt fri” Forum for menn og omsorg sin kritikk av barnelovsystemet som eksempel på underliggende samfunnsdebatt.
27.11.07

Kald makt i Trondheim - Av Kjell Schevig (Adresseavisen 21.11.07)
NAV utland praktiserer innkreving av barnebidrag bare for fedre. Hvordan er slikt mulig i et demokratisk samfunn? Les mer barn som er bortført til utlandet på Bortført.no.

25.11.07

Tendensen til likestilling - Av Ole Texmo
Vold begått av kvinner og menn er omtrent like omfattende. Norske voldsforskere har aldri villet ta denne erkjennelsen inn over seg. Hvilke konsekvenser har dette for "likestillingen"?

12.11.07

Er pappa viktig ? - Av Øyvind Håbrekke, Sentralstyremedlem i KrF (Adresseavisen 10.11.07).
Regjeringen ønsker at fedre skal ta større ansvar for egne barn ved å være mer hjemme. Samtidig ønsker regjeringen å tilby assistert befruktning for lesbiske par uten at barnet får en virkelig far. Hvorfor er pappa viktig? Hvorfor skal han hjem? Hva er det regjeringen egentlig mener?

09.11.07

Barn på to skoler
Ann Kristin Hunnes er student i pedagogikk og skal skrive masteroppgave om barn som går på to skoler. Hun er uavhengig av FMO og ønsker i forbindelse med sin oppgave å komme i kontakt med barn/foreldre/lærere og rektorer for å få kunnskaper om emnet. Intervjuene vil følge normale forskningsetiske prosedyrer også med hensyn til anonymitet. Prosjektbeskrivelse

02.11.07

"Problemguttene" - Av Ragnar Næss (Klassekampen 22.10.07)
Spiller bildet av gutter og menn som problemskapere inn for gutter og menns selvfølelse og derved for deres sosialisering og generelle situasjon?, spør Ragnar Næss.

02.11.07Samværsretten ennå ubeskyttet - Av Ole Texmo, Forum for Menn og Omsorg (Aftenposten 05.11.07)
Texmos replikk til Statsråd Manuela Ramin-Osmundsen i Barne- og likestillingsdepartementets innlegg "Upresist om samværsrett" 30.10.07, som svar på hans kronikk "Samvær under press" i Aftenposten 22.10.07. Mens Ramin-Osmundsen forsikrer om at samværsretten er en selvfølge, kan dessverre FMO bekrefte at all erfaring fra enkeltsaker viser det motsatte. Norge ble dømt av menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg i en samværssak. Men er det noen grunn til å forvente endringer i samværsrettens status? Les også "Dårlig nytt for samværsbarn" av Mauritz Sundt Mortensen (Aftenposten 02.11.07).
02.11.07Fars rettigheter - Av Lene Josendal
Hva skal fedre gjøre når barnas mor bruker barna som våpen i sin hersketeknikk, spør Lene Josendal
02.11.07Norsk kvinne bak serie av falske anklager - (Dagbladet)
Først etter åtte falske voldtektsanklager ble kvinnen dømt for falsk anklage. En mann ble i 1993 dømt til fengselstraff og har sonet ferdig for en "forbrytelse" kvinnen diktet opp. Myten om at kvinner ikke lyver om voldtekt er forlengst avkledd. Når skal mørketallene for falske overgrepsanklager fremsatt i forbindelse med barnefordelingssaker bli gjenstand for justispolitisk interesse?
26.10.07

Småbarnsfedre vil jobbe mindre - (Romerikes Blad)
En undersøkelse viser at jo yngre barna er, jo høyere er andelen menn som ønsker å jobbe mindre for å få mer tid til barna. Gledelig trend får vi håpe og tro. Men er oppdragsgiver Barne- og Likestillingsdepartementet mer opptatt av å legitimere egen ideologi enn å legge forholdene til rette for likeverdig foreldreskap mellom mødre og fedre? Manuela Ramin-Osmundsens påstand om en "betydelig holdningsendring hos menn” tas til inntekt for en politikk hvor menn/fedre i utgangspunktet anses som uansvarlige. Ifølge vår nye statsråd viser undersøkelsen at ”de ordningene vi har, har bidratt til at menn ser relevansen av å ta omsorgsoppgaver i hjemmet”. Hvor i undersøkelsen er dette synet begrunnet?

