Barneombudets betenkelige utspill

Av Anders Dahlén

 
I Aftenposten 31.01.07 gjentar barneombudet utspillet om at små barn bør ha ett hjem. Begrunnelsen bygger på en antagelse at delt omsorg er en for stor belastning for små barn. På websiden til ombudet utdypes dette og der kan en lese: ”Konsekvenser av for store belastninger vet vi mye om fra omsorgssviktforskningen”. Det er nesten som han beskylder foreldre som velger å praktisere delt omsorg, for å bedrive omsorgssvikt. Regjeringen skal nå gå igjennom barneloven. Et viktig fokus er behovet for å sikre barn kontakt med begge foreldre etter samlivsbrudd. Utvalget skal vurdere endringer som kan støtte opp under en utvikling der begge foreldre anses å være like viktige for barnet, og der begge foreldres tid, ansvar, omsorg og medbestemmelse ovenfor barnets liv står sentralt. Hjermanns utspill viser at han ikke mener at begge foreldrene er like viktige for barn. Det faktum er svært betenkelig.

Publisert i Aftenposten  05.02.07