15.10.07

Høringsuttalelse - Forslag til endringer i saksbehandlingsregler om besøksforbud

17.10.07Alternativ til Psykologer - Av Ole Texmo og Einar Nyaas.
Psykolog Ragnar Kværness ved Alternativ til Vold hevder i Dagbladet 11.10.07 i sitt innlegg "Omsorg, kjærlighet og femitøv" at FMO lider "angstbitersk forakt for homofile, kvinner og det meste som går utenfor deres snevre verden". Dette er angivelig et svar på FMOs innlegg i Dagbladet 8.10.07 "Kampen mot ufornuften", som var et tilsvar til førsteamanuensis Dag Øistein Endsjøs feillesning av vår høringsuttalelse om kjønnsløs ekteskapslov i sitt debattinnlegg "Kampen mot kjærligheten" i Dagbladet 8.09.07.
04.10.07

Staten brøt menneskerettighetene i samværssak - (VG 04.10.07)

Den Europeiske Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg konkluderer med at Norge har brutt menneskerettighetskonvensjonen da en barnefar i 2002 ble nektet samvær med sine to sønner. Barnas mor hevdet mannen hadde misbrukt en av sønnene seksuelt og fikk delvis medhold for dette i Gulating lagmannsrett i kjennelsen som nektet ham samvær. Høyesteretts kjæremålsutvalg avviste anken. Nå har endelig Menneskerettighetsdomstolen fastslått at Norge bryter menneskerettighetene ved at lagmannsretten har unnlatt å vurdere anklagenes troverdighet, men likevel vektlagt disse som grunnlag for avgjørelsen. Likevel hevdes det fra Barne- og Likestillingsdepartementet at "samværsretten står sterkt" i Norge.

Dommen fra Den Europeiske Menneskerettighetsdomstolen: (Sanchez Cardenas v. Norway n. 12148/03) (engelsk).

04.10.07

Kjønnsmonopolet slår tilbake - (Dagbladet 04.10.07)
Filosof og kjønnsforsker Knut Kolnar utfordrer det feministiske hegemoniet med sine innlegg om manglene i likestillingen. Her svarer han på kjønnsbyråkrat Arni Holes innlegg av 20.09.07 ”Mot bedre vitende” hvor departementet prøver å skryte på seg mer kunnskapsproduksjon enn man har dekning for. Knut Kolnars første innlegg ”Sosialdemokratiske ereksjoner” med kommentarer ble publisert 17.09.07.

27.09.07

Fagfolk og dobbeltroller - av Ole Texmo, FMO
Profilerte fagfolk som journalist Nina Johnsrud og advokat Rikke Lassen søker spenning, men er ikke alltid like nøye med habiliteten. Enkelte ganger slår deres yrkesetiske bevisstløshet tilbake på dem selv, uten at disse profilerte fagfolkene evner å se at de selv kan være ansvarlige for problemene som oppstår.

01.09.07

Høringsuttalelse - Forslag om endringer i ekteskapsloven mv. Felles ekteskapslov for likekjønnede og ulikekjønnede par (WORD) (PDF)
Barne- og Likestillingsdepartementets konkrete forslag viser at forholdene blir meget uoversiktlige og uryddige hvis de lesbiske og homofile skal få oppfylt sine krav. For et ukjent antall barn vil det bety stor usikkerhet å skulle vokse opp med uryddige forankrings- og tilknytningsforhold.

25.08.07

Problemet er samværssabotasje - av Anders Dahlen, FMO (Aftenposten 14.08.07)
Innlegget stod på trykk i Aftenposten som kommentar til nettprat med Karita Bekkemellom.

29.08.07Ufrivillig barnløse - av Ole Texmo
Hvorfor er homofiles angivelige rettigheter til barn et prioritert politisk anliggende fremfor beskyttelse av samværsretten for heterofile fedre (og mødre)? Sabotasje av barns muligheter for kontakt med sine normale og befruktningsdyktige fedre er fremdeles tabu, mens altså barnløse som ikke er i stand til å avle barn på grunn av seksuell legning får regjeringens sympati og anstrengelser for lovendring. Kan dette være riktig?
20.08.07

Spiller på menns ansvarsfølelse - av Andreas Føllesdal (Dagbladet 20.08.07)
Det nye mannspanelets Audun Lysebakkens krasse reaksjoner mot Torkel Brekkes leserkommentar "Stopp kjønnshysteriet" er neppe representative for norske "menn". Menn forventes å ta ansvar for andre menns gjerninger, mens kvinner skal fremdeles forventes å være uten individuelt eller kollektivt ansvar. Les også "Menn til pynt" av Åshild Mathisen.

14.08.07Fakta om menn - av Dag Furuholmen (Dagbladet 14.08.07)
Er trenden i ferd med å snu? At man begynner å stille krav til tallbruk og fakta kan ikke være negativt. Men kritikken kan godt bli krassere.
08.08.07Slipp fedrene til - av Siri Gedde-Dahl (Aftenposten 08.08.07)
Mye bra her, men klarer virkelig kvinnene å slippe den forestillingen som sier at det er dem, kvinnene, og mødrene, som fremdeles skal være i posisjon til å slippe fedrene til når det passer seg. Vi føler oss ikke helt sikre men legger godviljen til.
31.07.07

"Ta det som en mann" - av "epsilon" (forfatteren er anonymisert av hensyn til barna som omtales)
Her er en stygg historie om møtet med det norske samfunnets fordommer mot kjønnsroller og familievold. Fredrikke Lynum og Kjell Hagen har som oppnevnte sakkyndige i denne saken igjen bedrevet "synsing" som rettssamfunnet ikke lenger kan tolerere.

26.07.07

Retten til barn - av Ole Texmo
Homofiles kamp for retten til barn kan vanskelig ses på som legitim. Deres valg av utgangspunkt for å betrakte seg som diskriminerte er mildest talt skeivt.

26.07.07Diskurs og diskriminering - av Ole Texmo
Inspirert av Klassekampens i utgangspunktet kritiske søkelys på tall- og balansefeminismen, ble denne kronikken skrevet. Men hvor lett er det for en mann som ikke erklærer seg som feminist å få på trykk refleksjoner om hvordan man bestemmer sammenligningsgrunnlag for relevante likheter og forskjeller i kjønns- og likestillingsdebatten
14.07.07

Fedre på banen - av Ole Texmo (Nationen)
Statsfeministene med likestillingsminister Karita Bekkemellem i spissen prøver seg stadig med at fedre henger etter og må komme på banen. I denne kronikken i Nationen (10.07.07) imøtegår Ole Texmo dette synet: Fedre har vært på banen lenge, men på egne premisser.

29.06.07

Far fikk samvær - (Lovdata)
Det er ikke like opplagt som myndighetene vil ha det til: Samværsretten er ikke automatisk og heller ikke beskyttet. Samværssabotasje et underkommunisert samfunnsproblem. Men nå har Høyesterett gitt en barnefar tilnærmet normalsamvær med en 9 år gammel datter til tross for at han aldri har bodd sammen med moren eller hatt særlig kontakt med datteren. Vi håper denne prinsipielt viktige avgjørelsen danner mønster for annen (retts)praksis og at fedres rolle i barns liv herved blir oppskattet. Regjeringens holdning har hittil gått ut på at samværsretten står for sterkt rettslig og politisk uten at denne oppfatning er understøttet metodisk. En enkelt høyesterettsavgjørelse forandrer neppe virkelighetsoppfatningen og politikken hos statsfeministene, men vi får ta med oss de gode nyhetene.

29.06.07

Feministene får kritikk - (Klassekampen)
I et nyhetsoppslag i den venstreradikal dagsavisen Klassekampen gir kjønnsforsker Cathrine Holst feminister kritikk for å være for opptatt av tall i det hun kaller ”balansefeminismen”. Vi ser gjerne at den tilsynelatende oppegående del av intelligensiaen går enda lengre og tar opp kritisk (stats)feminismens forhold til mørketall. Likestilling viser seg å være problematiske greier når man legger alminnelige intellektuelle redelighetskrav til grunn. Er trenden i ferd med å snu? Vil feminismen før eller senere undergrave sin egen eksisensberettigelse?

20.04.07Og mørketallene er store - Av Ole Texmo, Forum for Menn og Omsorg
Historien gjentar seg. Når det skal fokuseres på vold og overgrep får de såkalte mørketallene enorme dimensjoner. Men ingen av de som slipper til i mediene stiller spørsmål ved hvordan mørketall fremkommer. Når statistikk ikke passer ideologi, kompenseres det med mørketall.Hvem tjener egentlig på overgrepshysteriet
28.03.07Overgrep, påstander og redaktøransvar - Av Ole Texmo, Forum for Menn og Omsorg
Beskyldninger om vold og overgrep rettet mot menn er ikke et marginalt fenomen slik endel feminister hevder. Mediene lar disse og andre overgrepshysterikere slippe altfor lett unna...
18.02.07

Debatten om delt omsorg
Debattartikler og oppslag om ”delt omsorg” i Aftenposten og Dagsavisen desember 2006 – februar 2007. For oversiktens skyld bringer vi her linker til en del oppslag den siste tiden om ”delt omsorg” for mindre barn og på mer prinsippielt grunnlag. Listen blir oppdatert etterhvert.

25.01.07FMOs kommentar til oppnevnelse av nytt barnelovutvalg - Av Ole Texmo
Barne- og likestillingsdepartementet (BLD) har oppnevnt et utvalg som skal gjennomgå Barneloven. Begivenheten skjedde 18.01.07. Pressemeldingen fra BLD med mandat og liste over utvalgsmedlemmer er tilgjengelig på denne linken: http://odin.dep.no/bld/norsk/aktuelt/pressesenter/pressem/069021-070064/dok-bn.html. FMO er i utgangspunktet positiv til at Barneloven blir gjennomgått, men stiller seg skeptisk til om den oppdragsbeskrivelse som følger av mandatet er god nok til å identifisere systemfeilene. Sammensetningen av utvalget lover heller ikke godt.